English version
MALMDATABASEN
Registrering 1578 - 001 Tafjord
(Objekt Id: 4563)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Fjord (1578)
Kart 1:50000: Tafjord (1319-3) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 417168 m. Nord: 6900992 m.
Lengdegrad: 7.4063330 Breddegrad: 62.2315290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Metasomatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Møre %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I en gammel rapport som antageligvis skriver seg fra Stadheim, står det at malmen opptrer som en rekke større og mindre linser i en malmsone av ringe mektighet, bestående av presset amfibolitt. Malmsonen er 0.8-1.0 m mektig, og den samlede lengde av malmsonen blir over 200 m. H. Carstens gir flgende analyse i D.K.N.V.S. skrifter 1957, nr.3: 1.1 % TiO2, 0.38 % V, 1.10 % Cr, 0.02 % Mn, 0.02 % Co, 0.09 % Ni. Analysen gjelder magnetitt (150-200 mesh) som er utseparert med håndmagnet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Henriksen, G. , 1909
Rapport over Tafjord
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1551;2 sider
Abstrakt:
Det er gjort befaring av feltet og rapporten beskriver og stadfester de forskjellige forekomster.

Stadheim, J. F. , 1938
Tafjord Titanjernforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 945
Abstrakt:
Rapporten navngir og stedfester de forskjellige forekomster og har i tillegg, følgende innhold: Kommunikasjoner og kommunale forhold, arbeidsforhold, historikk, resyme av tidligere rapporter, geologiske forhold og malmens beskaffenhet. Rapporten slutter med en ganske inngående kommentar av de forskjellige forekomster. Det finnes også skisse av Kvithamrene forekomsten.

Tidemand, W. G. , 1911
Rapport over jernforekomsten ved Øien, Tafjord, Tidemand.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 976;3 sider
Abstrakt:
Rapporten er en befaringsrapport som beskriver forekomsten og malmens beskaffenhet. det er også foretatt oppmålinger av forekomsten og det er referert analyser. Under gunstige betingelser vil man her kunne ha flere mill. tonn.

Vogt, J.H.L.
Rapport Øien jernmalmforekomst i Tafjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 977;3 sider
Abstrakt:
Rapporten gjengir data om forekomsten, malmkvantum er oppgitt til 300 000 tonn. Det gjøres også økonomiske vurderinger, og det konkluderes med at forholdene ligger meget gunstige til for elektrisk jernverk, da kombinasjonen stort tomt og billig vannkraft er til stede. Dessuten er det god havn.

Hummel, H. , 1938
Tafjordfeltene. Øyen felt, plan- og profilskisse
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1385

Tidemand , 1911
Tafjord grube. Øyenfeltet, magnetisk anomalikart 1:500
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1524

Tafjordfeltene. Oversiktskart 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1386

Tafjordfeltene. Oversiktskart 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1387

Tafjordfeltene. Øyenfeltet, geologisk profil langs vestre kant
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1388

Tafjordfeltene. Øyenfeltet, plan- og profilskisse
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1389

Tafjordfeltene. Øyenfeltet og Kvithamrene, geologiske profiler
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1390

Tafjord grube. Øyenfeltet, geologiske profiler 1:800
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1526

Tafjord grube. Profil 1. Øienfeltet 1:5 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2347

Tafjord grube. Øyenfeltet, planskisse, ca. 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1527

Tafjord grube. Profil 2. Øienfeltet 1:5 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2348

Tafjord grube. Profil 3. Øienfeltet 1:5 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2349

Tafjord grube.
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2350


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse