English version
MALMDATABASEN
Registrering 4638 - 002 Råsberg
(Objekt Id: 4664)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Høyanger (4638)
Kart 1:50000: Vadheim (1217-3) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 316917 m. Nord: 6784341 m.
Lengdegrad: 5.5977650 Breddegrad: 61.1507500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Sunnfjord %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Gabbro %MgO(Ilm): < 1
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
H.P. Geis (1968): Ingeniør Efjestad foretok en befaring den 23.05.1937. Han skriver følgende: "For å komme dit opp må man foreta en temmelig bratt oppstigning fra Råsholmen i Sognefjorden. Den første føling av malmen får man i det såkalte Kvernjuvet som ligger litt utilgjengelig ca. 300 m nord for fjellgåden Råsberg på kote 290. Malmen forekommer her i små impregnasjoner, lenger oppe, på kote 320, ligger den mest utpregede forekomst Rotesteinhaugene. Bergarten er her kalt gabbro eller eklogitt hvori malmen opptrer, enten lamellær linseformig eller i alle varianter av grovere og finere impregnasjoner. Det magnetiske drag kan følges særlig merkbart over et felt på ca. 3000 m2, kote 320-250. Råbergmalmen er ikke særlig rik, men ser ut til å være av bra kvalitet. Typen har stor likhet med de tilsvarende felter i Møre og Romsdal fylke." Han oppgir følgende analyser: Råsberg, kote 320 - Rotesteinhaugene: 20.01 % Fe, 4.17 % TiO2, V - positiv, Cr - negativ Ifølge Norges Jernmalmforekomster av J.H.L. Vogt er det ved Råsberg et malmareal på ca. 700 m2, bestående hovedsaklig av rik oppredningsmalm, men delvis også partier av forholdsvis ren malm.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Stadheim, J. , 1928
Råsberg (Dagbokutskrift)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2774;3 sider
Abstrakt:
Rapporten er en utskrift av J. Stadheims dagbok for 1928 (2) og omhandler Råsberg jernmalmforekomst i Lavik og Sogn. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet og adkomst m.m., malmfeltets geologi (herunder beskrivelse av et profil tvers på malmsonen) beskrivelse av selve malmsonen ("malmstenen"), samt bemerkninger om geologien i området Råsberg - Bosdalen - Mølmedalsripa. Malmen er impregnasjon av magnetitt (med ilmentittavblandinger?) i en gabbroid (+) bergart ("råtesten").


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse