English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 025 Eiterådalen I
(Objekt Id: 2846)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Eiterådalen (1826-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 415580 m. Nord: 7279394 m.
Lengdegrad: 13.1666380 Breddegrad: 65.6254670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: ,7 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1908 - 1908 Geofysikk
1911 - 1911 Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Epidotisering
Strøk/Fall: 170 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart båndet gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :170 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bergartene i Eiterådalen består av skiftende bånd av marmor, amfibolitt, jernmalmførende epidot-hornblendeskifer, kvartsrik gneis, granatglimmer- skifer, dioritt og granitt. Jernmalmhorisontene opptrer på tre nivåer: A. Østre malmsone, Ungåsen, B. Midtre malmsone, Stormyra og C. Vestre malmsone, Holmen. Stolz (1908), som har foretatt magnetometermålinger, oppgir østre malmsones lengde til ca. 9km - fra Øvreforsen til Holbekken. Det er usikkert om den er sammenhengende over hele strekningen. Innen den mineraliserte sone opptrer brede umineraliserte eller svakt impregnerte bånd. Skjerpene fra nord mot sør: Skjerp 1: 4x3m vannfylt synk. 5m3 tipp. Det er blotning kun i skjerpets nordvegg. Her står en grovkornet, stedvis pegmatittisk muskovitt- biotitt(-hornblende)-granitt. Den synes å ligge diskordant over en steilt- stående (170/70) jernmalmførende epidot-hornblendeskifer som er blottet over knapt 1m mektighet øst i skjerpet. Fra tippen ses mest finkornet, båndet magnetitt-mineralisert epidot-hornblendeskifer (prøve 01 og 02). Også endel epidot-granat-skarn med kalkspat, amfibol, kvarts, feltspat, magnetitt og hematitt (03 og 04). Hematitt er bundet til skarn og kvarts-feltspatårer. Jernformasjonen har granitt i heng og båndet gneis (amfibolittiske og lyse kvarts-feltspatiske bånd) i ligg. Malmsonen fortsetter nordover til toppen av Ungåsen og sannsynligvis videre. 10m sør for synken er en 10m lang gjengrodd avblotningsgrøft. I skrent 50m sør for synken er malmsonen minst 5m mektig. Her ligger granitt diskordant over de steiltstående skifrene. Hovedskjerpet: 10x6m og 6m høy skjæring drevet inn mot nord. 200m3 tipp. Minst 6m mektig, båndet jernmalm. Øst for denne er det, adskilt av ca. 5m mektig uholdig skifer, en 10-12m mektig båndet jernmalm. I denne er det en 25m lang skjæring langs strøket (uten tipp). 200m nord for 2 er en 30m lang gjengrodd avrøskningsgrøft på tvers av strøket. Skjerp 2: 10x3m og 1.5m dyp røskegrøft (50m3 tipp) på tvers av strøket. Den båndete jernmalmen er her minst 10m mektig. 05 er gjennom- snittsprøve - knakkprøver tatt over 10m mektighet. Foliasjon: 180/70. Sørover mot Tjørnslettbekken er det noen gjengrodde avblotningsgrøfter. Iflg. Stolz (1908) fortsetter malmsonen videre mot sør over Brandkløvåsen til Holbekken. En gjennomsnittsprøve datert 1911 gir 18.5% Fe(total), 0.22% Mn, 0.20% P og 0.039% S.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Stoltz, E. , 1911
Eiteraadalens jernfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2480;11 sider
Abstrakt:
Rapporten beskrivver en 8 dagers undersøkelse av Eiterådalens jernfelt og gir innledningsvis en almindelig oversikt over beliggenhet og topografi. Malmsonene ligger i pressede gneisbergarter og er lite avdekket. Malmmineraliseringen er magnetitt og beskrives som oppredningsmalm. Malmsonene er fulgt opp med magnetometer og det er gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte malmsoner. På grunnlag av de utførte undersøkelsene er det foretatt malmberegninger som konkluderer med videre undersøkelser.

Kollung, Sigbjørn , 1967
Geologiske undersøkelser i sørlige Helgeland og nordlige Namdal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.254;1-95 + ka sider
Abstrakt:
Cambro-Silurian rocks with large intrusive masses cover most of the area. In the south-westernmost part there are also deeper lying rocks. This part is referred to as the basal gneiss region, while the rest of the area is called the Nordland syncline. In the basal gneiss region there are 3 distinct stratigraphic units: 1. Basal gneisses of supposed Pre-cambrian age. 2. Lower Cambro-Silurian division: micaceous gneisses. 3. Upper Cambro-Silurian division: lime-silicate gneisses with amphibolites and micaceous gneisses, the greater part of which is dark, rather basic and transitional to hornblende-bearing gneiss. Locally also crystalline lilmestone. The three rock units in the basal gneiss region are intensly folded together, and the boundaires between them are concordant. It is thus clear that the basal gneiss has been strongly influenced by the Caledonien orogeny. Steeplimbed, isoclinal folds are most common, but some well-developed synclines and anticlines are present. The greater part of the region has a strike direction ENE to NE. In the northernmost part the fold axes have a northerly plunge. At Tenfjord lime-slicate gneisses are thrust towards the basal gneiss.The northern and greater part of the Nordland has an approximate synform.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
EI-1-B Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Kalksilikatb.a med mt disseminasjon og kvarts-magnetittb†nd
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
EI-1-D Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Tynne gr†lige og lys gr†lige kvarts+magnetitt b†nd med gr†gr›nn kalks. + mt b†nd
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
EI-1-G Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Svartb†ndet (1 cm) mt.malm med gr†gr›nne mt+kalksilikat b†nd
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
EI-1-J3 Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Massiv diffust b†ndet magnetittmalm
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
EI-1-K Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Massive svarte magnetittb†nd i gr›nnlig kalksilikatbergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3605 25,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Eiterådalen (1826-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 415482 m. Nord: 7279878 m.
Lengdegrad: 13.1641970 Breddegrad: 65.6297760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: 4x3m vannfylt synk. 5m3 tipp. Det er blotning kun i skjerpets nordvegg. Her står en grovkornet, stedvis pegmatittisk muskovitt- biotitt(-hornblende)-granitt. Den synes å ligge diskordant over en steilt- stående (170/70) jernmalmførende epidot-hornblendeskifer som er blottet over knapt 1m mektighet øst i skjerpet. Fra tippen ses mest finkornet, båndet magnetitt-mineralisert epidot-hornblendeskifer (prøve 01 og 02). Også endel epidot-granat-skarn med kalkspat, amfibol, kvarts, feltspat, magnetitt og hematitt (03 og 04). Hematitt er bundet til skarn og kvarts-feltspatårer. Jernformasjonen har granitt i heng og båndet gneis (amfibolittiske og lyse kvarts-feltspatiske bånd) i ligg. Malmsonen fortsetter nordover til toppen av Ungåsen og sannsynligvis videre. 10m sør for synken er en 10m lang gjengrodd avblotningsgrøft. I skrent 50m sør for synken er malmsonen minst 5m mektig. Her ligger granitt diskordant over de steiltstående skifrene.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0740.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet jernmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0740.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet jernmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0740.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skarn med diss. mt + hm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0740.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skarn med diss. mt + hm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3606 25,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Eiterådalen (1826-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 415692 m. Nord: 7277878 m.
Lengdegrad: 13.1700190 Breddegrad: 65.6118960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: 10x3m og 1.5m dyp røskegrøft (50m3 tipp) på tvers av strøket. Den båndete jernmalmen er her minst 10m mektig. 05 er gjennom- snittsprøve - knakkprøver tatt over 10m mektighet. Foliasjon: 180/70. Sørover mot Tjørnslettbekken er det noen gjengrodde avblotningsgrøfter. Iflg. Stolz (1908) fortsetter malmsonen videre mot sør over Brandkløvåsen til Holbekken.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0740.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gjennomsnittsprøve - båndet jernmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 025 Eiterådalen I

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
EI-1-B Fastfjell 2 22 1 8 9 -.5
EI-1-D Fastfjell 7 22 4 38 19 -.5
EI-1-G Fastfjell 4 25 1 12 16 -.5
EI-1-J3 Fastfjell 5 57 1 13 23 -.5
EI-1-K Fastfjell 3 32 1 15 24 -.5
NO0740.01 Fastfjell 1 46 2 22 8 .1 2.0
NO0740.02 Fastfjell 4 52 3 22 14 .1 1.0
NO0740.03 Fastfjell 2 28 2 15 10 .1 4.0
NO0740.04 Fastfjell 2 31 2 15 10 .1 1.0
NO0740.05 Fastfjell 2 31 5 13 10 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
EI-1-B 4 122 0.20 -1
EI-1-D -1 276 0.70 2
EI-1-G 2 16 0.40 1
EI-1-J3 1 433 0.20 1
EI-1-K 1 62 0.20 1
NO0740.01 3.0 3.0 2 .2 2 1.00 2 2
NO0740.02 3.0 3.0 2 .2 4 1.00 2 6
NO0740.03 3.0 3.0 4 .3 4 1.00 2 2
NO0740.04 3.0 3.0 4 .5 2 1.00 2 2
NO0740.05 3.0 3.0 2 .2 5 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. Se* Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U*
EI-1-B -0.50 6.40 89 3.80 1.00
EI-1-D -0.50 13.00 119 6.30 1.50
EI-1-G -0.50 8.30 116 4.70 1.20
EI-1-J3 -0.50 11.00 114 4.60 0.70
EI-1-K -0.50 8.70 105 4.40 1.40
NO0740.01 .02 42 26 1171 28.87 3.00 5.00
NO0740.02 .01 42 28 2111 24.14 3.00 5.00
NO0740.03 .01 23 18 690 15.65 2.00 5.00
NO0740.04 .03 38 13 2640 13.80 2.00 5.00
NO0740.05 .01 41 26 623 14.10 2.00 5.00
------------------
Prøvenr. W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La*
EI-1-B -1 21.0 224.1 23.0 94 10.30 0.50 0.40 19.50
EI-1-D 2 68.8 672.0 22.6 136 15.60 1.00 0.70 28.20
EI-1-G -1 1.7 483.3 16.6 116 10.10 0.60 -0.10 27.00
EI-1-J3 -1 14.6 432.9 21.5 90 8.90 0.30 0.30 21.80
EI-1-K 1 7.3 367.7 18.9 102 7.70 0.50 0.10 20.00
NO0740.01 1 18.0 14.00
NO0740.02 1 24.0 15.00
NO0740.03 1 90.0 5.00
NO0740.04 1 26.0 4.00
NO0740.05 1 55.0 8.00
------------------
Prøvenr. Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho*
EI-1-B 39.70 4.69 19.30 3.60 0.94 3.83 0.63 3.83 0.86
EI-1-D 55.20 6.48 26.50 5.04 1.17 4.58 0.72 4.00 0.84
EI-1-G 55.00 6.34 24.60 4.61 0.93 4.10 0.59 3.50 0.64
EI-1-J3 44.20 5.18 21.30 4.18 0.82 3.81 0.61 3.61 0.80
EI-1-K 38.90 4.64 19.20 3.38 0.72 3.41 0.54 3.11 0.69
NO0740.01
NO0740.02
NO0740.03
NO0740.04
NO0740.05
------------------
Prøvenr. Er* Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
EI-1-B 2.62 0.37 2.61 0.40 -1 2.40
EI-1-D 2.43 0.34 2.32 0.35 -1 3.70
EI-1-G 2.04 0.27 1.97 0.30 -1 2.90
EI-1-J3 2.35 0.35 2.34 0.36 -1 2.40
EI-1-K 2.15 0.35 2.23 0.38 3 2.50
NO0740.01 6
NO0740.02 3
NO0740.03 2
NO0740.04 2
NO0740.05 3

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
EI-1-B Fastfjell 34.90 5.04 0.42 46.70 0.26 3.28 6.30
EI-1-D Fastfjell 47.20 10.40 0.97 13.30 0.88 5.87 16.40
EI-1-G Fastfjell 33.20 4.99 0.62 38.80 0.38 4.48 16.70
EI-1-J3 Fastfjell 26.40 6.42 0.56 49.60 0.25 4.12 10.80
EI-1-K Fastfjell 32.60 5.72 0.54 38.30 0.31 5.05 15.40
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
EI-1-B 0.90 0.75 0.63 -0.21 99.00
EI-1-D 1.55 1.70 0.23 0.60 99.00
EI-1-G 0.41 0.06 0.76 -0.76 100.00
EI-1-J3 0.67 1.00 0.52 -1.00 99.00
EI-1-K 0.63 0.52 0.47 -0.43 99.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse