English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 015 Bekkespalten
(Objekt Id: 2923)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 402842 m. Nord: 7236328 m.
Lengdegrad: 12.9210500 Breddegrad: 65.2357420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 - 1936 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Boliden AB
1994 - 1994 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 76 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :43 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :78 / 63 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i 785 meters høyde og ca. 1200 rett øst for trig.punktet på Kvitdalstind. En del av forekomsten følger en 2-3 m dyp kløft i fjellet hvor det renner en bekk. Den ble påvist i forbindelse med malmleting foretatt av Boliden AB, dels i samarbeid med Kolsvik malmfelter A/S, i midten av 30-årene. Den representerer sannsynligvis funnpunkt nr. 11 i tidligere rapport (Kautsky 1936, side 8). Mineraliseringen, som omfatter disseminasjon og sprekkefyllinger av arsenkis og litt svovelkis er knyttet til et system av tynne skjærsoner (< 1m) og tensjonssprekker som avgrenser et 120 m langt og opptil 25 m bredt linseformet legeme i Oksdalsmasivets toglimmergranitt. Hovedskjærsonen, som definerer legemets sørgrense, følger en rettlinjet spalte i granitten, og har strøk/fall: 68-77/67-50. Skjærsonen fører et sett av sprekker, skjærplan, muskovitt-kvartsårer (1-5 cm) og svarte kataklasittårer som er innfylt med tynne masive arsenkisårer (1-20 mm brede) og disseminerte korn. I tillegg fører granitten langs skjærplanene stedvis mye disseminert arsenkis i opptil 20 cm brede soner som har rødlig farge. Røde stilbittårer er stedvis tilstede langs skjærsonen, men er uten tilknytning til mineraliseringen. Den nordlige buete begrensning av granittlegemet omfatter et system av lokale skjærplan og "en echelon"-tog av tensjonssprekker. Både disse og mindre sprekkesett inne i granittlegemet fører stedvis belegg og tynne, massive årer av arsenkis og litt svovelkis. I tillegg opptrer langs nordgrensen en opptil 2 m bred og 20 m lang hydraulisk breksje med opptil 0,5 m store granittfragmenter i en finkornet, mørk matriks av steinmel og kvarts. Breksjen er mot sør avgrenset av et skjærplan med strøk/fall: 78/65 hvor det opptrer opptil 10 cm brede årer av arsenkis. Finkornet arsenkis finnes også som en svak disseminasjon i breksjens grunnmasse. Forekomstens skjærsoner gjennomsetter en 1 m bred pegmatittgang med strøk/fall: 160/30. Denne er forkastet med 1-2 m sinistrale spranglengder. Skjærsonene fortsetter utenfor den tektoniske linse/granittlegeme. Mot ØNØ forsvinner de i en overdekket depresjon i terrenget, mens de mot VSV forbindes med flere parallelle systemer av NNØ-SSV-rettede sprekke-/skjærsoner som lengst i SSV fører tilknyttede rustsoner (prøve NO0821.04) innenfor en lokal mylonittsone i granitten (str./fall: 329/25).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 sider
Abstrakt:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0821.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Nettverk av 1-5 mm brede aspy-årer i lys grå pyrittisert granitt som lokalt fører ultrakataklasittårer og svarte breksjesoner med diss. py (1-2 mm store korn).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0821.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsåret, rosa granitt med nettverk av 1-2 mm brede aspy- og eller py-årer samt diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0821.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-2 mm årer og diss. av middelsk. aspy i rød, grovk. granitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Rustsonen
(Objekt Id: 3780 15,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 402672 m. Nord: 7236288 m.
Lengdegrad: 12.9174440 Breddegrad: 65.2353330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0821.04 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Hvit aplittisk granitt med ovale blågrå flekker (5x10x15 mm) med fink. diss. aspy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse