English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Prospekt 1840 - 325 Nestbylia
(Objekt Id: 37255)
(Sist oppdatert: 27.02.2020)
Tilhører provinsen: Fauskeeidet-Saltdal provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 513559 m. Nord: 7438170 m.
Lengdegrad: 15.3117690 Breddegrad: 67.0606120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: (Ingen data)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Fauske Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Rognan Formation

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Berggrunnen vest og sydvest for Rognan består for en stor del av karbonatbergarter i forskjellige varianter, i alder fra sen-Prekambrisk til Silurisk (Gjelle m. fl. 2013 og Melezhik m. fl. 2013). Forekomsten ligger innenfor den Siluriske Rognan-formasjonen (ca. 440 mill. år) i lia øst og sør-øst for Nestbyfjellet, i luftlinje 5-7 km fra Saltenfjorden ved Rognan. Forekomsten domineres av en grå, middelskornet kalkspatmarmor, med innslag av hvit, ganske grovkornet marmor spesielt i de nordlige delene. Innhold av karbonatbundet jern og mangan er gjennomgående lavt (se nedenfor), og forekomsten ansees av den grunn å være av potensiell interesse for industrielle anvendelser hvor høy hvithet er et kvalitetskriterium. Forekomtområdet er prøvetatt i form av borkaks overflateprøvetaking med bærbar slagboremaskin, knakkprøvetaking med hammer/slegge, to 25m lange kjerneborehull, samt analyser direkte på fjell med bærbar XRF feltanalyseinstrument. Det detaljprøvetatte området er i størrelsesorden 2 km2, men fortsetter videre mot nord og syd; forekomstens utstrekning er følgelig ikke fullstendig kartlagt. Den undersøkte delen av forekomstområdet er visualisert i 3 dimensjoner (Henderson m.fl. 2019) og inndelt i 8 deler/blokker som er tonnasjeberegnet ned til 200 m dyp, hvorav den beste delen av forekomstområdet, i form av de tre nordligste blokkene, inneholder i størrelsesorden 600 millioner tonn bergart med i gjennomsnitt ca. 100 ppm Fe+Mn karbonatbundet (syreløselig, ICP-AES analyse).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fig Fe+Mn (ICP-AES) plot, geological map"
Foto nr. 2 viser "Fig CaO-MgO and CaO-(Fe+Mn), ICP-AES analyser."
Foto nr. 3 viser "SEM bse-image, sample K303B.18"
Foto nr. 4 viser "Photo of sample K303B.18"
Foto nr. 5 viser "Fig 3D-model and tonnage estimate"
Foto nr. 6 viser "Geologic overview map"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Henderson, I.H.C.; Raaness, A.; Korneliussen, A. , 2019
3D-modellering og visualisering av Nestbylia karbonatforekomst, Saltdal kommune
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2019.032;49 sider
Abstrakt:
Basert på geologisk overflatekartlegging utført i denne studien og kjemiske analysedata fra Korneliussen m.fl. (2019) er det konstruert en 3D-modell i programvaren 3D MOVE av karbonatsonene ved Nestbylia i Saltdal kommune. Et område er ansett som egnet til mulig fremtidig gruvedrift. Dette betegnes som undersøkelsesområdet. Med en avbygging ned til ca. 200m gir dette et totalt volum på 375 000 000 m3 og en tonnasje på i størrelsesorden 1 milliarder tonn. To korte borehull ble utført i den midtre delen av undersøkelsesområdet sommeren 2018. Disse er begge 25 m meter lange og går gjennom karbonat. Totalt foreligger 273 kjemiske analyser av karbonat fra undersøkelsesområdet, og innholdet av karbonatbundet Fe+Mn er lagt inn i 3D-modellen. Analysene er gjort på flere typer prøver (håndstykker, borkaks fra overflaten, borekjerner). Karbonatbundet Fe+Mn lavere enn 250 ppm anses som bra, jo lavere jo bedre.

Korneliussen, A.; Raaness, A.; Lynum, R.; Viken, G. , 2019
Kalkspatmarmor i Evenesmarka og Nestbylia, Evenes og Saltdal, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2018.023;110 sider
Abstrakt:
Nordland har gode naturgitte forutsetninger for karbonatforekomster. En rekke gruver er i drift, med ulike produktkvaliteter og anvendelser. Ut fra de geologiske forutsetningene er potensialet for videre utvikling betydelig. Dette prosjektet tar for seg utvalgte karbonatbergarter ved Evenes (Evenesmarka) og i Saltdal (Nestbylia) som har gunstige mineralkjemiske egenskaper, og potensielt kan få framtidig industriell interesse for anvendelser hvor hvithet er et kvalitetskriterium. Det ble i Evenesmarka kjerneboret fem borehull langs veier i området, mens prøvetakingen i Nestbylia var som borkaks overflateprøvetaking i terrenget. I begge områdene ble det i tillegg utført feltanalyser direkte på fjell med bærbart XRF-analyseinstrument. Analyser bekrefter at begge områdene inneholder store mengder av karbonatbergart med lavt innhold av karbonatbundet (krystallbundet) jern og mangan, som er en forutsetning for industrielle anvendelser som stiller krav til høy hvithet. Magnesiuminnholdet er gjennomgående høyt (3-8 % MgO, lokalt høyere), først og fremst i Evenesmarka. Et karakteristisk trekk for begge forekomstene er kompleks mineralogi med mange inneslutninger av andre mineraler i karbonat, inkludert finfordelt grafitt. Evenesmarka er i varierende grad bebygd, og berører i de sydlige deler militært område øst for Evenes flyplass. Arealkonflikten mht. eventuell framtidig gruvedrift er derfor potensielt stor. I Nestbylia er det ingen bebyggelse og arealproblematikken vil kunne være enklere å håndtere. Nestbylia ansees å være mer egnet for videre utvikling i dagens situasjon, hovedsakelig fordi magnesiuminnhold er lavere enn for Evenesmarka, samt at arealsituasjonen er relativt gunstig.

Korneliussen, A.; Raaness, A.; Henderson, I.; Lynum, R.; Gellein, J.; Viken, G. , 2019
Nestbylia kalkspatmarmorforekomst, Saltdal, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2019.033;157 sider
Abstrakt:
Nordland har gode naturgitte forutsetninger for karbonatforekomster. En rekke gruver er i drift, med ulike produktkvaliteter og anvendelser. Ut fra de geologiske forutsetningene er potensialet for videre utvikling betydelig. Denne rapporten tar for seg et område på vestsiden av Saltdalen, på eiendommer tilhørende gårdsbruk på Sundby, Medby og Nestby, og dokumenterer viktige mineralogiske og kjemiske karakteristika. I en annen rapport (Henderson m. fl. 2019) beskrives forekomsten i 3 dimensjoner kombinert med beregninger av sannsynlig forekomsttonnasje.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse