English version
MALMDATABASEN
Registrering 1507 - 004 Solnørdal
(Objekt Id: 4571)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Ålesund (1507)
Kart 1:50000: Stranda (1219-1) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 385117 m. Nord: 6930692 m.
Lengdegrad: 6.7704740 Breddegrad: 62.4894740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Møre %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Amfibolitt %MgO(Ilm): < 1
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
H.P. Geis (1967): I solnørfeltet er sannsynliggjort i størrelsesorden 6 mill. tonn malm med en gehalt på ca. 38 % Fe. Det er sikkert mer malm, men dette må undersøkes ved hjelp av ytterligere diamantboring. Godset må males meget langt ned for å få TiO2 under 2 % i sligen (pelletiseringsfinhet). Men ilmenitten i avgangen kan anrikes til et salgbart produkt. Foreløpig ser det ut til at det går an å lage av 100 tonn råmalm: 30.2 tonn magnetittslig med 64.4 % Fe, 2.80 % TiO2, 0.45-0.50 % V. 11.4 tonn ilmenittslig med 44 % TiO2. Dette gir en samlet påsetning på 1:2.4.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "2,5x"
Foto nr. 2 viser "10x"
Foto nr. 3 viser "50x"
Foto nr. 4 viser "100x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Bugge, Carl , 1920
Rapport over Solnør titanholdige magnetjernforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 735;2 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver forekomsten. Forekomsten ansees for ganske betydelig, og det bør settes igang prøvedrift.

Nannestad, F. , 1914
Rapport over Solnør.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2297;3 sider
Abstrakt:
Det er gjort befaring. Rapporten foreslår diamantboringer og inndriving av en stoll. Denne stoll forbindes med grunnstollen, i samme vertikalplan med en slepesynk og vil tjene til : 1. Feltets oppfaring, 2. Luftveksling, 3. Reserveutgang, 4. Transportstoll for den malm som befinner seg over stollens nivå. Rapporten har også betraktninger om kraftanlegg, separasjonsverk og kaianlegg.

Nannestad, F. , 1914
Rapport over Solnør.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2298;1 sider
Abstrakt:
Rapporten gir betraktninger angående oppredningstekniske ved malmen, for et eventuelt salgsprodukt.

Nannestad, F. , 1914
Promemoria angående fortsatte Undersøkelser ved Solnør.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2300;2 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver de undersøkelser som er gjort og resultatene av disse.

Nannestad, F. , 1915
Rapport over Solnør.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2299;3 sider
Abstrakt:
Rapporten inneholder beskrivelse av malmbehandling og et økonomisk overslag over anleggsutgifter og rentabiliteringsberegning.

Nøth , 1941
Rapport: Bericht uber die Begehung der Titanomagnetitvorkommen von Sjøholt und Solnørdal im Bezerk Møre og Romsdal.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 808;9 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler beliggenhet, geologi og mineralogisk sammensetning. Rapporten beskriver også de arbeider som er gjort. Det gjøres også økonomisk vurdering med hensyn til arbeidslønninger. Også en kartskisse over forekomstene.

Smith, H. H. , 1913
Rapport over Det Norske A/S for Elektrokemiske Industri. Solnør jernfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2904;3 sider
Abstrakt:
Rapporten bygger på gjennomgang av tidligere rapporter over feltet. Konklusjonene er at feltet fører den største sammenhengende malm påvist på vestlandet. Separering volder ingen problemer og produktet er prima. Feltet er meget interessant.

Stadheim, J. F. , 1927
Rapport over Solnør Titaneisensteinvorkommen av I. Stadheim.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 734;11 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver forekomsten og har et kapittel om geologi og malmkvanta. Det vurderes også mulig produksjon.

Witt, Otto , 1901
Rapport over the Solner deposits of iron ore.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 732;3 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver kort forekomsten. Det foreligger også kartskisse. Rapporten er på engelsk.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse