English version
MALMDATABASEN
Registrering 1816 - 007 Ole Henriksendalen
(Objekt Id: 2942)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Eiterådalen (1826-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 405922 m. Nord: 7280798 m.
Lengdegrad: 12.9560490 Breddegrad: 65.6353810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Pb As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1982 - 1983 Geokjemi Selskap/Institusjon:BP Norge A/S Minerals
1990 - 1990 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 49 / 67 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grå toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Sidebergart Migmatittisk biotittgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :52 / 68 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i taksonen til Visttind granittmassiv og på kontakten mot overliggende migmatittiske gneiskompleks som er som er gjennomsatt av mange granittganger. Mineraliseringen ble påvist av NGU under oppfølging av bekkesediment-anomalier (Au, As) som hadde framkommet under de regionale gullundersøkelser på Helgeland i 1982-83 (BP Norge A/S Minerals/Norsk Hydro A/S). Forekomsten ligger like på sørsiden av et lite dalsøkk som skjærer oppover SV-sida av Vistfjellan og over toppen mot Eiterdalen. Søkket representerer sannsynligvis en forkastningssone som nær toppen (UTM 406970 7281830) fører flere meter brede kvartsbreksjer med druserom mellom fragmenter av omkringliggende granitt/granittgang. Fylonittiske serisittskifre er utviklet i enkelte granittganger hvo de skjærer søkket (UTM 406510 7281450). Forekomsten utgjøres av et sett med tynne årer (1-10 mm) som ofte følger kanten av 1-10 cm brede ganger av glasskvarts, dels med muskovittrik rand og med druserom langs midten. Noen av årene skjærer gjennom kvartsganger og over på motsatte gangkontakt. Kvartsgangene er oreientert NØ-SV med steilt SØ-lig fall. Avstanden mellom dem varierer mellom 0,2-1 m. De har en utstrekning på maksimalt 20 m hvorav 10 m er blottet. De er mineralisert over en bredde på ca. 10 m. Tre mineraliseringstyper opptrer: Type 1: Kvartsganger med druserom langs midten som er fylt med blyglans som også finnes på sprekker (1-3 mm årer) i den svakt serisittomvandlete granitten langs druserommene. Type 2 (Mest vanlig): Finkornet arsenkis, blyglans og litt svovelkis som semimassive sprekkefyllinger (1-10 mm) langs kant av og inne i massive kvartsganger. Dels også som årer i granitten langs kvartsgangen. Sulfidårene viser foliert tekstur på forvitret overflate , og kvartsårene viser ofte glidespeil, noe som antyder differensiale bevegelser. Type 3: Finkornet svovelkisdisseminasjon med varierende innhold av blyglans langs sprekker omgitt av klorittomvandlet granitt. Lokalt overgang til semimassive svovelkislinser (1 cm x 5 cm lange). Referanse: BV? 1985: Helgelandprosjektet 1985. Forslag til videre detalj-undersøkelser av gullfunn i Helgeland. BP Norge A/S Minerals rapport, 11 sider.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
610 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten gn-åre i toglimmergranitt.
611 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1 cm bred aspy-åre i toglimmergranitt.
612 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5 cm bred py- og gn-diss. sone i rusten toglimmergranitt.
613 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1 cm bred py-diss sone og 0,5 cm kvartsårer med litt py og gn langs druserom.
614 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-2 cm bred massiv kvartsåre med 5 mm rand av aspy.
615 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5 cm kvartsgang med druserom. 1-5 mm striper av gn og aspy i masiv kvarts langs gangkontakten.
616 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1,5 cm bred py-gn-diss.sone i toglimmergranitt som også inneholder kvartsslirer med druserom.
617 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-5 mm brede årer av gn i granitt som også inneholder1-5 mm brede umineraliserte kvartsårer.
618 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5 mm kvarts-muskovittårer med gn ± aspy-årer langs granittkontakten.
619 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Gn på druserom i 1-5 mm tykke kvartsårer i granitt.
620 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Gn og litt aspy som sprekkefylling og breksjesement sammen med finkornet kvarts (kalsedon) i breksjert kvartsgang.
621 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-3 mm tykke aspy-gn-striper langs kanten av 1-3 cm kvartsårer i granitt.
622 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbreksje i granitt (4069707281830).
623 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Serisittskifer i fink. mørk grå uløtra-mylonitt (4065107281450).


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse