English version
MALMDATABASEN
Forekomst 4646 - 006 Saurdal
(Objekt Id: 4666)
(Sist oppdatert: 13.07.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fjaler (4646)
Kart 1:50000: Dale (1117-1) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 297199 m. Nord: 6801499 m.
Lengdegrad: 5.2137990 Breddegrad: 61.2947590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti Rutile
Betydning
Råstoffbetydning: Nasjonal betydning (reg. 03.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver: 50000 tusen tonn
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
TiO2 3 % 19.10.2012

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1993 - 1994 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
Collaboration project between NGU and DuPont/Conoco.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Amfibolisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Metamorfisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Rutil i eklogitt %TiO(Malm):
Titan provins: Sunnfjord %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Eklogitt %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Rutil %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Rutil Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Eklogitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Eklogitt
Sidebergart Gneis
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Saurdal eklogittforekomst utgjør en ås ved gården Saurdal like vest for Saurdalsvatnet ved Gjølanger. I den sydlige flanken av åsen ble det på begynnelsen av 1990-tallet foretatt en prøvedrift på eklogitt som naturstein. Eklogittforekomsten går mot syd over i en klorittrik granatamfibolittisk bergart som inneholder massive lag av ilmenitt-magnetitt malm. Denne malmen var ved begynnelsen av 1900-tallet gjenstand for forsøksdrift på jern noe som ble mislykket på grunn av det høye titaninnholdet. Magnetitten i denne forekomsten er vanadiumrik. Forekomsten ble kjerneboret etter vanadiumholdig magnetitt av Spikerverket A/S i 1956. Disse kjernene er tilgjengelige på NGUs kjerneborelager på Løkken Eklogitten er rutilførende, og forekomsten ble første gang rekognoserende undersøkt av NGU i 1979 (Korneliussen 1980), og noe mere prøvetatt av NGU i samarbeid med DuPont og Stokke Industri i 1993-95. Det ble da av Stokke Industri boret et ca. 200 m langt kjerneborehull fra natursteinbruddet vertikalt gjennom eklogittkroppen og inn i den underliggende gneisen. Saurdalsforekomsten er spesiell fordi den (1) inneholder rester av en proterozoisk gabbro med disseminert til massiv ilmenitt-magntittmalm, (2) gabbroen er i varierende grad omvandlet til ilmenittholdig granatamfibolitt og rutilholdig eklogitt, (3) eklogitten er dernest i varierende grad amfibolittisert og klorittisert samtidig som rutil er omvandlet til ilmenitt. De klorittrike bergartsvariantene er markant anriket på sekundær magnetitt. Forekomsten ble på bakgrunn av kjerneboringene i 1956 vurdert å være for liten til å være av økonomisk interesse som vanadium/magnetitt-forekomst. Prøvetakingen utført på 1990-tallet med henblikk på rutil, viser at gehalten er i størrelsesorden 3-8 % TiO2 hvorav i størrelsesorden 60 % av titanet er bundet som ilmenitt og 40 % som rutil, altså gjennomsnittlig 2-3 % rutil. Forekomststørrelsen av denne lavgehaltige rutil-mineraliseringen er sannsynligvis betydelig. De samlede rutilressursmuligheter i området anses å være store, men er ikke nærmere undersøkt. Mineralprosesseringen vil være spesielt viktig, og krevende. Kanskje det kan bli mulig å utvinne rutil ned i gehalter på i størrelsesorden 2 %; i så fall vil ressurspotensialet bli svært stort. Samtidig er det en utfordring å lage markedsattraktive produkter av mineralet granat som utgjør 25-30 % av bergarten. En fordel med denne type rutilforekomster er at uraninnholdet i rutil er svært lavt, vanligvis langt under 1 ppm U, sammenlignet med rutil fra sandforekomster i drift forskjellige steder i verden som ofte har 50-100 ppm U i rutil. Dette bidrar til å gjøre rutil fra eklogitt potensielt attraktiv som råvare for produksjon av titanpigment.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Engvik, Ane K. , 1996
Field relations of the Holt-Saurdal-Tyssedalsvatnet mafic complexes - Field summary 1995-1996
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.133;32 sider
Abstrakt:
NGU har i flere år foretatt undersøkelser av rutilførende eklogittbergarter i det aktuelle området, men uten å gå noe særlig inn på de detaljerte geologiske relasjoner. Geologien er kompleks med en serie proterozoic felsiske og mafiske bergarter som har gjennomgått en omfattende kaledonsk deformasjon og metamorfose. Karakteristiske bergarter er granitoide gneiser og amfibolitter i forskjellige varianter, metagabbroer, kloritt-harzburgitter pyroksenitter og eklogitter. Formålet med den utførte kartleggingen har vært å få bedre kontroll på felt- relasjonene i Gjørlangeområdet med særlig henblikk på proterozoic gabbroer, som tildels er Ti-rike, og deres eklogittiserte ekvivalenter.

Lauritsen, T. , 1994
Ground magnetic survey at the Saurdal eclogite, Fjaler, Sogn og Fjordane
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.100;12 sider
Abstrakt:
This report presents results from a ground magnetic survey at the Saurdal eclogite at Saurdalsvatnet, Gjølangen, Fjaler in Sogn og Fjordane. The report also presents results from magnetic susceptibility measurements on drill-dust samples from the outcropping parts of the eclogite. The measurements aid in mapping the eclogite's westward extension. The Saurdalshaugen area appears with great variation in magnetic levels. One locality of similar magnetic signature is detected further west. The magnetic susceptibility measurements indicate a weak positive correlation between content of TiO2(total) and magnetic susceptibility . However, magnetic highs are no guarantee to great content of TiO2(total). Furthermore, analyses indicates that no magnetic level has great TiO2(rutile) content (i.e.> 3 %. In magnetic highs, however, the majority of samples (63 %) have a content of TiO2(rutile) between 1.5-3 %. Hence, it seems clear that magnetic highs can be of interest concerning TiO2(rutile) content. The relative content TiO2(rutile) (i.e. % TiO2(rutile)/TiO2(total) seems to be greatest in low magnetic areas, which might be explained by alteration from medium magnetic ilmenite to low magnetic rutile.

Korneliussen, Are , 1980
Jern- og titan-forekomster tilknyttet gabbroide, amfibolittiske og eklogittiske bergarter i Sunnfjord, Sogn og Fjordane.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1717/3;39 sider
Abstrakt:
I forbindelse med gabbroide, granat-amfibolittiske og eklogitt-amfibolittiske bergarter innen prekambriske kvarts-feltspatiske gneiser i Sunnfjord, opptrer forekomster av magnetitt/ilmenitt og rutil/ilmenitt. Magnetitt (V-holdig)/ilmenitt opptrer som disseminasjon i gabbro, og som disseminasjon og massivmalm i klorittiserte partier i granat- og eklogitt- amfibolitt. De respektive forekomster er enten små eller lavgehaltige og vurderes som mindre lovende. Rutil opptrer som disseminasjon sammen med ilmenitt i granat- og eklogitt- amfibolitt og er et økonomisk sett adskillig mer attraktivt mineral. Det er påvist forekomster av betydelig størrelse, men med forholdsvis lave gjennom- snittsgehalter (2-3% TiO2, hovedsakelig som rutil). Enkelte partier innen disse forekomster inneholder imidlertid rutilgehalter av økonomisk interessant størrelsesorden (minst 4-5% rutil), men de korresponderende forekomststørr- elser og gjennomsnittsgehalter er ukjent. Det gjenstår å foreta en detaljert prøvetaking og vurdering av de mest interessante mineraliseringer.

Korneliussen, Are; Foslie, Gleny , 1985
Rutile-bearing eclogites in the Sunnfjord region of Western Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.402;65-71 sider
Abstrakt:
Rutile-bearing eclogites from the basal gneiss-complex of the Sunnfjord region in Sogn og Fjordane Fylke are potential titanium reserves, and have been the subject of prospecting activities during the last decade. The eclogites occure as lenses and pods in Precambrian gneisses and are believed to have been formed by the recrysrallization of basic igneous rocks during high-pressure Caledonian metamorphism. They are composed principally of garnet, omphacitic clinopyroxene and barroisitic amphibole. Rutile con- centrations are generally in the range 1 to 4 wt.%, although higher concen- trations occur locally. About 90% of the titanium in the eclogites is contained in rutile. Some large eclogite bodies are each estimated to contain at least 100 Mt. containing approximately 3% rutile, which is presently uneconomic.

Korneliussen, Are ; McLimans, Roger ; Braathen, Alvar ; Erambert, Muriel ; Lutro, Ole ; Ragnhildstveit, Jomar , 2000
Rutile in eclogites as a mineral resource in the Sunnfjord Region, Western Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.436;39-47 sider
Abstrakt:
The world's resources of the primary titanium raw materials ilmenite and rutile are very large. However, there is a lack of high-grade, high-quality ilmenite deposits as well as good rutile deposits. Particular focus has been given to rutilebearing eclogites in the Sunnfjord region of western Norway, due to a combination of factors such as high rutile content over significant volumes of rock and favourable rutile grainsize. Eclogites in the Sunnfjord region are found in a number of elongated lenses up to 3-4 km long, surrounded by gneisses of amphibolitic to granite composition, as well as numerous smaller eclogite bodies and eclogitised mafic layers in gneisses. The eclogites originated by high-pressure and temperature alteration of Proterozoic, Fe-Ti rich, gabbroic rocks, and were strongly deformed under eclogite-facies netamorphism and thereafter variably affected by retrograde processes. Eclogites in which conversation of ilmenite to rutle was complete and in which this mineral assemblage was negligibly affected by subsequent retrograde processes, are those of greatest economic potential. An example of such an eclogite is the Engebøfjellet eclogite on the north side of Førdefjord, Naustdal commune.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse