English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 021 Kråa
(Objekt Id: 2937)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 385122 m. Nord: 7247598 m.
Lengdegrad: 12.5328530 Breddegrad: 65.3310550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1982 - 1983 Geokjemi Selskap/Institusjon:BP Norge A/S Minerals
1983 - 1983 Geokjemi Selskap/Institusjon:BP Norge A/S Minerals
1994 - 1994 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Fortrengningsmalm Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: 16 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kalksilikatgneis Sedimentær
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Monzodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Monzodioritt
Sidebergart Marmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Kontakt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :7 / 15 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :16 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble påvist av BP Norge A/S Minerals i forbindelse med oppfølging av bekkesedimentanomalier under gullprospektering i Helgeland 1981-84. Den opptrer innenfor en av de mange inneslutninger av marmor og båndete kalksilikatgneiser i Sausfjellet monzodiorittpluton. Mineralisering finnes over en lengde av 50 m i skjæringene langs tømmerveien mellom Hongset og Sørlia ved Fuglevatn og 50 m SV for plassen Kråa. Langs veien og Kråelva like i SV opptrer finbåndete (1-10 mm) grønnlige kalksilikatgneiser med små kropper og ganger av middels- til grovkornet monzodioritt. Kalksilikatgneisene fører 0,2-1 m brede og ca. N-S strykende soner med magnetkis-, litt kobberkis- og svovelkis-disseminasjon. Sonene opptrer ofte langs kontakten av monzodioritt som også inneholder disseminerte sulfider. Den rikeste mineraliseringen utgjøres av en 0,8 m bred og massiv sinkblendesone/linse (strøk/fall: 16/90) omgitt av sterk magnetkisdisseminasjon i middelskornet grønn klinopyroksen (diopsid) skarn. Kalksilikatgneisene/klinopyroksenskarnet gjennomsettes av opptil 3 cm brede kvarts- og kvarts-kalkspatårer med svart hornblenderand. Langs elven finnes også disseminert magnetkis i gneisene som gjennomsettes av granitt-pegmatittårer med små magnetkis- og svovelkis-aggregater.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Barnes, Calvin G.; Prestvik, Tore; Nordgulen, Øystein; Barnes, Melanie A. , 1992
Geology of three dioritic plutons in Velfjord, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.423;41-54 sider
Abstrakt:
Dioritic plutons in the Velfjord area of Nordland intrude calc-silicates and migmatitic pelites of the Helgeland Nappe Complex (HNC). The three largest plutons were emplaced in a zone of NNW-SSE regional strike rather than the more typical NE-SW strike. The plutons postdate Caledonian F2 structures; however, anatectic granites increase in abundance toward the plutons, which suggests emplacement and subsequent partial melting of the pelitic host rocks soon after peak metamorphism. The dioritic and granitic bodies were deformed with interstitial melt present; deformation continued during cooling to greenschist facies conditions. Structural position, style and timing of deformation, and assymetric zoning of the plutons are consistent with intrusion into a dilatant part of a regional sinistral shear zone.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0835.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Semi-massiv grovk. sl-malm med litt po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0835.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. rik po-diss. og et par py- og sl-slirer i grønn pyroksenskarn med diorittiske rester (hbl. + plag.).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0835.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Svak po-diss. i nebulittisk monzodioritt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0835.04 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Rik po-diss i fink. grønn pyroksenskarn med et par py-belagte sprekker.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0835.05 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grønn middk. skarn med monzodiorittiske rester. Svak po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0835.06 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grønn middk. skarn med moderat til svak diss av po. Gjennomsatt av pegmatittårer med po- og py-aggregater (elva).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Kråelva
(Objekt Id: 3783 21,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 385082 m. Nord: 7247608 m.
Lengdegrad: 12.5319860 Breddegrad: 65.3311300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse