English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 022 Granvika
(Objekt Id: 2938)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 385772 m. Nord: 7254628 m.
Lengdegrad: 12.5409110 Breddegrad: 65.3942990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Fortrengningsmalm Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 209 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Monzodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Monzodioritt
Sidebergart Kalksilikatgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Mergelstein
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Psammitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Marmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Kontakt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :209 / 60 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foldeakse Strøk/Fall :343 / 10 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten finnes på bredden av Finnvikvatnet og innerst i Granvika på nordbredden (Myrland 1972). Det er ukjent når forekomsten først ble prøvetatt. Store blokker som sannsynligvis er sprengt ut fra noen grunne fordypninger er det eneste tegn på virksomhet. Mineraliseringen omfatter finkornet disseminasjon av magnetkis og svovelkis i middelskornet monzodioritt med overgang til grovkornete og pegmatittiske varianter. Den mineraliserte monzodioritten representerer en 5 m bred gang (str/fall 209/60) som gjennomsetter båndete psammitter og kalksilikatgneiser (NV) og båndet kalkspatmarmor (SØ) på nordgrensen av en ca. 150 m bred og 500 m lang (Ø-V-retning) inneslutning i monzodiorittmassiv. Gangen er blottet på bredden ca. 10 m sør for grensen mot hovedmassivet av grovkornet monzodioritt og representerer sannsynligvis en apofyse fra denne. De omgivende psammitter og kalksilikatgneiser fører også ofte bånd med litt finkornet magnetkisdisseminasjon.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
92027 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Monzodioritt med disseminert py og litt po.
92028 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Mer grovkornet monzodioritt med py-disseminasjon og po-førende pegmatittiske årer (1-2 cm).
92029 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalksilkikatgneis med finkornet po-diss.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse