English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 031 Unkerelva
(Objekt Id: 2895)
(Sist oppdatert: 26.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454974 m. Nord: 7266837 m.
Lengdegrad: 14.0261550 Breddegrad: 65.5207110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 190 / 30 Retning: 265
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Liminggruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Magnetitt-kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart kalkfyllitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :215 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foldeakse Strøk/Fall :265 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Den magnetittholdige kvartsitten er blottet i to adskilte lag i kalkfyllitt med spredte boller av dolomitt og kvartsitt. Det østligste laget (UTM 455040 7267020) er minst 4-5m mektig. Finkornet, mørk kvartsitt med magnetitt anriket i bånd (prøve 01 og 02). Inneholder endel kloritt og karbonatlinser. Det vestlige laget (UTM 454900 7267010, prøve 03) inneholder endel karbonatbånding. Mektigheten er usikker. Lagene fortsetter også på nordsiden av elva og et stykke opp i skrenten på sørsiden av elva. Strøklengden er på minst 200m.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Dallmann, W.K. , 1994
Hattfjelldal. Berggrunnskart; Hattfjelldal; 19262; 1:50 000; trykt i farger; NGU Rapport 93.044
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Dallmann, W.K.; Stølen, L.K. , 1994
Hattfjelldal - berggrunnsgeologisk kart 1926 II - M 1:50 000. Beskrivelse
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT; KARTBESKRIVELSE; BIBLIOGRAFI; EKSKURSJONSGUIDE;NGU-rapport; No.93.044;47 sider
Abstrakt:
Kartblad Hattfjelldal 1:50 000 ligger innenfor den kaledonske fjellkjede. Berggrunnen omfatter flere skyvedekker, med undre Køli i øst og Helgelands- dekkekomplekset i vest. Kølidekkene består for det meste av lav grads metamorfe, ordoviciske til siluriske bergarter. Det er hovedsakelig fyllitter og karbonatbergarter, underordnet konglomerater, kvartsitter og grønnskifre. Karbonatbergartene forekommer særlig innenfor Hattfjelldalsdekket hvor de ut- gjør Røssvassgruppen (tidligere kjent under navnet Hattfjelldalskalken). De er antatt å være kildebergartene til en tykk konglomeratsekvens ved basis av den overliggende Limingengruppen. Det linseformede Krutfjelldekket har en spesiell stilling innenfor Kølidekkene. Det består av høy grads metamorfe gneiser og amfibolitter som omgir en tidlig- til mellomordovicisk gabbrointrusion. Helgelandsdekkekomplekset er delt inn i 3 enheter: Et undre intrusivkompleks, Skinnfjellenheten, med hovedsakelig kvartsdioritt og metagabbro; et båndet gneiskompleks, Geittindenheten, og et marmor/glimmergneiskompleks, Appfjell- enheten. Grensene mellom disse enhetene er tektoniske, men det er mulig at de to sistnevnte enhetene utgjør et opprinnelig "basement-cover" forhold. Høy grads omdanningen skjedde i tidlig kaledonsk eller prekambrisk tid. Noen av metasedimentene innenfor lav grads dekkene ser ut til å være yngre enn denne omdanningen. Hele lagrekken ble utsatt for skyve- og foldetektonikk under lav grads betingelser i den skandiske orogene fase i mellomsilurisk til devonisk tid. Prospektering etter metaller (bly, zink, kobber og gull) og andre nyttbare bergarter og mineraler har vært utført i området, men ingen drivverdige forekomster er funnet til nå.

Dallmann, Winfried K. , 1987
Sedimentary environment and synsedimentary tectonics in the Hattfjelldal Nappe, North-Central Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.410;25-54 sider
Abstrakt:
The Hattfjelldal Nappe, part of the "eugeoclinical" Seve-Köli Nappe Complex of the Scandinavian Caledonides, occurs beneath the basal thrust zone of the Helgeland Nappe Complex. Detailed fieldwork in these strongly deformed rocks has allowed recognition of a stratigraphic succession which partly can be correlated with successions adjacent nappes and other areas in the Central and North Scandinavian Caledonides. Two main groups can be recognized. The Røssvatnet Group is assumed to represent an Early Silurian carbonate tidal-flat and adjcent basinal environment, possibly situated upon a former accreted island arc/continental margin complex. Scandian tectonism is considered to have commenced subsequently, with the westward tilting of the depositional area which gave rise to a sedimentary unconfirmity (base of Limingen Group) and the development of psephitic massgravity sediments. The Limingen Group is considered to represent a transition from flysch to molasse facies, where sediments were derived from the advancing nappe front of the Helgeland Nappe Complex to the west. Sedimentation then ceased as the basin was overthrust in the Mid Silurian and truncated by the nappes, which gave rise to a post-sedimentary polyphase deformation sequence.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H19 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massive magnetite bands in fine grained, green quartz-calcite bearing matrix
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0792.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetitt-kvartsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0792.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetitt-kvartsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4163 31,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454855 m. Nord: 7266830 m.
Lengdegrad: 14.0235840 Breddegrad: 65.5206310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
A 1-2 m thick layer of iron formation occurs within diamictite. It is not so well exposed.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H18 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetite-quartz-carbonate banded mineralisation, fine grained
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0792.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetitt-kvartsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 36472 31,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454794 m. Nord: 7266844 m.
Lengdegrad: 14.0222600 Breddegrad: 65.5207570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Minor outcrop with fine grained, massive to semi-massive magnetite bands in calcareous schist.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H17 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Semi-massive magnetite mineralisation in quartz-calcite matrix, fine grained
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 36473 31,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454720 m. Nord: 7266839 m.
Lengdegrad: 14.0206620 Breddegrad: 65.5206930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Magnetite-bearing diamictite, with clasts of dolostone and calcite marble is at least 10 m thick is exposed at the southern riverbank. Magnetite occurs as massive bands in mm- to cm-scale that comprise up to 0.5 m thick layers.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H16 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Semi-massive magnetite-bands in calcite-bearing diamictite
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Gaulfjellet
(Objekt Id: 36474 31,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455056 m. Nord: 7267724 m.
Lengdegrad: 14.0276370 Breddegrad: 65.5286840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :135 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
A ca. 50 m thick section of iron formation and diamictite are well exposed in road-cuts west of Gaulfjellet, approximately 1 km north of the Unkerelva profile. Diamictite overlies tectonostratigraphically variegated and greyish white calcite marble in the north. The diamictite is 30-40 m thick with gradual transition to a 3-4 m thick magnetite-bearing diamictite with few, rounded to sub-rounded clasts of dolostone. On top, in the southern part of the road-cut is situated a 5-6 m thick magnetite-enriched diamictite with more flattened dolostone clasts. Magnetite occurs both in semi-massive bands comprising iron formations (Sample JS_H51), and as dissemination in thin lenses/bands.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Dallmann, W.K. , 1994
Hattfjelldal. Berggrunnskart; Hattfjelldal; 19262; 1:50 000; trykt i farger; NGU Rapport 93.044
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Dallmann, W.K.; Stølen, L.K. , 1994
Hattfjelldal - berggrunnsgeologisk kart 1926 II - M 1:50 000. Beskrivelse
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT; KARTBESKRIVELSE; BIBLIOGRAFI; EKSKURSJONSGUIDE;NGU-rapport; No.93.044;47 sider
Abstrakt:
Kartblad Hattfjelldal 1:50 000 ligger innenfor den kaledonske fjellkjede. Berggrunnen omfatter flere skyvedekker, med undre Køli i øst og Helgelands- dekkekomplekset i vest. Kølidekkene består for det meste av lav grads metamorfe, ordoviciske til siluriske bergarter. Det er hovedsakelig fyllitter og karbonatbergarter, underordnet konglomerater, kvartsitter og grønnskifre. Karbonatbergartene forekommer særlig innenfor Hattfjelldalsdekket hvor de ut- gjør Røssvassgruppen (tidligere kjent under navnet Hattfjelldalskalken). De er antatt å være kildebergartene til en tykk konglomeratsekvens ved basis av den overliggende Limingengruppen. Det linseformede Krutfjelldekket har en spesiell stilling innenfor Kølidekkene. Det består av høy grads metamorfe gneiser og amfibolitter som omgir en tidlig- til mellomordovicisk gabbrointrusion. Helgelandsdekkekomplekset er delt inn i 3 enheter: Et undre intrusivkompleks, Skinnfjellenheten, med hovedsakelig kvartsdioritt og metagabbro; et båndet gneiskompleks, Geittindenheten, og et marmor/glimmergneiskompleks, Appfjell- enheten. Grensene mellom disse enhetene er tektoniske, men det er mulig at de to sistnevnte enhetene utgjør et opprinnelig "basement-cover" forhold. Høy grads omdanningen skjedde i tidlig kaledonsk eller prekambrisk tid. Noen av metasedimentene innenfor lav grads dekkene ser ut til å være yngre enn denne omdanningen. Hele lagrekken ble utsatt for skyve- og foldetektonikk under lav grads betingelser i den skandiske orogene fase i mellomsilurisk til devonisk tid. Prospektering etter metaller (bly, zink, kobber og gull) og andre nyttbare bergarter og mineraler har vært utført i området, men ingen drivverdige forekomster er funnet til nå.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H49 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Diamictite with magnetite-laminae and few disseminated pyrite
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
JS_H51 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Banded magnetite-carbonate-quartz-chlorite mineralisation
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Østerdalen
(Objekt Id: 37350 31,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455325 m. Nord: 7271730 m.
Lengdegrad: 14.0321180 Breddegrad: 65.5646620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H46 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad
Kommentar: Finely banded magnetite ore
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Hattfjelldal
(Objekt Id: 37351 31,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454488 m. Nord: 7272813 m.
Lengdegrad: 14.0136410 Breddegrad: 65.5742610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H45 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad
Kommentar: Finely banded magnetite ore
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 031 Unkerelva

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS_H16 Fastfjell 16 32 5 7 16 1.6
JS_H17 Fastfjell 9 40 7 7 22 3.8
JS_H18 Fastfjell 8 40 4 7 13 .9
JS_H19 Fastfjell 3 49 6 12 20 -.5
JS_H45 Fastfjell 8
JS_H46 Fastfjell 10
JS_H49 Fastfjell 9
JS_H51 Fastfjell 6
NO0792.01 Fastfjell 35 52 6 28 24 .1 2.0
NO0792.02 Fastfjell 11 69 2 37 43 .1 3.0
NO0792.03 Fastfjell 15 39 6 24 22 .1 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* Ga*
JS_H16 -1 89 -0.10 7.30
JS_H17 1 83 0.20 6.70
JS_H18 1 142 -0.10 8.10
JS_H19 1 17 0.60 7.50
JS_H45 22 5.40
JS_H46 20 4.40
JS_H49 165 6.30
JS_H51 2 4.90
NO0792.01 3.0 3.0 2 1.0 27 1.00 2 5
NO0792.02 3.0 3.0 2 .2 49 1.00 2 8
NO0792.03 8.0 3.0 2 .6 16 1.00 2 6
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Rb*
JS_H16 80 27 2.90 0.40 -1 16.5
JS_H17 78 14 3.00 0.50 -1 14.6
JS_H18 86 14 3.00 0.50 1 33.1
JS_H19 145 27 3.30 0.90 1 1.2
JS_H45 88 2.60 0.50 1 8.1
JS_H46 80 2.90 0.40 -1 0.7
JS_H49 75 3.90 0.90 27 18.7
JS_H51 100 2.60 0.40 -1 -0.1
NO0792.01 .04 58 31 996 21.02 4.00 5.00 1
NO0792.02 .03 96 33 429 31.86 6.00 5.00 3
NO0792.03 .03 35 18 2795 20.82 3.00 5.00 1
------------------
Prøvenr. Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce* Pr*
JS_H16 144.0 17.1 71 6.40 0.40 0.60 13.90 28.30 3.33
JS_H17 157.5 17.0 69 5.20 0.30 0.50 16.10 32.60 4.00
JS_H18 90.5 19.9 88 5.40 0.30 1.10 18.60 38.50 4.44
JS_H19 188.5 17.3 86 8.70 0.50 -0.10 18.90 39.00 4.53
JS_H45 83.7 16.5 68 6.20 0.30 1.10 14.00 30.40 3.83
JS_H46 141.0 13.9 68 5.50 0.30 -0.10 12.10 25.80 3.27
JS_H49 350.2 19.1 98 5.30 0.40 0.60 18.10 35.40 4.44
JS_H51 130.1 15.1 72 10.00 0.30 -0.10 12.00 25.00 3.21
NO0792.01 186.0 16.00
NO0792.02 66.0 19.00
NO0792.03 135.0 12.00
------------------
Prøvenr. Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho* Er* Tm*
JS_H16 13.00 2.92 0.66 2.81 0.51 2.74 0.59 1.82 0.29
JS_H17 16.20 3.15 0.76 3.09 0.51 2.85 0.57 1.67 0.27
JS_H18 16.90 3.33 0.82 3.53 0.56 3.27 0.73 2.17 0.32
JS_H19 18.00 3.60 0.91 3.46 0.57 3.18 0.65 1.86 0.27
JS_H45 16.20 3.22 0.71 3.22 0.47 2.80 0.59 1.77 0.25
JS_H46 13.00 2.51 0.64 2.49 0.39 2.49 0.49 1.46 0.21
JS_H49 17.90 3.27 0.78 3.43 0.53 3.16 0.71 1.95 0.28
JS_H51 12.90 2.57 0.52 2.68 0.43 2.53 0.57 1.60 0.22
NO0792.01
NO0792.02
NO0792.03
------------------
Prøvenr. Yb* Lu* B* Be* Hf*
JS_H16 1.89 0.28 1.80
JS_H17 1.69 0.25 1.70
JS_H18 2.08 0.34 2.10
JS_H19 1.79 0.28 2.20
JS_H45 1.63 0.28 -1 1.50
JS_H46 1.30 0.22 -1 1.50
JS_H49 1.85 0.28 -1 2.40
JS_H51 1.53 0.23 -1 1.70
NO0792.01 2
NO0792.02 15
NO0792.03 5

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
JS_H16 Fastfjell 35.94 3.62 0.34 43.68 0.32 2.72 5.59
JS_H17 Fastfjell 34.35 4.01 0.35 42.52 0.50 2.74 5.82
JS_H18 Fastfjell 40.95 4.23 0.32 44.00 0.14 2.01 3.53
JS_H19 Fastfjell 41.19 3.86 0.36 30.94 0.17 4.55 8.62
JS_H45 Fastfjell 37.30 3.14 0.27 48.10 0.22 1.60 3.31
JS_H46 Fastfjell 32.20 4.53 0.34 43.40 0.54 3.00 5.93
JS_H49 Fastfjell 35.90 5.17 0.44 13.80 0.13 6.39 16.40
JS_H51 Fastfjell 35.70 3.13 0.31 43.50 0.32 3.56 6.15
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
JS_H16 0.58 0.43 0.49 5.96 100.00
JS_H17 1.22 0.37 0.62 6.77 99.00
JS_H18 0.11 0.84 0.43 2.90 99.00
JS_H19 -0.01 0.03 0.58 9.53 100.00
JS_H45 1.24 0.11 0.36 2.86 99.00
JS_H46 2.31 0.03 0.44 6.68 99.00
JS_H49 0.37 0.53 0.33 19.66 99.00
JS_H51 -0.01 -0.01 0.50 6.00 99.00


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse