English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 030 Dolstadåsen I
(Objekt Id: 2903)
(Sist oppdatert: 28.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419267 m. Nord: 7303843 m.
Lengdegrad: 13.2317230 Breddegrad: 65.8456540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: ,2 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1940 - 1940 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Epidotisering
Strøk/Fall: 170 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Skjervenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart dolomittmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :170 / 90 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :170 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Se NO0728 for historikk. Det er usikkert om denne mineraliseringen i tidligere rapporter er kalt Høgåsen eller Risåsen. Den er derfor kalt Asmunddalen, hvor den har utgående i dalens østside. Den båndete jernmalmen i Asmunddalen er av samme type som de andre i Dolstadåsen. Massive magnetittbånd (sjelden over 0.5m mektige) veksler med amfibolittiske, epidotrike og stedvis granatførende bånd. Lagningen er vertikal; øst for jernformasjonen opptrer dolomitt-marmor. Jernformasjonen er minst 10m mektig, sannsynligvis over 20m (muligens to horisonter). Lengden er minst 400m. Det er røsket over en strøklengde på 250m. Jerngehalten i de massive båndene er rundt 50-60%, men gjennomsnittsinnhold over hele sonen er bare anslagsvis 20%. Den største røsken (hovedskjerpet) er en 10x3m og 4m dyp skjæring med retning NØ-SV (UTM 419335 7304045). Tipp 50m3. Innerst (NØ) står 1m mektig massiv magnetitt med noe disseminert svovelkis (prøve 04), så 5m lys umineralisert kalksilikat-gneis - så minst 1m mektig massiv magnetitt (05). Hele malmsonen er ikke avrøsket. 20m sør for denne starter en gjengrodd røskegrøft og går ca. 20m i SSV-lig retning. 35m SSØ for skjæringen er et lite skjerp i en skrent (skjerp 1, UTM 419345 7304015) i omtrent samme nivå (5m3 tipp). Massive magnetittbånd veksler med epidotrike og stedvis granatrike amfibolittbånd (med svak magnetitt-disseminasjon) over minst 4.5m mektighet. Massive magnetittbånd (06) på opptil 60cm mektighet. Faller 70 grader mot vest. 15m mot øst (skjerp 2, UTM 419360 7304015), dvs. lavere i stratigrafien, er det skjerpet i en skrent (10m3 tipp) i båndet jernmalm (07). Det er overdekket mellom skjerpene, men hvis magnetittbåndingen opptrer også mellom østligste og vestligste skjerp er mektigheten på jernformasjonen ca. 40m. 40m sør for skjerp 2 er et 3x2m og 2m dypt skjerp (skjerp 3, UTM skjerp 3, 419360 7303975) med 5m3 tipp. Samme malmtype. Ved UTM 419280 7304190 (skjerp 4) er det utsprengt 10m3 i en skrent. Desimeter-mektige massiv-magnetittlag (08) veksler med epidot-amfibolitt-bånd over minst 10m mektighet. Jernformasjonen kan følges ca. 100m sørover (under overdekke) til forkastningen i Stordalen. I Stordalen ble det funnet og prøvetatt kis-mineraliseringer: Ved UTM 419690 7303765, en 4m mektig lys, rusten fels med magnetkis-disseminasjon (02) med dolomittmarmor i heng og ligg. Ved UTM 419660 7303770 er det dolomittmarmor (middels-grovkornet) med mye svovelkis-disseminasjon over 1m mektighet (03). Foliasjon 0/90. Vest for denne opptrer en rusten fels med svovelkis-magnetkis-disseminasjon. Mot øst, en 3m mektig lys dolomittmarmor med kvartsittiske boller - så 3m mektig mørk dolomittmarmor. Så 1m grafittskifer og videre dolomittmarmor. Rett øst for toppen av Dolstadåsen (UTM 419175 7304270) ble det prøvetatt samme lyse fels med magnetkis og svovelkis som disseminasjon og på sprekker (01).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Remmen, K. , 1922
Kortfattede opplysninger vedkommende Chr. Ankers dødsbos grubefelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 911;8 sider
Abstrakt:
Dokumentet gir opplysninger om grubefeltene tilhørende Chr. Ankers dødsbo. Feltene er: I Nordland: Saltdalens kobberfelter (Ingeborg, Baldoivi og Stålhaugen), Gjærvalens kobberfelter, Selvåg jernfelt, Hjeldsand jernfelt og Halsåsen- Høgåsen jernfelt. I Troms: Skogfjord Svovelkisfelt. I Finnmark: Sløkdalens kobberfelt. Med i dødsboet men ikke beskrevet her er to jernmalmanvisninger på Dønnes, Helgeland og en anvisning i Vaddasgaisa.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0800.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet, massiv magnetittmalm med litt svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0800.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet, massiv magnetittmalm med litt svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4170 30,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419107 m. Nord: 7304068 m.
Lengdegrad: 13.2280820 Breddegrad: 65.8476310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0800.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys fels med magnetkis-svovelkisdisseminasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4171 30,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419592 m. Nord: 7303568 m.
Lengdegrad: 13.2390060 Breddegrad: 65.8432690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0800.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Dolomittmarmor med svovelkisdisseminasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 6799 30,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419622 m. Nord: 7303563 m.
Lengdegrad: 13.2396660 Breddegrad: 65.8432320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0800.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys fels med po-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3724 30,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419277 m. Nord: 7303813 m.
Lengdegrad: 13.2319600 Breddegrad: 65.8453870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
35m SSØ for skjæringen er et lite skjerp i en skrent (skjerp 1, UTM 419345 7304015) i omtrent samme nivå (5m3 tipp). Massive magnetittbånd veksler med epidotrike og stedvis granatrike amfibolittbånd (med svak magnetitt-disseminasjon) over minst 4.5m mektighet. Massive magnetittbånd (06) på opptil 60cm mektighet. Faller 70 grader mot vest.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0800.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet, massiv magnetittmalm med litt svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3725 30,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419292 m. Nord: 7303813 m.
Lengdegrad: 13.2322890 Breddegrad: 65.8453910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
15m mot øst (skjerp 2, UTM 419360 7304015), dvs. lavere i stratigrafien, er det skjerpet i en skrent (10m3 tipp) i båndet jernmalm (07). Det er overdekket mellom skjerpene, men hvis magnetittbåndingen opptrer også mellom østligste og vestligste skjerp er mektigheten på jernformasjonen ca. 40m.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0800.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet jernmalm med litt svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3726 30,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419292 m. Nord: 7303773 m.
Lengdegrad: 13.2323130 Breddegrad: 65.8450320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
40m sør for skjerp 2 er et 3x2m og 2m dypt skjerp (skjerp 3, UTM skjerp 3, 419360 7303975) med 5m3 tipp. Samme malmtype.

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3727 30,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419212 m. Nord: 7303988 m.
Lengdegrad: 13.2304300 Breddegrad: 65.8469400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved UTM 419280 7304190 (skjerp 4) er det utsprengt 10m3 i en skrent. Desimeter-mektige massiv-magnetittlag (08) veksler med epidot-amfibolitt-bånd over minst 10m mektighet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0800.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet, massiv magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 030 Dolstadåsen I

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0800.01 Fastfjell 71 43 20 31 52 .1 5.0
NO0800.02 Fastfjell 110 27 18 25 103 .2 5.0
NO0800.03 Fastfjell 38 46 8 7 13 .1 2.0
NO0800.04 Fastfjell 10 47 6 23 21 .2 1.0
NO0800.05 Fastfjell 14 44 2 22 23 .1 1.0
NO0800.06 Fastfjell 10 49 2 27 17 .1 2.0
NO0800.07 Fastfjell 27 26 5 11 9 .1 1.0
NO0800.08 Fastfjell 7 46 2 24 10 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0800.01 3.0 3.0 4 .7 4 1.00 2 2 2.45
NO0800.02 5.0 5.0 2 .2 5 1.00 2 2 2.07
NO0800.03 3.0 3.0 12 .6 2 1.00 2 2 4.85
NO0800.04 3.0 3.0 2 .3 8 1.00 5 2 .13
NO0800.05 3.0 3.0 2 .2 9 1.00 2 2 .10
NO0800.06 3.0 4.0 4 .2 3 1.00 2 2 .02
NO0800.07 3.0 3.0 3 .2 29 1.00 2 2 .02
NO0800.08 3.0 3.0 4 .5 35 1.00 2 3 .06
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0800.01 5 29 173 3.79 2.00 5.00 1 97.0 5.00
NO0800.02 9 24 42 2.84 2.00 5.00 1 40.0 9.00
NO0800.03 3 3 811 3.69 2.00 5.00 1 405.0 3.00
NO0800.04 52 24 574 29.11 3.00 5.00 1 67.0 10.00
NO0800.05 50 40 782 29.62 4.00 5.00 1 54.0 12.00
NO0800.06 53 32 1297 30.69 3.00 5.00 1 49.0 12.00
NO0800.07 24 25 740 13.79 2.00 5.00 1 217.0 7.00
NO0800.08 50 32 1042 28.61 4.00 5.00 1 104.0 15.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0800.01 2
NO0800.02 2
NO0800.03 2
NO0800.04 12
NO0800.05 2
NO0800.06 9
NO0800.07 2
NO0800.08 5


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse