English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 016 Hornelvbotn
(Objekt Id: 2934)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 363992 m. Nord: 7220669 m.
Lengdegrad: 12.1062100 Breddegrad: 65.0816400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1994 - 1994 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 273 / 55 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Biotittgranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
444 (-11\+11) mill. år;..Metode:U/Pb

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :55 / 62 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :274 / 54 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Tilstedeværelsen av arsenkismineraliseringer i Heilhornet granittmassiv er første gang nevnt av Tegengren (1936). Forekomsten er synlig fra stien som leder opp til Heilhornet fra brua over Hornelva på riksvei 17. Når man kommer opp på snaufjellet og ser sørover mot akselen av Heilhornet, er forekomsten synlig som en revne i brattskrenten ned mot et botnformet område som Hornelva renner gjennom. Revnen skyldes oppsprekning av en grå biotitt ± hornblendeførende granodioritt-granitt langs en to m mektig sone med flere 0,2-0,6 m mektige mylonitter. Den nedre og tilgjengelige del av mineraliseringen er knyttet til mylonittsonene og omfatter i følge blokker i ura semimassive striper og slirer av arsenkis. Dessuten finnes det partier med tett nett av sulfidårer i semi-duktil grovkornet granitt. Mylonittene er finkornete og mørk til lys grå og er partivis serisittisert (fylonittiske) og silifisert. Skjærdeformerte kvartsganger er stedvis mineralisert, vesentlig av svovelkis. Skjærsonemineraliseringen har en vertikal utstrekning på ca. 80 m (380-460 moh.), og en horisontal lengde på ca. 100 m.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Tegergren, F.R. , 1936
Traktenes geologiska byggnad och malmførekomsternas karakter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3087;8 sider
Abstrakt:
Forf. gir først en generell beskrivelse av geologien i Bindal med vekt på de intrusive bergartene. Deretter beskriver han tektoniske forhold og fordelinger av bergartstypen og skriver spesielt om sprekksoner og dislokasjoner. Videre beskrives mineraliseringen som etter forf. mening er geologisk bundet til "Tosenfjorden store spricklinje". Mineraliseringen gjennomsetter de yngste intrusive bergarten (aplitten) og består av arsenkis og svovelkis og sporadiske sinkblende, magnetkis, kobberkis, blyglans og fahlerts bundet til kvartsganger. Gull er svært uregelmessig fordelt i malmen. Forf. skiller mellom to hovedtyper: I)Kvartsårer i silikartbergarten (Finnlitypen), og II) Kvartsårer i karbonatbergarten (Reppentypen). De viktige trekk ved disse typene og hvor de finnes blir beskrevet. Til slutt påpeker forf. att lignende arsenkisganger finnes ved Skjomen i Ofotfjorden.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0832.01 Løsblokk
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grålig granitt med sterkt rusten overflate.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0832.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Moderat mengde aspy som diss. og tynne striper i grå, fink., mylonittisk granitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0832.03 Løsblokk
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet mylonittisk til ultramylonittisk (1 cm svarte bånd) kvarts med diss. korn og korntog av py og litt aspy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0832.04 Løsblokk
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys grå mylonittisk granitt med svak diss. av py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0832.05 Løsblokk
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Fyllonittisk og silifisert granitt med moderat diss. og striper av aspy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0832.06 Løsblokk
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Årenett og diss. av aspy i hvit skjærdeformert granitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1811 - 016 Hornelvbotn

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0832.01 Løsblokk 41 48 12 1 5 -.3 13.0
NO0832.02 Fastfjell 13 339 80 22 8 .7 169.0
NO0832.03 Løsblokk 5 12 51 1 6 .4 777.0
NO0832.04 Løsblokk 7 46 84 2 6 .6 53.0
NO0832.05 Løsblokk 5 5 64 9 6 -.3 540.0
NO0832.06 Løsblokk 5 10 107 15 8 -.3 547.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0832.01 -3.0 -3.0 -5.0 943 .4 19 2.00 2 -2
NO0832.02 -3.0 -3.0 -5.0 33501 1.3 9 3.00 11 3
NO0832.03 -3.0 -3.0 -5.0 4770 .2 9 3.00 3 -2
NO0832.04 -3.0 -3.0 -5.0 831 .3 11 3.00 -2 2
NO0832.05 -3.0 -3.0 -5.0 29031 -.2 14 3.00 16 -2
NO0832.06 -3.0 3.0 -5.0 48467 -.2 15 4.00 22 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0832.01 .37 1 5 17 2.00 43.00 8.00 -2 4.0
NO0832.02 1.81 1 9 23 3.30 39.00 18.00 -2 2.0
NO0832.03 .83 -1 9 21 1.64 24.00 -5.00 -2 2.0
NO0832.04 .52 1 8 30 1.02 30.00 6.00 -2 3.0
NO0832.05 1.59 1 7 20 2.49 35.00 10.00 -2 3.0
NO0832.06 1.90 1 9 16 3.99 34.00 8.00 -2 2.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0832.01 18.00 4
NO0832.02 22.00 8
NO0832.03 14.00 7
NO0832.04 36.00 -3
NO0832.05 19.00 -3
NO0832.06 11.00 -3


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse