English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 017 Harangfjord
(Objekt Id: 2936)
(Sist oppdatert: 10.02.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 375812 m. Nord: 7239868 m.
Lengdegrad: 12.3401580 Breddegrad: 65.2583730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Fortrengningsmalm Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: 263 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Aktinolitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Pyroksen-granatskarn Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Granodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt
Sidebergart Migmatittisk biotitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Monzodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Monzodioritt
Sidebergart Amfibolittgneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Sidebergart Psamitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Kontakt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :263 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :276 / 70 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Tidspunkt for skjerpevirksomheten er ukjent. Skjerpet, 2,5x4 m2, er anlagt på en magnetkisimpregnert skarnlinse, ca. 10 m fra vannkanten i Harangsfjord og 750 m ØNØ for Melkarvikodden. Berggrunnen i området representerer en intrusjonsbreksje som ligger i den nordlige del av kråkfjellet tonalittpluton, og i breksjen inngår faser av monzodioritt, porfyrisk granodioritt, tonalitt og granodioritt. Disse fører inneslutninger av metasedimentære bergarter. I det mineraliserte området ved stranden opptrer to tog med boudinerte linser av skarnifisert marmor og amfibolitt innenfor inneslutninger av sterkt migmatittisert biotitt-gneis med psammitt-bånd. Skarnet, som danner opptil 4 m lange og 2 m brede boudinerte kropper, består hovedsaklig av grønn pyroksen (hedenbergitt) og noe rødlig granat. Det har et massivt utseende og fører en randsone med monomineralske bånd av svart hornblende og psammitt. Kroppene forekommer over en lengde av ca. 30 m i Ø-V-retning. Mineraliseringen omfatter disseminasjon av magnetkis og litt kobberkis som lokalt danner semimassive akkumulasjoner. I de sulfidførende deler av skarnet er pyroksen omvandlet til aktinolitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1974
Bindal. Berggrunnskart; Bindal; Gradteig I 19; 1:100 000; trykt i farger; NGU nr. 53 (1910)
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0834.01 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Po-diss. i mørk grønn skarn.
NO0834.02 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Po-diss. i mørk grønn skarn.
NO0834.03 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grønn aktinolitt-hedenbergittskarn med middelsk. po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0834.04 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grønn aktinolittskarn med rik diss. av grovk. po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0834.05 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grønn (granat)-aktinolittskarn med rik diss. av fink. po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0834.06 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grønn granat-aktinolittskarn med rik diss. av middk. po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0834.07 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv fink. po-malm i fink. granat-pyroksenskarn (vestre rustsone).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1811 - 017 Harangfjord

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0834.03 Tipprøve 2199 22 -3 60 22 -.3 21.0
NO0834.04 Tipprøve 1282 17 3 102 35 -.3 10.0
NO0834.05 Tipprøve 709 58 9 76 26 -.3 6.0
NO0834.06 Tipprøve 801 11 -3 116 41 -.3 7.0
NO0834.07 Tipprøve 1086 13 -3 233 83 -.3 10.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0834.03 -3.0 -3.0 -5.0 156 .6 1 1.00 -2 5
NO0834.04 -3.0 -3.0 -5.0 230 1.1 1 3.00 -2 4
NO0834.05 -3.0 -3.0 -5.0 40 .6 -1 3.00 -2 3
NO0834.06 -3.0 -3.0 -5.0 36 1.0 1 4.00 -2 8
NO0834.07 4.0 -3.0 -5.0 15 1.4 1 3.00 -2 5
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0834.03 5.54 -1 4 1532 8.98 2.00 -5.00 -2 1.0
NO0834.04 8.94 -1 3 500 14.07 2.00 -5.00 -2 2.0
NO0834.05 4.81 -1 5 1099 7.81 -2.00 -5.00 -2 1.0
NO0834.06 8.12 -1 4 1454 15.53 -2.00 -5.00 -2 2.0
NO0834.07 9.62 2 4 2390 16.69 -2.00 -5.00 -2 -1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0834.03 6.00 -3
NO0834.04 7.00 -3
NO0834.05 3.00 -3
NO0834.06 5.00 -3
NO0834.07 9.00 -3


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse