Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 336 Lillebakkmyra
(Object Id: 34834)
(Last updated: 16.02.2017)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 542511 m. North: 7547584 m.
Longitude: 16.0186550 Latitude: 68.0391930
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Pegmatitic quartz

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 16.03.2017)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
En kvartsforekomst som ble avdekket av Drag Feltspatbrudd A/S i 1974. Den ligger midt ute på ei myr helt sør i Drag-feltet. I en pegmatitt opptrer et sentralt langstrakt parti med massiv, ren kvarts. Den har lengde på 25 m og bredde på 10 m. Kjerneboring i 1975 viste 2500 - 3000 tonn drivbar kvarts. Analyser ved Meraker Smelteverk A/S gav 99,44% SiO2, 0.23% Al2O3 og 0.05% Fe2O3. Forekomsten ble drevet etter boringene, men ytterligere opplysninger foreligger ikke. Forekomsten er trolig i praksis utdrevet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.

Frigstad, O. F. , 1975
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Tysfjord og Hamarøy kommuner, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1243/7B;43 pages
Abstract:
Befaringen av forekomstene er ment som en innledning til kommende større prospektering i dette området. Rapporten tar først for seg den regionale geologien, og går deretter inn på de enkelte forekomster. Mulig anvendelse av geofysiske målemetoder blir også diskutert. Det konkluderes med at et mer detaljert geologisk kart enn det som eksister- er må være grunnlaget for den videre prospektering etter nye forekomster, og det foreslås en mer utstrakt bruk av geofysikk. Fordi det vil ta lang tid å finne nye forekomster, er det ønskelig å starte boringer på kjente forekomster. Etter en sesongs undersøkelser er nå de mest positive valgt ut for boring, og det er grunn til å tro at disse vil åpenbare nye driv- verdige partier.

Frigstad, Ole F. , 1975
Diamantboring av kvartsforekomst, Lillebakkmyra, Drag i Tysfjord kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1381/1;12 pages
Abstract:
Firma Drag Feltspatbrudd A/S gjorde våren 1975 en henstilling til NGU om å få befart en ny kvartsanvisning på Lillebakkmyra, Drag i Tysfjord. Etter befaring i april ble diamantboring foreslått. Diamantboringen viser at fore- komsten har drivbar kvarts i en mengde av 2500-3000 tonn. Forekomsten er derfor så liten at den ikke fortjener nevneverdige anleggsomkostninger. Forholdene for drift ligger likevel så greit tilrette at det lille som er, bør tas ut.

Frigstad, Ole F. , 1975
Lillebakkmyra kvartsforekomst, Drag i Tysfjord
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6330;3 pages
Abstract:
Forekomsten er synlig over en lengde på 50 m, største bredde er 13 m, men overdekning av myr på alle kanter muliggjør større areal. Massiv kvarts er blottet over 25x10 m, og omgis av blandingsfjell. Analysen viser: 99.44% SiO2, 0.23% Al2O3, 0.05% Fe2O3, 0.01% CaO. Noe høyt Al2O3 for Si-metall framstilling. Nærmere undersøkelser bør foretaes (røsking og kjerneboring).


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway