English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 004 Lille Mugg
(Objekt Id: 4390)
(Sist oppdatert: 25.02.2021)
Tilhører provinsen: Nordgruvefeltet

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 616117 m. Nord: 6955887 m.
Lengdegrad: 11.2706690 Breddegrad: 62.7150580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 30.okt.2001 av Terje Bjerkgård)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 05.05.1998

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift Selskap/Institusjon:?
1873 Prøvedrift Selskap/Institusjon:?
1920 - 1920 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Lars E. Moen
1942 - 1942 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1945 - 1945 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1945 - 1945 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1961 - 1961 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-mineralressurser

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linjal
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Group Formasjon: Røsjø Formation

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Chlorite-muscovite schist Sedimentær
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Amphibolite/metagabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Quartz-mica schist Sedimentær
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :0 / 0 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lille Mugg ble mutet første gang 13.februar 1873, men det har vært drift tidligere på forekomsten. Lars E. Moen drev forsøksdrift rundt 1920. Geofysikk ble foretatt i områdene rundt Muggruva (ST0186) i 1942, 1945 og 1961 og en parallellsone til Muggruve-malmen, kalt Nye Mugg med en lengde på 3500 m ble påvist. Nye Mugg-sonen ligger i forbindelse med Lille Muggruva og fortsetter NV for denne. Senere diamantboringer på denne sonen har imidlertid bare påvist små mektigheter med hovedsaklig magnetkis. Lille Mugg består av en vannfylt stoll og en mindre synk ca. 60 m vest for stollen ( i retning 250 grader). Stollen går i vestlig retning (290 grader) og driften må ha vært betydelig utfra tipphaugens størrelse (ca. 1500 m³). Synken er vannfylt, noe gjenrast og nå ca. 2 m dyp. Åpningen er 5x4 m og tipphaugen utenfor er ca. 60 m³. Mineraliseringen som kun kan sees på tipphaugene, minner sterkt om Muggruvas, med massiv magnetkis med slirer av kobberkis og med hyppige fragmenter av klorittskifer og noe kvarts, typisk opptil en cm store. Imidlertid er sinkblende et vanlig innslag sammen med magnetkis, men opptrer finkornet og vanskelig å oppdage (Prøve ST0187.01). En mindre vanlig type er glimmer-klorittskifer med impregnasjoner av kobberkis og magnetkis og noe sinkblende i form av uregelmessige slirer (Prøve ST0187.02).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Lillle Mugg med tippområdet"
Foto nr. 2 viser "Lille Mugg, malmstuff"
Foto nr. 3 viser "Lille Mugg"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Singsaas, Per; Brækken, H. , 1942
Elektromagnetisk undersøkelse Mugg-gruben og Nord for Sextus
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.30;17 sider
Abstrakt:
Mugg-grubefeltet. Fra grubedriften er kjent at forekomsten har utpreget linealform, og er utdrevet i en lengde av 1 400 meter. Malmens bredde er ca. 100 meter. Malmlinealen ligger stort sett horisontalt og har retning ca. NV-SØ. Det var stilt som oppgave å fastlegge videre utstrekning og forløp av Mugg-grubens malm. Samtidig skulle det foretas undersøkelser for å finne mulige hittil ukjente malmer i grubens nærhet. Det ble foretatt el.magn. kond. målinger ved turammetoden. Målefeltet fikk en utstrekning på ca. 11,5 km2. Ved målingene ble grubens malmsone fulgt i en lengde av ca. 2 400 meter regnet fra utgåendet. En ny sone ble funnet nordvest for Mugg-grubens malm. Sonen ble fulgt over en lengde av ca. 3 500 meter. Den har samme akseretning som Mugg-grubens malm. Ved Lille Mugg-gruben ble det ikke påvist sterkere ledende soner. I rapporten er det anvist et antall punkter hvor det kan være aktuelt å foreta boringer. Feltet nord for Sextus. Det ble her foretatt Turammålinger i et 2 900 meter langt og 900 meter bredt område. I søndre del av feltet - henimot Sextus Grube - ble det påvist et antall korte og svakt ledende soner.

Sakshaug, G.F.; Brækken, H. , 1945
Elektromagnetisk kartering i området mellom Muggruben - Kongens gr.- Rødalen grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.42;12 sider
Abstrakt:
Det var stilt som oppgave å rekognosere gjenstående partier mellom tidligere undersøkte områder ved Kongens, Rødalen, Sextus og Mugg gruber (kfr rap- portene 16, 24 og 30). Det samlete areal av de gjenstående partier er ca. 31 km2. Ved foreliggende undersøkelse ble det utført 500 per. el.magn. målinger (Turam) på vanlig måte. På grunn av mannskapsmangel måtte målingene innstilles før undersøkelsene var fullført. Et areal på 22 km2 ble rekognosert. Resultater av målingene: I området øst for Store Fjellsjø ble det påvist en plateformet leder som strekker seg inn under sjøen. Målingene tyder på at lederen ikke fortsetter med styrke av betydning på vestsiden av sjøen. Det ble umiddelbart boret et hull på den indikerte leder øst for sjøen, og på- truffet 0,5 meter mektig svovelkis i 40 meter dyp. I rapporten over målingene er det foreslått videre boringer på malmsonen.

Sakshaug, G.F. , 1961
Elektromagnetisk undersøkelse Mugg-gruben
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.274B;8 sider
Abstrakt:
I 1942 foretok GM el.magn.målinger (Turam) ved Mugg-gruben (GM Rapport nr 30). Ved disse målingene ble den gamle linealformete forekomst påvist i en lengde av ca. 2 400 meter. Dessuten ble et funnet en parallellsone - Nye Mugg - som ble fulgt i en lengde av ca. 3 500 meter. Det er senere foretatt dia- mantboringer på Nye Mugg, men det ble bare påtruffet små mektigheter hoved- sakelig av magnetkis. Oppgaven ved de nye Turammålingene var å foreta en sikrere posisjonsbe- stemmelse av Nye Mugg, samt klarlegge en eventuell sammenheng mellom kissonene i Lille Mugg grube og Nye Mugg. Dessuten skulle det måles et par linjer over fortsettelsen av den gamle forekomst vest for stuffen i gruben. De nye målingene bekreftet stort sett resultatene av de gamle målingene. Kis- sonene i Lille Mugg gr. og Nye Mugg ligger i flukt med hverandre, men det ble ikke indikert noen tydelig forbindelse mellom dem.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0187.01 Tipprøve
Prøvetaker: Terje Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Massiv, finkornet magnetkis med uregelmessige slirer av kobberkis. Sinkblende opptrer sammen med magnetkis. Hyppige opptil cm-store fragmenter av klorittskifer og enkelte fragmenter av kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0187.02 Tipprøve
Prøvetaker: Terje Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Kloritt-omvandlet, psammittisk biotitt-muskovittskifer med uregelmessige slirer og linser av kobberkis, magnetkis og noe sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TB-RØROS 19-12 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Kobberkis-magnetkismalm med kvarts- og amfibolrike skiferfragmenter
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Synk
(Objekt Id: 37051 4,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 616054 m. Nord: 6955870 m.
Lengdegrad: 11.2694420 Breddegrad: 62.7149190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Co
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Vannfylt synk, 5x5 m i omriss. ca. 40 kbm tipp. Samme mienralisering som i gruva.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 004 Lille Mugg

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0187.01 Tipprøve 8361 46367 8 329 104 13.2 292.0
ST0187.02 Tipprøve 53317 31745 7 121 55 19.8 245.0
TB-RØROS 19-12 Tipprøve 3750 44200 16 273 113 12.0 160.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
ST0187.01 1.0 -1.0 -2 229.8 24 9.00 -3 8
ST0187.02 1.0 2.0 -2 159.3 28 6.00 5 9
TB-RØROS 19-12 -5.0 -1.0 3 142.0 40 15.00 4 -1 9
------------------
Prøvenr. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
ST0187.01 29.15 24 40 298 39.49
ST0187.02 17.08 57 82 510 21.52
TB-RØROS 19-12 109.00 7.00 -1.00 3.00 34 28 494 36.10
------------------
Prøvenr. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
ST0187.01 5.00 -8.00 -2 3.0
ST0187.02 6.00 -8.00 -2 7.0
TB-RØROS 19-12 2.00 -1.00 -1 1.0 52.0 7.0 11 3.00 -1.00
------------------
Prøvenr. Cs* La* Ce* B* Li* Be* P* Sc* Ti*
ST0187.01 4.00 -3
ST0187.02 9.00 -3
TB-RØROS 19-12 -1.00 7.00 14.00 2 -1 170 5.00 1500
------------------
Prøvenr. Te* Hf* Re* Tl*
ST0187.01
ST0187.02
TB-RØROS 19-12 12.00 -1.00 -1 -1


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse