English version
MALMDATABASEN
Registrering 4601 - 001 Nygård
(Objekt Id: 4713)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bergen (4601)
Kart 1:50000: Bergen (1115-1) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 305018 m. Nord: 6696091 m.
Lengdegrad: 5.4653160 Breddegrad: 60.3542330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1906 - 1908 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Fransk selskap

Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 110 / 58 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis
Malmmineral Kobberkis

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gneisisk anortositt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Anortositt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :110 / 58 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved Nygård er det brutt på kvartsårer ved 4 lokaliteter, og det er i tillegg en rekke mindre skjerp i området. Lengst øst (UTM E 305100, N 6696300) ligger en synk som nås via en skogssti fra veien. Synken ligger 150-200 m over veien og i hjørnet av en liten flat lysning som er oppbygd av tippmateriale. Synken er vannfylt og overdekt, og megtigheten kunne ikke obserververes. Iflg. Korneliussen (1977), som besøkte synken før den ble tildekt, er den 60 m dyp, og det er en 3/4 m tykk kvartsåre i veggen over vannspeilet. I en haug med tippmateriale like vest for synken, ligger det endel svært sulfidrige stuffer. Lengst vest i området (ved UTM E 304600, N 6696200) ligger en stoll som finnes ved å gå en skogssti som starter ved veien litt øst for gården Nygård. Stollen er 186 m lang, og er ved inngangen orientert 116o. Ca. 100 m inne i stollen svinger retningen mot syd, og er der orientert 180-200o. Ved stollens inngang ses en kvartsåre på ca. 10 cm tykkelse. Den kiler ut i løpet av få m. Det er spor etter tippvognsbane og luftinnblåsningsrør i stollen, og ved inngangen er årstallet 1906 meislet inn i fjellet. Litt nedenfor stollen lå et uinteressant skjerp. Et annet uinteressant skjerp lå 20-30 m høyere oppe i østlig retning i den bratte skråningen. Hvis man fra ovennevnte stoll følger en skogssti som går i østlig retning, krysses etter 150-200 m en skredkjegle. Ved toppen av denne ligger 2 stoller; en østgående (7 m lang) og en vestgående (10 m lang). Stollene ligger på begge sider av en erosjonskløft, og følger en kvartsåre med retning 94o og steilt fall (80°-90°) mot syd. Kvartsåra er ved inngangene 30-35 cm tykk, men kiler ut ca. 5 m inne i stollene. Åras kontakt til vertsbjergarten er skarp. Skrått nedenfor disse to stollene (litt under førstnevnte skogsstis nivå) ligger en 60-70 m lang sydgående stoll. Dens funksjon har antagelig vært å kutte ovennevnte kvartsåre. To steder i stollen ses dm-tykke kalkspatårer som ledsages av en leiraktig masse. Den største ligger omtrent midtveis inne i stollen, den har cm-store spaltestykker av kalkspat, er orientert 34o og står omtrent loddrett. Det høye kobberinnholdet gjør disse årene interessante selv om tonnasjen nok er lav.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
C.H. , 1920
Nygaard Grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3682;1 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler "Nygaards Grube" (="Nygaards gamle Grube") beliggende ved Haukeland i Haus ved Bergen. Det er gitt opplysninger om geologi (forekomsttype og forekomstens feltopptreden), historikk, eiendomsforhold og drivverdighet (ikke drivverdig).

Hagen, O. N. ? , 1905
Nygaard kobberforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1475;1 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler Nygård kobberforekomst i Haus ved Bergen. Det er gitt opplysninger om kisens feltopptreden, observerte malmmineraler, utførte arbeider og kismektigheter.

Korneliussen, A.; Staw, J. ; Midthjell, B. , 1978
Befaringer av malmforekomster, Hordaland 1977.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/17C;58 sider
Abstrakt:
For å høyne kunnskapsnivået og for dermed å bli bedre i stand til å plukke ut interessante forekomster og områder for nærmere undersøkelser, er det utført befaringer av malmforekomster i Hordaland sommeren 1977. 3 hovedområder har vært gjenstand for oppmerksomhet; Bergensmrådet (Fe, Ti, Cu, Ni-forekomster), Hardangerfjordområdet (Cu,Zn-forekomster) og Bømlo-området (Au, Cu-forekomster). Det gis en kort beskrivelse av de befarte forekomster, og en vurdering av de enkelte forekomster og av forekomsttyper og områder sett ut fra et økonomisk/malmgeologisk synspunkt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0024.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-malm med grov- og finkornede py-slirer i kvarts og litt gneisisk anortositt. Malmen inneholder 20 % py og 1 % cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0024.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. py-malm med 80-90 % py og 0.5 % cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0024.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts- og py-malm med 2 % cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0024.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Gneisisk anortositt med kvarts, 10-15 % py og 5 % cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0024.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 15-20 % fink. py og 5-10 % cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0024.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Rikmalm. 40 % cpy med kvarts og litt py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nygård II
(Objekt Id: 6708 1,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bergen (4601)
Kart 1:50000: Bergen (1115-1) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 304518 m. Nord: 6695991 m.
Lengdegrad: 5.4563690 Breddegrad: 60.3530960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Nygård III
(Objekt Id: 6709 1,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bergen (4601)
Kart 1:50000: Bergen (1115-1) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 304618 m. Nord: 6696092 m.
Lengdegrad: 5.4580800 Breddegrad: 60.3540410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse