English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 026 Eiterådalen II
(Objekt Id: 2847)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Eiterådalen (1826-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 415281 m. Nord: 7276055 m.
Lengdegrad: 13.1622670 Breddegrad: 65.5954380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: ,12 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1908 - 1908 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Epidotisering
Strøk/Fall: 180 / 35 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart dioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Dioritt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :180 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Iflg. Stolz (1908) kan denne midtre malmsone følges fra Øvrefors sørover til Brandkløvåsen, en strekning på vel 6km. Malmsonen ligger i dalbunnen og er for det meste overdekket. Ett skjerp ble funnet sør for Stormyra, UTM 415370 7276240. Det er et 6x4m og 2m dypt skjerp innsprengt i kollens øst- helling (35m3 tipp). Her står båndet, relativt fattig jernmalm i hele skjerpet (prøve 02) - mektigheten er minst 5m. 01 er gjennomsnittsprøve over disse 5m. I ligg: porfyrisk dioritt med granittpegmatittbånd. Ved UTM 415250 7276050 er blottet en vestligere horisont som er svakere mineralisert. Den fortsetter sørover til Holmsætra.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Stoltz, E. , 1911
Eiteraadalens jernfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2480;11 sider
Abstrakt:
Rapporten beskrivver en 8 dagers undersøkelse av Eiterådalens jernfelt og gir innledningsvis en almindelig oversikt over beliggenhet og topografi. Malmsonene ligger i pressede gneisbergarter og er lite avdekket. Malmmineraliseringen er magnetitt og beskrives som oppredningsmalm. Malmsonene er fulgt opp med magnetometer og det er gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte malmsoner. På grunnlag av de utførte undersøkelsene er det foretatt malmberegninger som konkluderer med videre undersøkelser.

Kollung, Sigbjørn , 1967
Geologiske undersøkelser i sørlige Helgeland og nordlige Namdal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.254;1-95 + ka sider
Abstrakt:
Cambro-Silurian rocks with large intrusive masses cover most of the area. In the south-westernmost part there are also deeper lying rocks. This part is referred to as the basal gneiss region, while the rest of the area is called the Nordland syncline. In the basal gneiss region there are 3 distinct stratigraphic units: 1. Basal gneisses of supposed Pre-cambrian age. 2. Lower Cambro-Silurian division: micaceous gneisses. 3. Upper Cambro-Silurian division: lime-silicate gneisses with amphibolites and micaceous gneisses, the greater part of which is dark, rather basic and transitional to hornblende-bearing gneiss. Locally also crystalline lilmestone. The three rock units in the basal gneiss region are intensly folded together, and the boundaires between them are concordant. It is thus clear that the basal gneiss has been strongly influenced by the Caledonien orogeny. Steeplimbed, isoclinal folds are most common, but some well-developed synclines and anticlines are present. The greater part of the region has a strike direction ENE to NE. In the northernmost part the fold axes have a northerly plunge. At Tenfjord lime-slicate gneisses are thrust towards the basal gneiss.The northern and greater part of the Nordland has an approximate synform.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
EI-2-A Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: B†ndet kvartsitt (1 cm) med 1 mm brede parallelle magnetittstriper
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
EI-2-B Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: B†ndet magnetitt og kvarts-magnetitt malm (1-5 mm)
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
EI-2-C Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: B†ndet impregnasjonsmalm med 1 mm massive magnetittb†nd
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
EI-2-D Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Malm av alternerende kvarts, magnetitt og kv+mt b†nd (1-5 mm)
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
EI-2-E Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: M›rk gr†gr›nn fk gneis med magnetitt- og gnt-impregnerte soner
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
EI-2-F Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Kalksilikatbergart med kvarts+magnetitt, magnetitt og gnt b†nd
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
EI-2-I Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: B†ndet kvarts+magnetitt malm med litt kalksilikater
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
EI-2-J Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: D.O., med 2 mm brede konkordante kvarts†rer
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
EI-2-K Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Fk kvarts+magnetitt impregnasjonsmalm
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
EI-2-L Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: D.O, tynnb†ndet magnetittmalm
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0741.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gjennomsnittsprøve - båndet jernmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0741.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet jernmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 026 Eiterådalen II

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
EI-2-A Fastfjell 5 24 1 12 17 -.5
EI-2-B Fastfjell 3 22 1 12 18 -.5
EI-2-C Fastfjell 3 21 1 9 13 -.5
EI-2-D Fastfjell 4 20 2 14 19 -.5
EI-2-E Fastfjell 2 22 1 6 9 .7
EI-2-F Fastfjell 2 14 1 8 7 -.5
EI-2-I Fastfjell 2 17 1 9 13 -.5
EI-2-J Fastfjell 2 14 1 11 14 -.5
EI-2-K Fastfjell 4 19 1 11 18 -.5
EI-2-L Fastfjell 4 17 1 12 16 1.2
NO0741.01 Fastfjell 5 35 2 17 18 .1 4.0
NO0741.02 Fastfjell 4 64 2 20 18 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
EI-2-A 2 222 0.30 1
EI-2-B 1 11 0.40 1
EI-2-C 3 297 0.30 -1
EI-2-D 1 341 0.40 1
EI-2-E 5 4 0.40 -1
EI-2-F 4 128 0.40 4
EI-2-I 1 77 0.40 -1
EI-2-J 1 116 0.30 -1
EI-2-K 1 207 0.30 1
EI-2-L 1 187 0.40 1
NO0741.01 3.0 3.0 2 .2 13 1.00 2 2
NO0741.02 3.0 3.0 2 .2 34 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. Se* Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U*
EI-2-A -0.50 8.80 111 4.00 0.80
EI-2-B -0.50 8.20 114 3.70 0.60
EI-2-C -0.50 5.70 90 3.40 0.50
EI-2-D -0.50 8.80 104 3.70 0.40
EI-2-E -0.50 4.20 67 3.00 0.60
EI-2-F -0.50 5.40 53 4.60 1.30
EI-2-I -0.50 5.70 82 2.70 0.70
EI-2-J -0.50 7.00 73 4.00 0.60
EI-2-K -0.50 8.10 94 4.30 0.60
EI-2-L -0.50 8.10 116 3.10 0.50
NO0741.01 .02 53 30 669 19.26 3.00 5.00
NO0741.02 .04 59 30 387 23.26 3.00 5.00
------------------
Prøvenr. W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La*
EI-2-A 1 46.5 283.9 20.2 105 9.60 0.50 0.40 18.50
EI-2-B -1 5.3 276.5 20.2 98 9.20 0.60 0.30 19.50
EI-2-C -1 57.9 221.0 21.1 72 5.30 0.20 0.60 18.50
EI-2-D -1 22.2 216.2 22.4 109 10.20 0.60 0.50 19.60
EI-2-E -1 0.3 501.3 26.2 61 5.40 0.30 -0.10 17.00
EI-2-F 1 9.9 681.2 21.1 93 9.00 0.60 -0.10 23.00
EI-2-I -1 34.0 305.1 18.6 63 6.40 0.40 0.40 14.90
EI-2-J -1 18.5 343.2 18.6 73 6.50 0.40 0.30 18.20
EI-2-K -1 47.1 310.1 20.1 100 9.60 0.60 0.40 19.30
EI-2-L -1 40.5 261.1 20.9 98 11.00 0.70 0.40 8.10
NO0741.01 1 53.0 9.00
NO0741.02 1 149.0 9.00
------------------
Prøvenr. Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho*
EI-2-A 40.30 4.62 18.40 3.71 0.80 3.46 0.57 3.40 0.76
EI-2-B 40.90 4.64 19.20 3.52 0.86 3.65 0.58 3.53 0.69
EI-2-C 37.70 4.54 17.80 3.77 0.85 3.73 0.60 3.70 0.78
EI-2-D 40.50 4.75 19.10 3.87 0.86 3.80 0.59 3.65 0.78
EI-2-E 37.00 4.14 17.40 3.59 0.84 3.75 0.65 3.82 0.91
EI-2-F 45.20 4.93 19.80 3.69 0.82 3.62 0.57 3.45 0.77
EI-2-I 29.00 3.46 14.00 2.87 0.71 2.99 0.50 3.05 0.65
EI-2-J 36.20 4.14 16.80 2.97 0.70 3.03 0.49 2.98 0.63
EI-2-K 39.00 4.51 17.30 3.52 0.88 3.46 0.55 3.33 0.72
EI-2-L 21.00 2.56 12.40 2.89 0.80 3.27 0.57 3.57 0.78
NO0741.01
NO0741.02
------------------
Prøvenr. Er* Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
EI-2-A 2.13 0.32 2.21 0.34 1 2.50
EI-2-B 2.22 0.30 2.10 0.32 3 2.30
EI-2-C 2.29 0.32 2.14 0.35 3 1.70
EI-2-D 2.52 0.35 2.32 0.37 4 2.50
EI-2-E 2.79 0.39 2.70 0.44 -1 1.50
EI-2-F 2.28 0.34 2.21 0.36 1 2.40
EI-2-I 2.04 0.29 2.10 0.31 -1 1.50
EI-2-J 1.90 0.29 1.95 0.32 1 1.80
EI-2-K 2.31 0.32 2.26 0.35 3 2.50
EI-2-L 2.37 0.32 2.40 0.39 3 2.50
NO0741.01 2
NO0741.02 7

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
EI-2-A Fastfjell 43.70 6.78 0.59 31.90 0.38 4.22 10.00
EI-2-B Fastfjell 39.90 6.31 0.59 37.40 0.38 4.07 9.43
EI-2-C Fastfjell 30.80 3.65 0.36 53.60 0.34 2.85 6.53
EI-2-D Fastfjell 42.90 7.16 0.67 34.90 0.31 4.48 6.33
EI-2-E Fastfjell 38.60 4.10 0.32 37.90 0.36 3.21 14.50
EI-2-F Fastfjell 39.70 5.68 0.53 25.50 0.57 4.83 21.40
EI-2-I Fastfjell 44.40 4.45 0.36 35.50 0.32 3.80 9.70
EI-2-J Fastfjell 42.30 5.49 0.40 35.10 0.38 4.03 10.70
EI-2-K Fastfjell 42.10 6.67 0.59 32.50 0.39 4.35 10.10
EI-2-L Fastfjell 41.20 6.82 0.72 34.90 0.25 4.96 8.07
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
EI-2-A 0.70 1.22 0.40 -0.39 100.00
EI-2-B 1.37 0.27 0.55 -0.78 99.00
EI-2-C 0.57 1.42 0.82 -1.52 99.00
EI-2-D 1.35 1.06 0.51 -0.43 99.00
EI-2-E 0.16 -0.01 0.84 -0.61 99.00
EI-2-F 0.31 0.25 0.52 -0.11 99.00
EI-2-I 1.07 0.79 0.42 -1.02 100.00
EI-2-J 1.26 0.46 0.38 -1.00 100.00
EI-2-K 1.17 1.24 0.39 -0.60 99.00
EI-2-L 0.87 1.21 0.51 -0.32 99.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse