English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 019 Landgrunnvatn
(Objekt Id: 2927)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Tosbotn (1825-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 395662 m. Nord: 7242118 m.
Lengdegrad: 12.7631630 Breddegrad: 65.2854530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 - 36 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden AB
1982 - 83 Prøvetaking Selskap/Institusjon:BP Norge A.S. Minerals

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 11 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Migm. biotittgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Granittgang Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Marmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :9 / 60 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :31 / 55 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble sannsynligvis oppdaget i forbindelse med de regionale undersøkelser Boliden AB foretok for A/S Kolsvik Malmfelter i 1930-årene. Mineraliseringen Opptrer langs kanten av en 2-6 m bred rustflekket og noe buktende gang av melkekvarts med strøk/fall: 2-31/70. Gangen er blottet over en lengde av 220 m og kiler ut i sør. Den nordligste blotning av 2 m bred gang finnes i skrenten over bekken mellom store og lille Landgrunnvatn. Gangen opptrer subkonkordant med foliasjonen i de omgivende migmatittiske biotittgneiser som også fører tynne soner (1-5 m) og boudinerte kropper av marmor. Sidesteinen, men ikke kvartsgangen, gjennomsettes flere steder av 1-2 m brede granittganger som er påvrket av sen åpen folding. Gneisene i kvartsgangens ligg er spesielt sterkt isoklinalt foldet. I hele kvartsgangens lengde og bredde opptrer sterkt rustforvitrede flekker som skyldes: 1) Disseminerte svovelkiskrystaller på hulrom i fragmentert gangmasse og 2) nettverk og enkeltårer av svovelkis og magnetkis samt lokalt kobberkis som forekommer i en mørk grunnmasse av ?kloritt?. As-Au-mineralisering forekommer lokalt langs liggsiden av kvartsgangen i den sydlige halvdel. Arsenkis og litt svovelkis danner her 1-2 cm brede og 1-3 m lange sprekkefyllinger med massiv tekstur som er orientert subparallelt med gangkontakten.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Tegergren, F.R. , 1936
Traktenes geologiska byggnad och malmførekomsternas karakter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3087;8 sider
Abstrakt:
Forf. gir først en generell beskrivelse av geologien i Bindal med vekt på de intrusive bergartene. Deretter beskriver han tektoniske forhold og fordelinger av bergartstypen og skriver spesielt om sprekksoner og dislokasjoner. Videre beskrives mineraliseringen som etter forf. mening er geologisk bundet til "Tosenfjorden store spricklinje". Mineraliseringen gjennomsetter de yngste intrusive bergarten (aplitten) og består av arsenkis og svovelkis og sporadiske sinkblende, magnetkis, kobberkis, blyglans og fahlerts bundet til kvartsganger. Gull er svært uregelmessig fordelt i malmen. Forf. skiller mellom to hovedtyper: I)Kvartsårer i silikartbergarten (Finnlitypen), og II) Kvartsårer i karbonatbergarten (Reppentypen). De viktige trekk ved disse typene og hvor de finnes blir beskrevet. Til slutt påpeker forf. att lignende arsenkisganger finnes ved Skjomen i Ofotfjorden.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
87-1 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Arsenkis-svovelkis-slirer i kvarts.
87-2 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Mørk grønn magnetkis-førende breksjesåre (<2 cm) i kvarts.
87-3 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Fragmentert kvarts med druserom langs sprekker fylt med spredte korn og aggregater av svovelkis og aksessorisk arsenkis.
87-4 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten kvarts med mørke grønne sprekker som fører finkornet magnetkis.
87-5 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med massive arsenkisårer og disseminerte korn.
87-6 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Mørke magnetkisførende breksjeårer i kvarts.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse