English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 011 Kraterflåget
(Objekt Id: 2919)
(Sist oppdatert: 10.02.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 402432 m. Nord: 7237508 m.
Lengdegrad: 12.9114490 Breddegrad: 65.2462010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 - 1936 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden AB
1994 - 1994 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 68 / 65 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :49 / 85 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten opptrer på nordsiden av Steinsprangfloget i et område med mange sirkulære fordypninger i terrenget, nærmest kratere med diametre på 2-12 m og dybde på 2-5 m. Forekomsten ligger 460-510 moh. og ble første gang påvist av Boliden AB i midten av 30-årene da området var gjenstand for gullundersøkelser. Den er beskrevet som funnpunkt no 6 og 6A (Westseite des Kalklavdal) av Kautsky (1936). Den grålige toglimmergranitten i området er gjennomsatt av 1-3 m bred skjærsone som kan følges fra stupet mot Kalklavdalselven og 200 m sørvestover til en urdekket skråning. Skjærsonen kjennetegnes ved et tett nett av parallelle og subparallelle sprekker og mørke ultraklasittårer (prøve 02) som lokalt glir over i et nettverk av årer og breksjeganger. Mineraliseringen omfatter disseminasjon av semimassive årer (1-10 mm brede) av arsenkis som fyller sprekker og nettverk av slike i granitten. Svak til meget svak disseminasjon av finkornet arsenkis er vanlig i de mørke kataklasittårene. I den NØ-lige ende av skjærsonen, dvs. på kanten av stupet, er granitten svakt serisittomvandlet langs noen av arsenkisårene (prøve 01). Den midtre del av skjærsonen følger en bekk gjennom et av kraterene hvor det opptrer en rødlig fin- til grovkornet leuco-granitt som i nordkanten av krateret er gjennomsatt av 2-15 cm brede muskovitt-kvartsganger (str./fall 249/80). Disse er sterkt breksjert og gjennomsatt av 1-5 mm mørke kataklasittårer med svak disseminasjon av arsenkis Sene sprekker fører stedvis belegg av svovelkis. Langs deler av skjærsonen, og spesielt i krateret, forekommer 0,5-1 m brede rødlige breksjesoner sementert av stilbitt og kalkspat. Stilbitt-kalkspat-årene, som er vanlig blant hele skjærsonen, fører ingen sulfider og post-daterer sannsynligvis avsetningen av disse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 sider
Abstrakt:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0817.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Breksjert kvartsgang (15 cm bred) med kvartsfragmenter i svart steinmelsgrunnmasse (1-5 mm soner) med svak arsenkis-diss. Sprekkeflate belagt med py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Stupkanten
(Objekt Id: 3775 11,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 402532 m. Nord: 7237538 m.
Lengdegrad: 12.9135660 Breddegrad: 65.2464990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0817.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Nettverk av 0.1-3 mm tykke aspy-årer i rødlig, grovkornet granitt. Svak serisittomv. langs enkelte årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Kraterputten
(Objekt Id: 3776 11,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 402382 m. Nord: 7237478 m.
Lengdegrad: 12.9104010 Breddegrad: 65.2459170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0817.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Nettverk av mørke steinmelsbreksje- og aspy-årer i 20 cm sone av kataklastisk rødlig granitt. Lokalt sprekkebelegg av svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse