English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 026 Ørfjellet
(Objekt Id: 2888)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448182 m. Nord: 7288718 m.
Lengdegrad: 13.8708010 Breddegrad: 65.7159780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 - 1881 Røsking Selskap/Institusjon:Ørfjellets Grubekompagni

Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 140 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Geittindenheten Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Krysokola Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :80 / 65 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :140 / 30 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble første gang mutet i 1879. Drift foregikk i 1881 og sannsynligvis i 1880 og 1882 ved Ørfjellets Grubekompagni (BA rapp. nr. 1719). Bergartene i området er sterkt tektonisert i forbindelse med to skyvesoner nord og vest for mineraliseringen. Det regionale strøk (lagning og foliasjon) er NØ-SV, men det har en lokal dreining til NV-SØ ved mineraliseringen. Dette har sammenheng med den nevnte syvesonen i nord. Dominerende bergart i området er hvit kvartsitt som veksler med underordnede, smale kvartsglimmerhorisonter og enkelte smale kalkhorisonter. Den lokale skyvesonerelaterte tektoniseringen som gir strøket en NV-SØ-knekk har ført til breksjering av kvartsitten. I den dominerende lyse kvartsitten opptrer fragmenter av en mørkere kvartsitt, glimmergneis, kalk og sjelden grafittskifer, samt årer av henholdsvis hvit kvarts og karbonat. Det er utviklet bergkrystaller på sprekkeflater og stedvis langs kvarts-karbonatkontakter. Mineraliseringen har sammenheng med tektoniseringen, og det er sannsynlig at metallholdige hydrothermale løsninger har blitt avsatt i det breksjerte området av kvartsitten. Sulfidene opptrer ikke som breksjefylling eller årer, men de er jevnt disseminert i opptil 1cm store ansamlinger i begrensede områder av antatt hydrothermalkvarts (det er vanskelig å skjelne hydrothermalkvarts fra kvartsitt - det er gradvise overganger uten skarpe kontakter). Kobberkis er noe hyppigere forekommende enn blyglans. De opp- trer oftest sammen, men enkelte steder ses bare kobberkis. Det finnes endel malakitt og sjelden et blåturkis sekundærmineral, sannsynligvis krysokola. Det er drevet en stoll 8m inn mot sør og sprengt litt i skrenten ved siden av, tilsammen ca. 40m3 tipp. I stollen er kvartsen sulfid-impregnert (prøve 02, 03, 04, 05 og 06) langs en 10-20cm mektig, relativt veldefinert tektonsk sone med retning 140/30. 5m vest for stollen er sulfidene mer spredt over ca. 1m mektighet. Over, og ca. 20m sør for stollen er det sprengt litt. Lokal kobberkis-disseminasjon samt malakitt og krysokola (01).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0785.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med cpy-diss. + malakitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0785.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med cpy-ga-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0785.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med cpy-ga-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0785.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med cpy-ga-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0785.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med cpy-ga-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0785.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med karbonat og cpy-ga-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 026 Ørfjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0785.01 Fastfjell 6332 39 6 5 22 4.0 1.0
NO0785.02 Fastfjell 22205 154 17185 11 44 54.2 16.0
NO0785.03 Fastfjell 10616 63 18553 4 17 53.0 6.0
NO0785.04 Fastfjell 14547 68 17896 6 27 49.3 6.0
NO0785.05 Fastfjell 9564 59 17673 8 30 61.9 7.0
NO0785.06 Fastfjell 3448 26 17347 3 12 62.1 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0785.01 3.0 3.0 37 .4 13 1.00 4 2 .57
NO0785.02 3.0 3.0 89 2.9 6 1.00 13 77 3.14
NO0785.03 3.0 3.0 12 2.4 11 1.00 2 83 1.53
NO0785.04 3.0 3.0 8 2.2 6 1.00 4 67 1.79
NO0785.05 3.0 3.0 12 2.3 11 1.00 2 104 1.46
NO0785.06 3.0 3.0 7 2.2 4 1.00 4 130 .93
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0785.01 4 9 105 1.29 2.00 5.00 1 16.0 2.00
NO0785.02 10 22 97 3.64 2.00 5.00 1 4.0 2.00
NO0785.03 3 7 53 1.48 2.00 5.00 1 9.0 2.00
NO0785.04 5 14 84 2.13 2.00 5.00 1 18.0 2.00
NO0785.05 15 30 125 2.24 2.00 5.00 1 19.0 2.00
NO0785.06 2 4 216 .58 2.00 5.00 1 98.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0785.01 3
NO0785.02 2
NO0785.03 2
NO0785.04 4
NO0785.05 2
NO0785.06 2


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse