Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4640 - 001 Lindane
(Object Id: 4667)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Vestland Municipality: Sogndal (4640)
Map 1:50000: Kvamsøy (1317-3) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 360067 m. North: 6778491 m.
Longitude: 6.4028190 Latitude: 61.1160560
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Magmatic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Ilm +/- Mt +/- Ap in mafic intrusion %TiO(Ore):
Titanium province: Deposits outside the Ti - provinces %P2O5(Ore):
Host rock: %MgO(Ilm):
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt):
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
H.P. Geis (1967): Det foreligger en rapport som ikke er undertegnet, den skriver seg muligens fra ingeniør Stadheim. Det er her et gabbrofelt i gneis som ved sjøen er 150-200 m bredt, og hvis mektighet øker til 300 m. Gabbrofeltet synes å strekke seg flere km i nordnordøst retning. I dette gabbrofeltet er det funnet en malmanrikning nær sjøen hvor det er foretatt en magnetisk måling. Det ble her funnet en anomali på 160 m lengde.Malmens utgående tyder på en bredde på 10-15 m. Det opptrer imidlertid impregnasjon også lengre fra sjøen, bl.a. foreligger det en analyse av en prøve sorn er tatt 1000 m fra sjøen. Følgende analyse fra Høyanger foreligger: Fe total 40.82% Fe syreløse- lig 39.25% SiO2 15.50% CaO 5.25% MgO 1.66% Al2O3 5.92% TiO2 6.29% Mn3O4 1.00% P2O5 3.32% S 0.86% Cu 0.05% Cr og V tilstede, men ikke bestemt. Fra ingeniør Asak foreligger det noen analyser av 12.05.37 Sæle: 17.9 % Fe, 0.13 %V. Punkt 45: 30.6 % Fe, 0.15% V. Punkt 11 : 37.7% Fe, 0.18% V. Stølsveien 600 m fra sjøen: 25.3 % Fe, 0.10 % V. Eng 1000 m fra sjøen: 18.75% Fe, 0.08% V. 5 m nordenfor punkt 12: 33.6% Fe, 0.16%V.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Hvoslef, R.
Jernfeltet Lindane.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2791;2 pages
Abstract:
Rapporten omhandler Lindane jernmalmforekomst i Ytre Kvamsøy i Sogn. Det er opplistet resultater av 3 kjemiske analyser av jernmalm samt gitt opplysninger om jernmalmfeltets utgående mektighet m.m. i forhold til et stikningsnett hvor magnetiske målinger er utført. Videre er det gitt opplysninger om malmgangens fortsettelse opp fra sjøen samt noen bemerkninger om tekniske problemstillinger.

Stadheim, J. ?
Lindane jernmalmforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 638;4 pages
Abstract:
Rapporten omhandler en økonomisk geologisk beskrivelse og vurdering av Lindane jernmalmforekomst beliggende ved Sognefjordens nordre bredd i Ytre Kvamsøy. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet og adkomst, eiendomsforhold og tidligere arbeider, geologiske forhold (bl. detaljert om malmens vertsbergart som er gabbro) malmens feltopptreden, malmens mineralisering og kjemiske sammensetning (herunder 2 kjemiske analyser) samt et resume. Rapporten er ledsaget av en kartskisse i M. ca. 1:200 000.

Skolmen, H. , 1929
Jernmalmfeltet på gården Linde.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2077;2 pages
Abstract:
Rapporten omhandler en beskrivelse av et nytt jernmalmfunn på gården Linde ved Sognefjordens nordbredde i Ytre Kvamsøy. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet og feltutstrekning, kjemisk analyse av flere malmprøver, malmsonens omkringliggende bergarter samt anmerkning om et annet jernmalmfunn like i nærheten (mellom Linde og Næsse). Videre er det nevnt opp en del faktorer som er gunstige med tanke på drift av forekomsten (krafttilgang, eksisterende smie og mannskapsbrakke, beliggenhet ved sjøen).

Knoff, Richard , 1933
Lindane felt. Magnetometerkart 1:500
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2722

Stadheim, J. F. , 1936
Lindane titanjernforekomst (Dagbokutskrift)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2688;4 pages
Abstract:
Rapporten er en utskrift av J. Stadheim dagbok for 1936 og omfatter forhold vedrørende Lindane titanjernforekomst. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet og adkomst, muligheter for vannkraft, Vik kommunes økonomiske stilling m.m; geologiske forhold (om vertsbergarten som er gabbro og om dennes malmføring m.m) resultatet av magnetiske målinger samt fem kjemiske analyser av malm.


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway