Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4637 - 002 Løland
(Object Id: 4655)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Vestland Municipality: Hyllestad (4637)
Map 1:50000: Risnesøyna (1117-2) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 305817 m. North: 6785591 m.
Longitude: 5.3906810 Latitude: 61.1566140
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Magmatic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Mt +/- Ilm +/- Ap in mafic intrusion %TiO(Ore): 6 - 12
Titanium province: Sunnfjord %P2O5(Ore):
Host rock: %MgO(Ilm): <1
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
H. P. Geis (1967): På Løland opptrer det to forekomster, Indre og Ytre Løland. Forekomsten på Indre Løland kalles også for Kirkeåsen. I flere rapporter er det meddelt at det er utført magnetiske målinger av en geolog Bjarne Sæbø. Hans målinger ble kontrollert og bekreftet av oberstløytnant Smith ved en befaring i juli 1949. Sæbø har anslått forekomsten til 150-200 m lengde og 10-25 m bredde og med et malmareal på ca. 7 000 m2, hvilket imidlertid m' kontrolleres ved hjelp av røskingsarbeider. Oberstløytnant Smith tok 3 prøver for oppredningsforsøk. Resultatene var som følger: Prøve 1 : Råmalm : 37.27% Fe, 9.00% TiO2, 0.18% V. Slig : 65.7 % Fe, 1.48% TiO2, 0.35% V. Påsetning: 1:2.66 Prøve 2 : Råmalm : 35.89% Fe, 8.25% TiO2, 0.18% V. Slig 63.5 % Fe, 1.02% TiO2, 0.37% V. Påsetning: 1:2.80 Prøve 3 : Råmalm 43.18% Fe, 9.90% TiO2, 0.20% V. Slig 63.9 % Fe, 3.54% Ti025 0.35% V. Påsetning: 1:2.05 Direktør Øverlie, som har befart forekomsten, nevner i rapport av 01.12.1955 0.5% Cr i råmalm og 0.7% Cr i slig, mens ingeniør Efjestad i 1937 oppgir en Cr-gehalt på 0.72 % i en råmalm med 39.50% Fe. Ytre Løland - også kalt Grubehaugene - ligger i svingen ca. 500 m nordøst for Løland bro. P. g. a. veibygging er det nå meget gode blotningsforhold. Svingen ble kuttet av og veiskjæringen går nå gjennom en gammel synk. Malmen ligger veldig flatt i overflaten, men synes å bli noe steilere nedover med fall 50-60° mot sydvest. Strøkretningen er nordvest-sydøst. Magnetiske målinger viste at malmen har en lengdeutstrekning på 30-40 m. Malmen går ikke helt frem til veiskjæringen. Det dreier seg her om en forholdsvis kompakt og grovkrystallinsk malm som består overveiende av magnetitt, det ser ut til & være ilmenitt også, og mellommassen er kloritt. Det opptrer små mengder svovelkis. Da malmen ligger rett under en høyspentlinje og midt i veiskjæringen, går det ikke an å anmelde den. Forekomsten er også så liten at den neppe har økonomisk interesse. Det ble likevel tatt en prøve fra malmtippen, da det her dreier seg om en annen malmtype enn Gjølanger-malmen. Mektigheten kan være 2-3 m. Oppredningsforsøk hadde følgende resultat: Råmalm : 10. 5 % TiO 2 Slig <200 mesh: 68.84% Fe, 1.34% Ti02 0. 36% V, 0.177% Cr. Påsetning : 1:2.19

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Busvold, N. , 1948
Analyse av malm fra Løland felt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3071;1 pages
Abstract:
Rapporten inneholder resultatet av en kjemisk analyse av jern-titanmalm fra Løland malmfelt i Sogn. Videre er gitt resultatene fra en spektrografisk undersøkelse av malmen.

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 pages
Abstract:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Haber, G. , 1940
Zwischenbericht uber die titaneisenvorkommen bei Leivik am Sognefjord nordl. Bergen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 810;2 pages
Abstract:
Rapporten er en malmgeologisk beskrivelse og vurdering av en titanholdig magnetittforekomst beliggende ved Leivik i Sogn. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet, malmføring, tidligere Arbeider, geologi (malmens feltopptreden, m.m.), samt forhold vedrørende gjenopptakelse av drift.

Egge, A. , 1911
Rapport over Jernsmaugets eller "Jarbergsmaugets" grube i Ølve, Sundhordland, Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 402;13 pages
Abstract:
Malmen er en magnetitt/svovelkisbåndet malm i glimmerskifer. Malmstørrelsen er relativt betydelig.

Skjerlie, F. J. , 1957
Rapport fra statsgeolog Finn J. Skjerlie etter befaring av Løland titan-jernforekomster ved Leirvik i Hyllestad, Sogn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2807;4 pages
Abstract:
Rapporten er en malmgeologisk undersøkelse og vurdering av Løland titan-jernforekomster ved Løvik i Sogn. Det er gitt opplysninger om rapportens foranledning, forekomstens beliggenhet og malmdragets utstrekning, tidligere undersøkelser med referanse til skiftlige arbeider samt litt om geografiske forhold. Videre følger avsnitt geologi med opplyninger om bergartene i omegnen av malmfeltet, strukturer, malmens feltopptreden (som linser av impregnasjon og kompaktmalm i gabbro) og dimensjoner. Neste avsnitt (Ytre Løland forekomst) har opplysninger om forekomstens form og dimensjoner, utførte arbeider og malmen beskaffenhet. Deretter følger 2 kjemiske analyser pluss opplysninger om malmens mineralogiske oppbygging. Rapporten konkluderer med at Ytre Løland forekomst alene er alt for lite til å kunne ha noen økonomisk interesse som malm. Rapporten er ledsaget av et kart i M 1:50 000 hvor malmforekomsten i Lølandsområdet er plottet i samt av en skisse av Ytre Løland forekomst.

Stadheim, J. , 1928
Løland yttre (Dagbokutskrift)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2772;8 pages
Abstract:
Rapporten er en utskrift av J. Stadheims dagbok for 1928 (2) og omhandler jern-titanforekomster i ytre Sogn. Føst omtales forekomsten Ytre Løland, deretter NV-siden av Espelandsvatn, Indre Løland og Sprakehaugene. Det er for disse forekomsten gitt opplysninger om adkomst og beliggenhet, utførte arbeider, malmens type, opptreden, mektigheter og feltutbredelse en kjemisk analyse, resultater av magnetiske målinger, foruten opplysninger om generell geologi (malmforekomstens omgivende bergarter, m.m.)

Stadheim, J. , 1928
Løland indre, samt generelt om Lølandsfeltene (Dagbokutskrift)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2773;5 pages
Abstract:
Rapporten er en utskrift av J. Stadheims dagbok for 1928 (2) og omhanlder jern-titanforekomster i ytre Sogn. Følgende forekomster omtales. Meleitehaugen, Furuhaugen, Blåfjell, Krakehaugen, Nygård, Lindehaugen, Tjernåsbotn, Mølmedal, Husafjellsbotn, Støldalsgroven og Lavikhaugen. Det er for disse forekomster gitt opplysninger om beliggenhet og adkomst, malmens beskaffenhet, opptreden, mektigheter og feltutbredelse, videre om utførte arbeider, bergrettigheter og vannkrafttilgang.

Stadheim, J. F. , 1940
Forekomst av titanholdig magnetitt ved ytre Løland pr. Leirvik i Sogn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 623;6 pages
Abstract:
Rapporten omhandler en malmgeologisk beskrivelse og vurdering av en forekomst av titanholdig magnetitt ved Ytre Løland, Leirvik i Sogn. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet og adkomst, tidligere utførte arbeider, geologiske forhold (bergartene i omegnen av malmen, malmens feltopptreden og utstrekning), selv malmforekomster ( malmens feltoppreden og beskaffenhet, malmføring, resultater av magnetiske målinger og malmbergning). Videre er det opplysninger om malmns mineralogi (på grunnlag av mirkoskopering) samt fire kjemiske analyser. Deretter følger et avsnitt om anlegg og drift (kalkyler) samt to skisser av henholdvis forekomsten i M. ca. 1:800 og av den nærmeste omegn i M. 1:50 000.

Hofsten von, F. , 1906
"Die Wallendalschen eisensteinfelder" Løland - Lavikdalen in ytre sogn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1493;3 pages
Abstract:
Rapporten omhandler en malmgeologisk beskrivelse og vurdering av jern- titanmalmfelter i området Løland-Lavikdalen i ytre Sogn. Det er gitt opplysninger om feltenes beliggenhet og adkomst, malmens beskaffenhet, utbyggbar vannkraft i omegnen, malmfeltenes utstrekning, transport- forhold ved utnyttelse av forekomstene, m.m. Rapporten er ledsaget av en skisse av en av forekomsten i M. ca 1:800 (Ytre Løland feltet).


The fact sheet was created on 19.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway