English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 019 Dolstadåsen III
(Objekt Id: 2837)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418438 m. Nord: 7304450 m.
Lengdegrad: 13.2131820 Breddegrad: 65.8508850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,015 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1940 - 1940 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Epidotisering
Strøk/Fall: 1 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Skjervenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart grønnstein Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :1 / 90 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :1 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De tidligste arbeider i feltet startet i 1885. I perioder mellom 1890 til 1900 ble det drevet undersøkelsesarbeider av Chr. Anker. I 1940 ble forekomstene i Dolstadåsen befart og magnetometermålt av Kvalheim (1940). Bøckman (1949,1952 og 1957) befarte forekomstene i 1949, 1951 og 1957. Sørligste røsk er UTM 418485 7304535 hvor det er en 10m lang overgrodd avblotningsgrøft. Her ses vkslende bånd av massiv magnetitt og epidotrik grønnstein (prøve 02). Ved UTM 418450 7304615 er malmsonen blottet i en sti. Opptil 0.5m mektige massive magnetittbånd. Samlet mektighet er vanskelig å bedømme pga. overdekket. Malmsonen fortsetter nordover, og er sannsynligvis sammenhengende, til UTM 418505 7304675 og 418500 7304000 hvor det er to små overgrodde røskegrøfter. Ved UTM 418510 7304735 er det blottet semimassiv, båndet magnetittmalm (01). Malmsonen er blottet i veien ved UTM 418505 7304875 hvor den er ca. 5m mektig. Her er den adskilt fra Langtarmås-mineraliseringen av en 7-8m mektig skarnsone. De to malmsonene løper muligens sammen NV for veien hvor malmmektigheten er oppimot 100m.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Remmen, K. , 1922
Kortfattede opplysninger vedkommende Chr. Ankers dødsbos grubefelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 911;8 sider
Abstrakt:
Dokumentet gir opplysninger om grubefeltene tilhørende Chr. Ankers dødsbo. Feltene er: I Nordland: Saltdalens kobberfelter (Ingeborg, Baldoivi og Stålhaugen), Gjærvalens kobberfelter, Selvåg jernfelt, Hjeldsand jernfelt og Halsåsen- Høgåsen jernfelt. I Troms: Skogfjord Svovelkisfelt. I Finnmark: Sløkdalens kobberfelt. Med i dødsboet men ikke beskrevet her er to jernmalmanvisninger på Dønnes, Helgeland og en anvisning i Vaddasgaisa.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Kvalheim, A. 1940: Rapport over befaring av jernmalmfeltene ved Mosjøen. Avskrift Nordlandske Bergmesterembede.


Thörnquist, C. 1939: Rapport over jernmalmforekomsterne ved Mosjøen. Bergmesterens arkiv.


Bøckman, K.L. 1949: Mosjøen jernmalmfelter. Utskrift av befaringsprotokollen ved Nordlandske Bergmesterembede.


Bøckman, K.L. 1951: Mosjøen jernmalmfelter. Utskrift av befaringsprotokollen ved Nordlandske Bergmesterembede.


Bøckman, K.L. 1952: Mosjøen jernmalmfelter. Utskrift av befaringsprotokollen ved Nordlandske Bergmesterembede.


Bøckman, K.L. 1957: Mosjøen jernmalmfelter. Utskrift av befaringsprotokollen ved Nordlandske Bergmesterembede.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
DOL-2-1A Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: B†ndet granat-epidot malm med med semimassive mt-b†nd
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
DOL-2-1E Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Massiv magnetittmalm med 1 cm brede gr›nlige kalksilikatb†nd
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3569 19,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418432 m. Nord: 7304498 m.
Lengdegrad: 13.2130370 Breddegrad: 65.8513150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0729.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3570 19,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418417 m. Nord: 7304333 m.
Lengdegrad: 13.2128110 Breddegrad: 65.8498320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sørligste røsk er UTM 418485 7304535 hvor det er en 10m lang overgrodd avblotningsgrøft. Her ses vkslende bånd av massiv magnetitt og epidotrik grønnstein (prøve 02).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0729.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet jernmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 019 Dolstadåsen III

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
DOL-2-1A Fastfjell 15 20 1 26 17 -.5
DOL-2-1E Fastfjell 10 13 1 41 15 1.3
NO0729.01 Fastfjell 17 35 2 13 12 .1 3.0
NO0729.02 Fastfjell 8 30 2 21 20 .1 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
DOL-2-1A 9 30 0.40 -1
DOL-2-1E 6 211 0.40 1
NO0729.01 3.0 3.0 2 .2 85 1.00 2 2
NO0729.02 3.0 3.0 2 .3 5 1.00 2 5
------------------
Prøvenr. Se* Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U*
DOL-2-1A -0.50 4.90 79 3.50 0.60
DOL-2-1E -0.50 12.90 120 6.00 0.70
NO0729.01 .02 47 34 561 14.81 5.00 5.00
NO0729.02 .02 44 23 1882 15.66 3.00 5.00
------------------
Prøvenr. W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La*
DOL-2-1A -1 3.8 361.2 22.1 61 5.90 0.40 0.10 16.60
DOL-2-1E 1 59.9 461.1 21.2 163 14.50 0.80 2.30 20.20
NO0729.01 1 103.0 18.00
NO0729.02 1 79.0 13.00
------------------
Prøvenr. Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho*
DOL-2-1A 30.20 3.41 13.40 2.66 0.59 2.66 0.43 2.63 0.62
DOL-2-1E 47.40 5.20 19.80 4.44 0.94 4.07 0.64 3.72 0.80
NO0729.01
NO0729.02
------------------
Prøvenr. Er* Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
DOL-2-1A 2.06 0.29 1.94 0.31 4 1.50
DOL-2-1E 2.48 0.35 2.42 0.37 -1 3.80
NO0729.01 2
NO0729.02 2

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
DOL-2-1A Fastfjell 38.30 4.02 0.32 34.70 1.49 3.99 15.70
DOL-2-1E Fastfjell 45.00 9.94 0.80 22.00 1.09 4.37 12.80
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
DOL-2-1A 0.20 0.09 0.41 -0.10 99.00
DOL-2-1E 0.60 1.98 0.21 0.44 99.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse