English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 004 Røyskattdalen
(Objekt Id: 2917)
(Sist oppdatert: 23.05.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400602 m. Nord: 7237938 m.
Lengdegrad: 12.8719990 Breddegrad: 65.2495080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1934 - 1934 Prøvetaking Selskap/Institusjon:A/S Kolsvik Malmfelter
1936 - 1936 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Boliden AB
1985 - 1985 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Terra Mining Norge A/S
1994 - 1994 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 55 / 65 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Serisitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Rutil Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Sulfosalt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Migmatittisk biotittgn. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Amfibolitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :58 / 63 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble funnet i 1930 og prøvetatt første gang i 1934 (Kvalheim 1935) og senere i 1936 (Berggren 1936, Kautsky 1936). Den ligger like på sørsiden av et lite skard som skjærer gjennom fjellryggen nord på Finnlifjellskardet som kalles Røyskattdalen. I øst er den dekket av en stor snøfonn som midt i skardet stopper mot et lite tjern. Bekken fra tjernet renner vestover og inn i bekkedalen ned mot Finnlia gård. Den vestlige ende av forekomsten ligger oppe på et lite platå 40-80 m sør for tjernet hvor det er gjort mindre sprengningsarbeider i forbindelse med prøvetaking. Forekomsten omfatter et system av mineraliserte sprekker, kvartsganger og omvandlingssoner som opptrer innenfor et ca. 250 m langt og 100-150 m bredt område på grensen mot grå toglimmergranitter i øst. Berggrunnen i det mineraliserte område domineres av migmatittiske biotittgneiser med tynne boudinerte horisonter av amfibolitt og marmor. Gneisene er gjennomsatt av mange granittganger som øker i hyppighet og bredde mot øst hvor de gradvis glir over i massiv granitt uten inneslutninger. Grovkornet arsen- og svovelkis med mikroskopiske korn av gedigent gull finnes spesielt langs 0,1-0,5 m brede ganger av melkekvarts i form av massive til semimassive sprekkefyllinger, disseminasjonsstriper og tilfeldig fordelte aggregater og korn. Kvartsgangene gjennomsetter gneisene og granittgangene i dem. Gangene er ofte omgitt av kloritt og kloritt-serisittomvandling. Finkornet arsenkis og stedvis svovelkis finnes dessuten som sprekkefyllinger i gangene av granitt, men ikke i gneisene. De mineraliserte kvartsganger og sprekkesoner er utviklet langs tre dominerende strukturretninger (se sprekker, pkt. 6.), henholdsvis 60/60 (str./fall), 110/60 og 85/55. Disseminasjon av grovkornet svovelkis er dessuten utbredt langs to parallelle omvandlingssoner med innbyrdes avstand på 40 m og med ca. Ø-V strøk. Både gneisene og granittene langs disse soner viser gjennomgripende kloritt-svovelkis-omvandling som mot uomvandlet sidestein glir over i serisittomvandling. Omvandlingssonene, som tildels danner et tog av 100 m lange og 2 m brede linser over en strøklengde på nærmere 300 m, fører ofte flere generasjoner av tynne kvartsårer. De tidlig dannete kvartsårene kjennetegnes ved opptreden av arsen- og svovelkis, mens de yngre gangene med kamstruktur og druserom er umineraliserte. Kloritt-svovelkisårer finnes dessuten langs ultramylonittbånd i kvartsganger på nordsiden av Røyskattdalen (prøve NO0816.06).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kvalheim, A. , 1935
Report on the ore-deposits of Finnlifjell.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1190;3 sider
Abstrakt:
Forfatteren beskriver flere malmsoner i området Finnlitjønn - Røyskattdalen. Arsenkis er mer vanlig enn svovelkis og gull følger arsenkis. Generelt har malmsonene strøk NV-SØ og steile fall mot SV. De fleste soner (A, B, C) ligger nær Finnlitjønn og i strøkforlengelsen av C sørøst for Finnlitjønn (i alt 6 stk). To analyser gir 10 g/tonn Au (A-sona) og 22,6 g/tonn Au (SØ for Finnlitjønn). Ved Røyskattdalen beskrives to paralelle soner som kan følges ca. 150 m langs strøket (NV-SØ). Analyser fra en av sonene gir 4,4 - 9,6 g/tonn Au. Forfatteren gir til slutt et estimat på malmmengda på Finnlifjell og konkluderer at forekomstene er lovende og bør undersøkes nøyere.

Berggren, E. , 1936
Kolsvikfyndigheten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3085;23 sider
Abstrakt:
Forf. gir en forholdsvis detaljert beskrivelse av malmforekomstene i Buadal (Kolsvik). Malmen består av arsankis og gull impregnert i kvartsårer. Prof beskriver også geologi og topografi og resultatet av elektriske målinger. På grunnlag av kartlegging og kjemisk analyse av de ulike forekomstene beregner forf. malmarealtet av forekomsten med minst 5 g/tonn AU. Det blir påpekt at malmens vertikale utstrekning kan være stor og at malmarealet kan økes en god del dersom fattigere soner tas med. Analyseresultater fra Kolsvik, Nye Oksen, Gamle Oksen, Finnlifjellet og Kalkavdalen er vedlagt i tabellform.

Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 sider
Abstrakt:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0815.05 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 3 cm bred kvarts-aspy med rand av kloritt-py-omvandling som også fører en aspy-rik stripe.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4198 4,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400627 m. Nord: 7237913 m.
Lengdegrad: 12.8725510 Breddegrad: 65.2492910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0815.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Gang av massiv, grovk. og idiomorf aspy med litt interstitielt py.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4199 4,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400617 m. Nord: 7237918 m.
Lengdegrad: 12.8723340 Breddegrad: 65.2493330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0815.04 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsgang med druserom og aspy og innesluttede fragmenter av kloritt-py--omvandling. Stripe av aspy og litt py langs granittkontakten.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 4200 4,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400647 m. Nord: 7237968 m.
Lengdegrad: 12.8729390 Breddegrad: 65.2497900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0815.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Disseminasjon av aspy i kvartsårer med druserom og aspy+py-årer i silifisert granitt langs årene.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 4
(Objekt Id: 4201 4,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400562 m. Nord: 7238003 m.
Lengdegrad: 12.8710960 Breddegrad: 65.2500790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0815.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5-10 mm brede massive årer av idiomorf py med litt interstitiell aspy i klorittomvandlet granitt.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 5
(Objekt Id: 4202 4,00,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400672 m. Nord: 7237923 m.
Lengdegrad: 12.8735070 Breddegrad: 65.2493940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0815.06 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-klorittåre (5-7 mm bred) langs kanten av skjærsone (5 mm bred) i kvartsgang.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse