English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 014 Bjerka
(Objekt Id: 2871)
(Sist oppdatert: 29.02.2000)
Borkjerner: Bjerka

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449932 m. Nord: 7335597 m.
Lengdegrad: 13.8908810 Breddegrad: 66.1367670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,1 tusen tonn


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 90 / 20 Retning: 70
Feltstupning: 5
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granatbiotittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Muskovittskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :70 / 5 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :90 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er skjerpet på 5 steder over en strøklengde på 500 m: Skjerp 1: Lite skjerp med 1 m3 tipp. 2 m mektig benk med rusten, lys muskovittskifer (kvartskeratofyr) sees. I denne er det to mineraliserte horisonter på ca. 20 cm mektighet hver hvor svovelkis er anriket i bånd (prøve 01). Ca. 10 % svovelkis. Foliasjon 55/25. Skjerp 2: 50 m lang røskegrøft (30 m3 tipp) på tvers av strøket. I liggen en minst 1 m mektig granat-biotittskifer med disseminert svovelkis (15-20 %, 02). Over denne er det muskovittskifer med lite eller ingen sulfider og endel tynne, biotittrike lag. Foliasjon: 125/25. Hovedskjerpet: En relativt stor tipp (100 m3?) er planert utover og dekker skjerpet. Fra tippen sees at mineraliseringen sitter i muskovittskifer. Middelskornet svovelkis (stedvis opptil 1 cm store porfyroblaster) utgjør ca. 15 % (03), mens kobberkis opptrer aksessorisk (04). Skjerp 3: 20 m øst for 3: Røsk med 10 m3 tipp. Minst 1 m mektig svovel- og magnetkis-impregnert muskovittskifer med litt grafitt (05 og 06). To foldefaser: 70/5 og 0/25. Skjerp 4: 25 m lang røskegrøft, 10 m3 tipp. Muskovittskifer med litt svovelkis-disseminasjon.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Blikra, Lars Harald; Tønnesen, Jan Fr. , 1989
Geofysiske målinger ved Finneidfjord, Brufjellmoen og Bjerka i Hemnes kommune.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.89.062;23 sider
Abstrakt:
De geofysiske målingene er utført i tilknytning til kvartærgeologisk kartlegg- ing innenfor kartblad 1727 II Korgen. Hensikten var å kartlegge materialtyper, stratigrafi, grunnvannsforhold og dyp til fjell. De refraksjonsseismiske målingene ved Finneidfjord og Brufjellmoen bekrefter at dette er randavsetninger, med betydelige mektigheter av sand og grus. Refraksjonsseismikk og vertikale elektriske sonderinger ved Bjerka indikerer en mer kompleks strategrafi. Under toppflaten i nord regnes glasifluviale avsetninger å ligge som en lomme avgrenset av finkornige sediment. Dette med- fører et høyt grunnvannsnivå i området. Fluviale avsetninger ligger trolig bare som et tynt teppe over de glasifluviale og finkornige sedimentene. På en lavereliggende terrasse i sør ut mot Bjerkaelva er det påvist randavsetninger helt ned til fjelloverflaten. Grunnvannsmagasinet i de øvre massene ved Bjerka har et meget begrenset infiltrasjonsområde og grunnvannsuttak i større målestokk er lite aktuelt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0767.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Muskovittskifer med svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0767.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Muskovittskifer med svovel- og kobberkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0767.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Muskovittskifer med svovelkis, magnetkis og sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0767.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Muskovittskifer med svovel- og magnetkis, iblandet granittiske segregasjoner.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3671 14,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450232 m. Nord: 7335517 m.
Lengdegrad: 13.8975570 Breddegrad: 66.1360970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: Lite skjerp med 1 m3 tipp. 2 m mektig benk med rusten, lys muskovittskifer (kvartskeratofyr) sees. I denne er det to mineraliserte horisonter på ca. 20 cm mektighet hver hvor svovelkis er anriket i bånd (prøve 01). Ca. 10 % svovelkis. Foliasjon 55/25.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0767.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartskeratofyr med svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3672 14,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449882 m. Nord: 7335597 m.
Lengdegrad: 13.8897740 Breddegrad: 66.1367590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: 50 m lang røskegrøft (30 m3 tipp) på tvers av strøket. I liggen en minst 1 m mektig granat-biotittskifer med disseminert svovelkis (15-20 %, 02). Over denne er det muskovittskifer med lite eller ingen sulfider og endel tynne, biotittrike lag. Foliasjon: 125/25.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0767.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Granatbiotittskifer med svovel- og magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3673 14,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449952 m. Nord: 7335597 m.
Lengdegrad: 13.8913240 Breddegrad: 66.1367700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3: 20 m øst for 3: Røsk med 10 m3 tipp. Minst 1 m mektig svovel- og magnetkis-impregnert muskovittskifer med litt grafitt (05 og 06). To foldefaser: 70/5 og 0/25.

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3674 14,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449752 m. Nord: 7335647 m.
Lengdegrad: 13.8868750 Breddegrad: 66.1371870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 4: 25 m lang røskegrøft, 10 m3 tipp. Muskovittskifer med litt svovelkis-disseminasjon.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 014 Bjerka

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0767.01 Fastfjell 1374 263 103 8 41 .8 18.0
NO0767.02 Fastfjell 436 29839 2263 50 9 6.7 103.0
NO0767.03 Fastfjell 1090 3471 304 36 7 1.3 15.0
NO0767.04 Fastfjell 395 4229 300 7 6 .9 4.0
NO0767.05 Fastfjell 929 58953 561 24 9 2.8 75.0
NO0767.06 Fastfjell 956 25328 253 44 10 .8 16.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0767.01 1.0 4.0 29 .2 9 5.00 2 2 10.18
NO0767.02 1.0 4.0 9 165.7 17 4.00 7 6 18.29
NO0767.03 2.0 1.0 32 11.5 5 3.00 2 2 16.51
NO0767.04 1.0 3.0 11 13.9 9 1.00 2 2 4.61
NO0767.05 1.0 1.0 35 262.7 13 10.00 17 7 22.04
NO0767.06 1.0 4.0 9 103.7 10 2.00 2 2 12.25
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0767.01 1 4 112 10.60 1.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0767.02 17 10 375 18.65 1.00 5.00 1 5.0 2.00
NO0767.03 5 5 218 18.32 2.00 5.00 1 3.0 5.00
NO0767.04 1 5 95 5.40 7.00 5.00 1 3.0 20.00
NO0767.05 11 5 646 19.13 4.00 5.00 2 11.0 9.00
NO0767.06 1 2 241 13.69 1.00 5.00 1 4.0 25.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0767.01 4
NO0767.02 14
NO0767.03 2
NO0767.04 2
NO0767.05 40
NO0767.06 2


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse