Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 355 Kjerringvassfjell syd
(Object Id: 36964)
(Last updated: 07.03.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 537664 m. North: 7533059 m.
Longitude: 15.8974810 Latitude: 67.9096060
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: (No data)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger ca. 500 m rett syd for forekomst Kjerringvassfjell nord, i en høyde av ca.140 m.o.h. Pegmatitten, som har et ellipsoidisk snitt i overflaten, ligger konformt foliasjonen i den omkringliggende gneisen. Linsens lengdeutstrekning er 50-60 m, bredden er maksimalt 30 m. Pegmatitten er bygget opp av kvarts, feltspat (k-feltspat) og blanding gods i separate lag, hvorav lag med ren kvarts utgjør ca. 80% av det totale. Det er drevet inn et brudd i sydenden av linsen. Hvis kvartsen i bruddveggen er representativ for all kvartsen, så er den sterkt forurenset av magnetitt Feltspaten er sterkt forurenset av slirer og klyser av glimmer .

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 pages
Abstract:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway