English version
MALMDATABASEN
Registrering 1828 - 002 Forsland
(Objekt Id: 2912)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Nesna (1828)
Kart 1:50000: Lurøy (1827-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 404983 m. Nord: 7351697 m.
Lengdegrad: 12.8837130 Breddegrad: 66.2707690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe P
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 25 % 28.10.1994
P .7 % 28.10.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1957 - 1957 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk malmleting
1975 - 1975 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Rana Gruber
1979 - 1979 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 180 / 60 Retning: 245
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Dunderl.Neverhaugen jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Apatitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :180 / 60 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forsland,Tomma jernmalmfelt: Rotmyr-,Mellomnakken-,Nakken- fosfor-rik magnetitt-mineralisering. Opptrer i 3 hovedlinser: M.o.h. UTM-øst UTM-nord 1. Rotmyr 65-75 4 05 325 73 52 800 2. Mellomnakken 0-15 4 05 250 73 53 150 3. Nakken 0-10 4 05 350 73 53 100 Tykkelse Lengde Dyp langs malmfall Tonn sp.v.3.3 1. Rotmyr 4 m 140 m 100 m 184 800 2. Mellomnakken 10 m 100 m 50 m 165 000 3. Nakken 5 m 140 m 20 m 46 200 ---------------------------------------------------------------------------- SUM 396 000 t. Ellers opptrer noen mindre linser inne i eller i kontakt med amfibolitt. Modal sammensettningen er (vol %): Fosfor-rik Amfibolitt Kornstørrelse mt.-min. mm ----------------------------------------------------------------------------magnetitt 10-20 0,02-0,6 apatitt 4- 7 3 0,03-0,15 kalkspat,dolomitt 0- 7 granat 0- 2 kvarts 30-45 15 plagioklas,serisitisert 0- 3 10 hornblende 30 69 biotitt 0- 4 titanitt 2 0,1-0,3 svovelkis 1 0,1-1,0 Man kan regne med at mineraliseringen holder: 25 % Fe total 18 % Fe magn. 0.7 % P Malmanalyser av håndstykker Tomma jernmalmfelt. Grunnlag: Geologisk kartlegging og prøvetaking 1975. Lokalitet Fe HCl Fe tot. Fe magn. Svovel Fosfor Nakken S 23.3% 26.1% 20.5% 0.006% 0.97% Nakken N 34.3% 35.0% 31.2% 0.010% 1.59% Nakken N 20.2% 22.0% 17.1% 0.100% 0.80% Nakken N 33.2% 36.5% 31.1% 0.150% 1.53% Aritm. middel Fosforrik mt-malm. 27.8% 29.9% 25.0% 0.066% 1.22% Malmanalyser av håndstykker, Tomma jernmalmfelt. Grunnlag: Geologisk kartlegging og prøvetaking 1978. Vektprosent Nr. Lokalitet Fe tot. Fe magn. MnO TiO2 Svovel Fosfor 1 Mellombakken 31.5 29.6 0.08 0.29 0.005 1.144 2 Mellombakken 27.2 20.5 0.06 0.39 0.009 1.044 3 Mellombakken 30.4 28.6 0.06 0.10 0.032 0.715 4 Mellombakken 27.0 20.8 0.09 0.43 0.014 0.890 5 Mellombakken 41.0 39.2 0.05 0.03 0.009 0.572 6 Mellombakken 34.4 33.0 0.05 0.03 0.005 0.184 7 Mellombakken 32.5 29.2 0.06 0.40 0.014 0.825 8 Mellombakken 21.0 13.4 0.08 0.54 0.032 0.718 10 Nakken N 27.1 23.4 0.06 0.43 0.014 0.990 11 Nakken N 34.7 30.3 0.10 0.19 0.009 1.355 12 Nakken N 23.6 17.6 0.12 0.48 0.121 1.193 20 100m SV Forsland gr.21.4 13.8 0.09 0.53 0.150 0.646 22 Rotmyr S 23.0 17.8 0.09 0.44 0.027 0.437 24 Rotmyr N 23.2 16.6 0.08 0.55 0.007 0.772 25 S for Mellombakken 16.2 5.5 0.09 0.66 0.018 0.475 28 S for Mellombakken 25.1 18.3 0.09 0.48 0.010 0.694 29 NV nordre Rotmyr 25.4 22.3 0.06 0.45 0.064 0.810 30 S for Lillenakken 21.4 13.8 0.08 0.53 0.036 0.762 31 S for Lillenakken 24.2 17.4 0.06 0.48 0.055 0.580 35 S for Lillenakken 13.1 3.5 0.09 0.73 0.052 0.364 39 V for Lillenakken 17.1 5.2 0.09 0.66 0.393 0.478 Aritmetrisk middel fosforrik magnetittmalm 21 stk.: 25.7 20.0 0.08 0.42 0.051 0.745

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hagen, Martin , 1963
En malmgeologisk undersøkelse av Tomma jernmalmfelt i Nesna.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4511 A-B;48+12 sider
Abstrakt:
Rapporten er "Det store eksamensarbeide". Av innholdet kan nevnes: Oversikt over Tommas geologi. Kommentarer til geologisk kart. Måling av susceptibilitet og remanens. Magnetometermålinger med tolking av kart. Berskrivelse av bergartene i feltet og jernmalmene. Prøvetaking og analyser. Beskrivelse av jernmalmfeltene med malmberegning. Konklusjon: Hva eventuelle nye undersøkelser vil bringe er det for tidlig å si noe sikkert om. Men etter det man nå "kjenner" av malm på Tomma kan man si at feltet ser ut til å være drivverdig med de nåværende forhold på jernmalmsmarkedet. Vedlagt kartbilag.

Foslie, S.; Poulsen, A.O.; Bugge, C. , 1939
Tomma jernmalmfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 685;4 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler NGU's økonomiske-geologiske vurdering av jernmalfeltene på Tomma på bakgrunn av G. Hofsets ansøkning om statsstøtte til undersøkelse av malmfeltene. NGU anbefaler Hofseths søknad.

Hofseth, G. , 1946
Tomma jernmalmfelter i Nesna
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1209;5 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler en økonomisk geologisk beskrivelse og vurdering av jernmalmfeltene på Tomma, nemlig 1) Forslandsfeltet, 2) Sellotfeltene og 3) Tonsvik-Foslandsfeltet. I rapporten framgår at det er foretatt smelteforsøk med malmen med positivt resultat: "Det kan slåes fast at Tommamalmen er rentabel såvel med hensyn til brytning som jernframstilling". Rapporten inneholder videre en brytningsplan med kostnadsoverslag for malmen i Forslandsfeltet og tilslutt en geologisk og teknisk skisse over dette feltet samt oversiktsskisser over de samlede malmfelter.

Cramer, Jan; Staw, Jomar , 1975
Malmundersøkelser Rostafjell, Tomma, Åkvik og Kangsen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1252/5;20 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver følgende undersøkelser utført for Helgeland Interkommunale Selskap for Industrireisning og Utbygging: ROSTAFJELL BLY-SINKFOREKOMST, Hemnes kommune. Geologisk kartlegging og innsamling fastfjells- og mineraljordprøver. Det konkluderes med at malmens utgående opptrer i form av små, ikke sammenhengende mineraliseringer og at områdets geologi og tektonikk er komplisert. For videre undersøkelser foreslås diamantboring, 4 hull a 50 m, og oppfølging med geofysiske målinger i bor- hullene. TOMMA JERNFOREKOMST., Nesna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ikke drivverdig og videre undersøkelser anbefales ikke. Men en begrenset geologisk kartlegging med vekt på stratigrafiske korrelasjoner kan gi informasjoner av verdi for andre undersøkelser. ÅKVIK BLY-SINKFOREKOMST, Dønna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ubetydelig og videre undersøkelser er ikke anbefalt. KANGSEN KISFOREKOMST, Hemnes. Etter befaring er forekomstene beskrevet som små og med liten utholdenhet. Videre undersøkelser direkte på forekomstene er ikke anbefalt, men en begrenset geologisk kartlegging av området med vekt på stratigrafiske korrelasjoner av de mineraliserte bergarter med Rostafjellets bergarter anbefales.

Bøckman, K.L. , 1947
Tomma jernmalmfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1996;2 sider
Abstrakt:
Rapporten er en utskrift av befaringsprotokollen ved Nordlandske Bergmesterembede, og omhandler de iakttagelser bergmester Bøckman gjorde under befaringen 23/5 1947 av Tomma jernmalmfelter i nordre Helgeland. Forslandsgruven ble først befart. Deretter ble gangdraget fulgt fra gruven og nordover. Til slutt ble flere malmdrag (Selotdragene) observert i hengen av Forslagsgruven og ett av disse lagene ble forsøkt fulgt sydover igjen. Rapporten konkluderer med anbefaling om videre undersøkelser (avrøsking, magnetomermålinger og dypboringer).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0809.01 Fastfjell
Prøvetaker: Lindahl/Sørdal/...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. hem.-malm fra strosse
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0809.02 Tipprøve
Prøvetaker: Lindahl/Sørdal/...Lager: Løkken
Kommentar: Samleprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse