English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 012 Gamle Oksen
(Objekt Id: 2930)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 398012 m. Nord: 7229158 m.
Lengdegrad: 12.8230770 Breddegrad: 65.1699930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb Bi
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1934 Prøvetaking Selskap/Institusjon:A/S Kolsvik Malmfelter
1936 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden AB

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Silifisering
Strøk/Fall: 96 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sulfosalt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Vertsbergart Leuco-granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Sidebergart Migmatittisk gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :85 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :120 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :162 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble funnet i 1933 og prøvetatt av A/S Kolsvik Malmfelter i 1934 (Kvalheim 1935) og av Boliden AB i 1936 (Berggren 1936, Kautsky 1936). Forekomsten ligger 580 m.o.h. øverst i østhellingen (mot Grytendalen) av fjellryggen som skiller Bogadalen og Grytendalen, og rett øst for D-sonen i Kolsvik. Mineraliseringen er knyttet til to parallelle (str/fall: 90-109/75) og opptil 10 m brede skjærsoner med innbyrdes avstand på 10 m. Skjærsonene er utviklet i hele bredden av en NNØ-strykende granittkropp som ved forekomsten er 80-100 m bred og forandrer strøk til NNV før den kiler ut 20-30 m sør for hovedmineraliseringene. Kroppen består av lys grå toglimmergranitter som gjennomsettes av ganger og små kropper av hvit leucokratisk granitt. Den er omgitt av migmatittiske biotittgneiser med tynne linser og soner av marmor som like sør for forekomsten er omvandlet til granat-klinopyroksen-klinozoisitt-skarn. Skjærsonene har utseende som to hestehaler som smalner av mot vest. De er ikke sporbare i de pentetrativt folierte gneisene som danner små inneslutninger i den skjærformete granitt eller som opptrer i sonenes strøkforlengelse langs granittkontakten. Forgreningene i de to skjærsonene løper ut fra et hovedskjærplan langs sonenes hengside (sørside). Hovedskjærplanet i den sørlige og sterkest mineraliserte sone (den nordlige består kun av svak sprekkemineralisering) varierer i mektighet fra noen cm til 70 cm og omfatter breksjerte granitter som fører sprekker og breksjeårer fylt med semi-massiv arsenkis, steinmel og/eller glasskvarts med disseminert arsenkis og Pb-Sb-Bi-sulfider (bare vestligste del). Stedvis fyller arsenkisen et "sigmodialt" system av tensjonssprekker på tvers av skjærplanet. Disse har orientering som indikikerer dekstrale skjærbevegelser. Utenfor hovedskjærplanet er breksjering mindre utbredt, og skjærsonen består her av et tett sett av sprekker som delvis fører flekkvise belegg av arsenkis eller er fullstendig fyllt med 1-10 mm massive arsenkisårer og linser (uten ledsagende gangmineraler). I vestkanten av sonen er kvarts-arsenkis-innfylling vanlig. Hovedsprekkeretningene er 90/75 og 109/75, mens 85/80 og 140/90 er mindre utbredt. Granitten er lokalt silifisert og svakt serisitt-omvandlet langs hovedskjærplanet, men er uomvandlet langs de andre sprekkesystemene. Sprekkefyllinger av kvarts-arsenkis er også påtruffet i to metertykke granittganger i gneisene, henholdsvis 100 m øst ("Strupen" i lite søkk) og 50 m nordvest ("Ryggen") for senter av hovedmineraliseringen. Arsenkis-sprekkene ved "Strupen" er orientert 120/80, mens årene på "Ryggen", som ligger i strøkforlengelsen av den nordlige skjærsone, har retning 95/90.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 sider
Abstrakt:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Kvalheim, A. , 1935
Report on the Oksen ore-deposit in Kolsvik.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1191;2 sider
Abstrakt:
Malmsonene ligger øst for Buadalen og skråning ned mot Grytendalen. En av sonene har strøk Ø-V og fall 70 - 80 grader og kan følges 150 - 200 m. Prøver gir 7,2 - 11,2 g/tonn Au. malmen består av arsenkisimpregnasjoner i kvarts. Sona blir betegnet som lovende, og forf. viser til at den er lik F-sona i Budalen. Forf. beskriver også skjerpet "Strupen" som er paralell med den føste og ligger ca 60 m nord for denne. Lengden på denne sona kan være 300 - 400 m og er i stor grad dekket. Malmtypen er den samme som i den første. I konklusjoner anbefales videre undersøkelser.

Berggren, E. , 1936
Kolsvikfyndigheten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3085;23 sider
Abstrakt:
Forf. gir en forholdsvis detaljert beskrivelse av malmforekomstene i Buadal (Kolsvik). Malmen består av arsankis og gull impregnert i kvartsårer. Prof beskriver også geologi og topografi og resultatet av elektriske målinger. På grunnlag av kartlegging og kjemisk analyse av de ulike forekomstene beregner forf. malmarealtet av forekomsten med minst 5 g/tonn AU. Det blir påpekt at malmens vertikale utstrekning kan være stor og at malmarealet kan økes en god del dersom fattigere soner tas med. Analyseresultater fra Kolsvik, Nye Oksen, Gamle Oksen, Finnlifjellet og Kalkavdalen er vedlagt i tabellform.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
B12-1 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Tynne arsenkisårer i hvit granitt.
B12-3 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-2 cm brede arsenkisårer med granittinneslutninger (breksjeårer) og tynne sprekkefyllinger langs 1-2 cm bred sprekkesone.
B12-4 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 0,2-0,5 cm brede arsenkisårer med granitt.
B12-5 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 10 cm bred sone med parallelle 0,5-1,5 cm brede arsenkis-breksjeårer i granitt.
B12-6 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Arsenkis-breksjeåre.
B12-7 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Parallelle arsenkis-breksjeårer som gjennomsetter sterkt fragmentert granitt.
B12-8 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Arsenkis-breksjeårer og interstitiell innfylling i svakt serisitt-kloritt-omvandlet granitt.
B12-9 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Disseminasjon og stokkverksårer av arsenkis i grå, omvandlet og silifisert granitt.

Navn på lokalitet: Ryggen
(Objekt Id: 3770 12,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 397962 m. Nord: 7229178 m.
Lengdegrad: 12.8219960 Breddegrad: 65.1701570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb Bi
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Strupen
(Objekt Id: 3771 12,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 398152 m. Nord: 7229118 m.
Lengdegrad: 12.8260920 Breddegrad: 65.1696780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb Bi
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
B12-2 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Tett nettverk av arsenkisårer (1-5 mm) som gjennomsetter kvartsåret granitt.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse