English version
MALMDATABASEN
Registrering 1825 - 008 Eiterholtene
(Objekt Id: 2850)
(Sist oppdatert: 31.03.2016)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 423652 m. Nord: 7265148 m.
Lengdegrad: 13.3499460 Breddegrad: 65.4997080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Au Pb Zn Cu As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1948 - 1948 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Bjørkåsen Grube
1950 - 1950 Røsking Selskap/Institusjon:Industridep.
1974 - 1974 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-HISU
1989 - 1991 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-Orkla

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Karbonatisering
Strøk/Fall: 185 / 65 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Ankeritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Diopsid Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Kalksilikatgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Mergelstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Sidebergart Kalksilikatgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Mergelstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :162 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :166 / 60 Pre-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Den mineraliserte skjærsone kan følges fra Skjerp 3 (beliggende 250 m SSØ til en skjæring langs bygdeveien i Stavassdal (Svenningdal 1925-4). Skjærsonen følger en 10-20 m bred sekvens av grå kalkspatmarmor, diopsidgneis og kvartsitt som er omgitt av båndete biotitt-kalkspatgneiser. Sonen har strøk/fall: 167/60-70 og inneholder mange granittiske lagerganger og stedvis konkordante ganger av melkekvarts (skjerp 3 og Stavassdalsveien). Der sonen krysser Stavassdalselva er grå, finkornete og tynnbåndete (1-10 mm) kvarts/karbonat-mylonitter godt synlige på østbredden. Mylonitten inneholder 1-2 mm store granatporfyroblaster og serisitt-kloritt-skifersoner som representerer fylonittiske lagerganger av granitt. Både skifer og fylonitt fører finkornet disseminasjon og sprekkebelegg av svovelkis. Sonen er flekkvis mineralisert langs strøket og domineres i hvert av de mineraliserte partier av et eller to sulfidmineraler. De danner sprekkefyllinger og nettverk av årer med assosiert disseminasjon i kompetente bergarter som granitt, kvartsganger, diopsidgneis og kvartsitt. De mineraliserte partier er fra sør til nord: Stavassdalsveien: 1-10 mm brede sprekkefyllinger av svovel- og arsenkis (lokalt blyglans) i kvartsganger, kvartsåret og kvarts-serisitt-omvandlet granitt og i mylonittisk kvartsitt og pegmatitt langs sonens heng. Sulfidårene sveller lokalt opp i bredere breksjeganger og soner med nettverk av årer, og finnes over en bredde av 2,5 m. Langs ligg av den 10 m brede sonen opptrer en serisitt-karbonat-omvandlet granittgang med brunlig forvitringshud (Fe-karbonat sannsynligvis ankeritt). Gangen gjennomsetter hvit marmor som også fører brunlige ankeritt-årer. Stavaselva: Disseminasjon av svovelkis i mylonittiske bergarter. Skjerp 1: Årer, slirer og disseminasjon av sinkblende og svovelkis i kalksilikatgneis og sprekkefyllinger i ankeritt-kvartsganger. Noe svovelkis langs ankerittårer i grå karbonatmylonitt. Skjerp 2 (hovedskjerp): Stokkverk, årer, striper og diseminasjon av blyglans og lokalt litt kobberkis og svovelkis i karbonatisert (ankerittomvandlet) granittgang. Røsk 6: Svovelkis-striper, lokalt litt arsenkis, i rustforvitret mylonittisk granitt. Røsk 12: Sinkblendestriper og uregelmesige årer i ankeritt og kvartsåret kalksilikatgneis. Skjerp 3: Sprekkefyllinger og svak disseminasjon av blyglans i konkordant kvartsgang.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1948
Rapport over en blyglansforekomst i Stavassdalen, Grane Herred.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1990;7 sider
Abstrakt:
Rapport fra befaring. Forekomsten ligger i hornblende- og glimmerskifer på høydedraget på vestsida av Stavasselva med granittiske bergarter i øst. Mineraliseringen opptrer som roser og slirer av blyglans i kalkstein. Malmsona har strøk N-S og steilt fall mot V og er fulgt ca. 500 m langs strøket. Forf. beskriver en del skjerp og nevner kjemiske analyser av uttatte prøver. Til slutt skisseres kort hvordan en kan finne utav malmens kontinuitet langs strøket og mot dypet. Vedlagt rapporten er et brev til berging. Eyvind Flood fra Henry Johnsen (datert 14/3 -1949). Brevet omhandler utnyttelse av forekomsten. Vedl. med kjemiske analyse av R. Støren, Kongsberg.

Bøckman, K.L. , 1950
Rapport over undersøkelsesarbeide sommeren 1950 på Stavassdalen blyglansforekomst i Grane Herred.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1991;4 sider
Abstrakt:
Forf. beskriver undersøkelsene som er utført, bl.a. en god del røsking og kjemiske analyser av prøver fra røskene. Arbeidet viste at malmen ikke er sammenhengende langs strøket og sannsynligvis heller ikke mot dypet. Ut fra det negative resultatet fraråder forf. at det brukes mer offentlig midler til undersøkelse av forekomsten. Vedl. kjemiske analyser (se BA 7378).

Gustavson, Magne , 1988
Mosjøen. Berggrunnsgeologisk kart M 1 : 250 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.87;1 - 42 sider
Abstrakt:
The principal geological and tectonostratigraphic divisions of the bedrock within the area of mapsheet Mosjøen are: (1) Precambrian basement rocks with minor occurrences of possible Cambrian cover sediments, (2) the Susendalen Nappe, (3) the Seve-Køli Nappe Complex, (4) the Rødingsfjell Nappe, and (5) the Helgeland Nappe Complex. Short accounts of economic geology (ores and industrial minerals) are given.

Cramer, Jan; Dalsegg, Einar; Eidsvig, Per; Staw, Jomar , 1975
Hisu-prosjektet 1974. Malmundersøkelser i Ravnåsen og Eiteråkroken, Gran kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1252/2;25 sider
Abstrakt:
Ravnåsen bly-sinkforekomst opptrer som en rekke røsker, synker og dagstrosser i en ca 2 km lang linjalrett sone i en mektig marmor. Eiteråkroken bly-sink- forekomst opptrer som spredt mineralisering i den sydlige delen av forannevnte marmor. Etter avtale med HISU har NGU utført følgende undersøkelser i 1974: Geologisk kartlegging, geokjemisk prøvetaking av mineraljord og fast fjell og geofysiske undersøkelser med SP, IP, VLF, og magnetiske målinger i Ravnåsen bly-sinkforekomst. Geologisk befaring og oppfølging av bekkesedimentanomalier i Eiteråkroken bly-sinkforekomst. I Ravnåsen var hensikten med undersøkelsene: Kartlegge malmsonen og tektonikken rundt forekomsten, om mulig bestemme den genetiske plassering av mineraliseringen, undersøke malmens forløp mot dypet og kartlegge ukjente mineraliseringer. I Eiteråkroken hadde befaringen til hensikt å gi en vurdering om senere undersøkelser av forekomsten. I Ravnåsen opptrer malmen i et imbrikasjonsplan med sterkt tektoniserte glimmergneis og epidotskarn ved siden av en hvit rosa marmor. Malmsonen er godt kartlagt i dagen og malmmineralene er i hovedsak blyglans og sinkblende. Undersøkelsene har gitt indikasjoner på malmmineralisering som øker mot dypet. Kompletterende geofysiske målinger og diamantboringer anbefales. I Eiterå- kroken er det ikke anbefalt videre undersøkelser.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089605 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089606 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089607 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089608 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089609 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3619 8,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 423552 m. Nord: 7265648 m.
Lengdegrad: 13.3475020 Breddegrad: 65.5041690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Au Pb Zn Cu As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3: Sprekkefyllinger og svak disseminasjon av blyglans i konkordant kvartsgang.

Navn på lokalitet: Røsk 12
(Objekt Id: 3623 8,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 423592 m. Nord: 7265518 m.
Lengdegrad: 13.3484400 Breddegrad: 65.5030130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Au Pb Zn Cu As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Røsk 12: Sinkblendestriper og uregelmesige årer i ankeritt og kvartsåret kalksilikatgneis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089611 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Røsk 6
(Objekt Id: 3621 8,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 423612 m. Nord: 7265348 m.
Lengdegrad: 13.3489680 Breddegrad: 65.5014930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Au Pb Zn Cu As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Røsk 6: Svovelkis-striper, lokalt litt arsenkis, i rustforvitret mylonittisk granitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089610 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3622 8,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 423652 m. Nord: 7265078 m.
Lengdegrad: 13.3499850 Breddegrad: 65.4990800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Au Pb Zn Cu As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: Årer, slirer og disseminasjon av sinkblende og svovelkis i kalksilikatgneis og sprekkefyllinger i ankeritt-kvartsganger. Noe svovelkis langs ankerittårer i grå karbonatmylonitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089602 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089603 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089604 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Stavasselv
(Objekt Id: 3624 8,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 423692 m. Nord: 7264868 m.
Lengdegrad: 13.3509680 Breddegrad: 65.4972060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Au Pb Zn Cu As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Stavaselva: Disseminasjon av svovelkis i mylonittiske bergarter.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089590 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089591 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089592 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089593 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Stavassdalsveien
(Objekt Id: 3620 8,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 423822 m. Nord: 7264348 m.
Lengdegrad: 13.3540690 Breddegrad: 65.4925730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Au Pb Zn Cu As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Stavassdalsveien: 1-10 mm brede sprekkefyllinger av svovel- og arsenkis (lokalt blyglans) i kvartsganger, kvartsåret og kvarts-serisitt-omvandlet granitt og i mylonittisk kvartsitt og pegmatitt langs sonens heng. Sulfidårene sveller lokalt opp i bredere breksjeganger og soner med nettverk av årer, og finnes over en bredde av 2,5 m. Langs ligg av den 10 m brede sonen opptrer en serisitt-karbonat-omvandlet granittgang med brunlig forvitringshud (Fe-karbonat sannsynligvis ankeritt). Gangen gjennomsetter hvit marmor som også fører brunlige ankeritt-årer.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089594 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089595 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089596 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089597 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089598 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089599 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089600 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089601 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse