English version
MALMDATABASEN
Registrering 1825 - 007 Fellingfors
(Objekt Id: 2849)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 426112 m. Nord: 7271118 m.
Lengdegrad: 13.3998090 Breddegrad: 65.5538200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1989 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 6 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Svartvann Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Hornblende Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granitt Intrusiv
Vertsbergart Kalksilikatgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Mergelstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Slamstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Skarn Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Kalkspat-marmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :186 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Feltet omfatter flere stoller og skjæringer nederst i brattskrenten, på vestsiden av Fellingforsåsen og ca. 100 m øst for E6. Den rikeste mineraliseringen finnes helt nordligst på åsen og like sør for avkjøringen til Alenvatnet hvor en garasje er bygget på gruvetippen. Inngangen til stollen ligger like bak denne. Stollen er ca. 30 m lang og vannfylt og er drevet inn langs en 1,2 m bred gang av grovkornet til pegmatittisk granitt som følger lagningen i en N-S-strykende sekvens bestående av 1-10 m soner av kalkspat-marmor, kvarts-biotitt-skifer, finkornet, båndet kvartsofeltspatisk gneis, båndet kvarts-biotitt-hornblende-skifer og lengst vest mot E6 en 10-20 m sone av skarnomvandlet marmor. Like innenfor stollmunningen er det drevet ned en 7-8 m dyp synk. Hornblendeskiferen er utviklet som mylonitt langs kontakten til granitten. Granittgangen er lite påvirket av skjærdeformasjonen utenom en apofyse som skjærer ut gjennom granat-pyroksen-skarnet mot sørvest. Denne fører en m bred og sterkt skifrig sone i forlengelsen av den vestlige gangkontakten. Mineraliseringen kan best studeres i stollmunningen hvor en 10-20 cm bred massiv sinkblende-gang med innesluttede og rundete fragmenter av sidesteinen følger granittkontakten. Sinkblendegangen er omgitt av en 10-20 cm bred rand med kobberkis. I hornblende-mylonitten i øst opptrer kobberkisen som spredte korn og aggregater samt foliasjonskonkordante striper, mens den i granitten i vest forekommer som disseminerte aggregater og nettverk av sprekkefyllinger. Mot sør er det drevet inn tre korte dagskjæringer og stoller i granat-pyroksen-skarn. Skarnet er gjennomsatt av flere parallelle og 10-100 cm brede kvartsganger med N-S-strøk. Rundt skjæringene og i stollene fører de rustbelagte kvartsgangene mørke kloritt-aktinolitt?-årer med spredte aggregater av magnetkis og svovelkis.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, Magne , 1988
Mosjøen. Berggrunnsgeologisk kart M 1 : 250 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.87;1 - 42 sider
Abstrakt:
The principal geological and tectonostratigraphic divisions of the bedrock within the area of mapsheet Mosjøen are: (1) Precambrian basement rocks with minor occurrences of possible Cambrian cover sediments, (2) the Susendalen Nappe, (3) the Seve-Køli Nappe Complex, (4) the Rødingsfjell Nappe, and (5) the Helgeland Nappe Complex. Short accounts of economic geology (ores and industrial minerals) are given.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089551 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089552 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089553 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089554 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089555 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089556 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089557 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4203 7,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 426052 m. Nord: 7270948 m.
Lengdegrad: 13.3986030 Breddegrad: 65.5522820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089558 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089559 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089560 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Nordre skjerp
(Objekt Id: 3796 7,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 426082 m. Nord: 7271058 m.
Lengdegrad: 13.3991920 Breddegrad: 65.5532750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Midtre skjerp
(Objekt Id: 3797 7,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 426062 m. Nord: 7271058 m.
Lengdegrad: 13.3987590 Breddegrad: 65.5532700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Søndre skjerp
(Objekt Id: 3798 7,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 426082 m. Nord: 7270948 m.
Lengdegrad: 13.3992530 Breddegrad: 65.5522880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse