English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 024 Vandalsvik
(Objekt Id: 2941)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 381782 m. Nord: 7262498 m.
Lengdegrad: 12.4482600 Breddegrad: 65.4634200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1982 - 1983 Geokjemi Selskap/Institusjon:BP Norge A/S Minerals
1989 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-Malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 117 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Turmalingranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :124 / 76 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble påvist av BP Norge A/S Minerals i forbindelse med oppfølging av geokjemiske gullanomalier under regional prospektering i Helgeland. Langs veien mellom Vandalsvik og Skomovik på vestsiden av Velfjord opptrer et massiv av lys grå turmalinførende toglimmergranitt som fører tidlige turmalin-kvartsganger lokalt med litt molybdenglans. Disse gjennomsettes av glassaktige kvartsganger som ofte viser mylonittisk tekstur og/eller duktil skjærdeformasjon av granitten langs ganggrensen og langs skjærplan inne i gangen. Magnetkisen ledsages av varierende mengde sinkblende, blyglans og lokalt noe arsenkis. Gangene er sjelden mer enn 10 cm brede og 5 cm lange. Helt lokalt finnes det stokkverk av 1-5 mm sulfidårer.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Nordgulen, Øystein; Sundvoll, Bjørn , 1992
Strontium isotope composition of the Bindal Batholith, Central Norwegian Caledonides
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.423;19-39 sider
Abstrakt:
Forkortet: A strontium isotope study of the Bindal Batholith has been carried out. The data generally do not permit precise and accurate age calculations; however, good estimates for initial Sr ratios are commonly obtained. Low initial ratios (c. 0.704-0.705) with little internal variation are present in granitoids in the southeastern part of the batholith. Rocks with intermediate initial ratios (0.705-0.710) predominate and are present throughout most of the batholith, whereas very high ratios (>0.715) are found in tourmaline granites and anatec- tic granitoids in the west. Considering a subduction related setting for the plutonism, the geographical distribution of Sr initial ratios would be consis- tent with a westward-dipping subduction zone.

Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4193 24,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 381882 m. Nord: 7262818 m.
Lengdegrad: 12.4501360 Breddegrad: 65.4663240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
B25-1 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys grå granitt med 1-2 cm brede soner med hårtynne parallelle årer av po, gn og sl. Lokalt sveller årene ut til 2 cm brede linser.
NO0838.04 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts ± muskovittåre med striper og aggregater av po, sl og litt ga.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0838.05 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys grå granitt med nettverk av svarte årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0838.06 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Hårtynne arsenkisårer i lysgrå granitt (Skomovik).
Antall registrerte elementanalyser = 1
39/9089659 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Mørk grå forvitrede kvartsårer med et synlig gn-korn.
39/9089660 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Gn+sl-åre i forskifret turmalingranitt langs kanten av kvartsgang.
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Steinbruddet
(Objekt Id: 3784 24,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 381902 m. Nord: 7262818 m.
Lengdegrad: 12.4505680 Breddegrad: 65.4663310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse