English version
MALMDATABASEN
Registrering 4617 - 033 Hisdalen
(Objekt Id: 4785)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 331050 m. Nord: 6669899 m.
Lengdegrad: 5.9582530 Breddegrad: 60.1310820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 238 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Ølve-Valaldsøykompl. Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :238 / 60 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Man kommer til lokaliteten ved å gå opp langs Sørebekken fra kyststien langs vestkysten av Varaldsøya. I Sørebekken er mye sten rødfarget av rust, og av og til ses malmblokker når man nærmer seg mineraliseringen som krysses av Sørebekken. Det er arbeidet fire steder på denne forekomsten. Lengst mot nordøst finnes en vannfylt synk som efter løsmassen å dømme er 3-4 m dyp. Cirka 10 m mot sydvest ligger en 7 m lang stoll (vinkelrett på forskifringen) som det er drevet 2 vannfylte skråsynker mot nordøst fra. Like etter den første skråsynken ses 40 cm svovelkismalm med ovennevnte orientering. Etter løsmassen å dømme er disse skråsynkene heller ikke særlig dype. Skrått ovenfor stollen ligger et skjerp med 30-40 cm malm med ovennevnte orientering. Lengst mot sydvest, ca. 50 m fra den øvre synken, ligger en 10-15 m lang og delvis vannfylt stoll med orientering 160°. Det er mye malm i det tilhørende tippmateriale, så det kan tenkes at det er drevet synker fra stollen. Av det ovenstående framgår det at det er to parallelle sulfidlag med 6-7 m avstand. Malmen er stort sett identisk med malm fra Nygruva som ligger på samme horisont 2 km mot nordøst.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Munster, C.A. , 1909
Anvers. Sandvikfjeldets og Hisdalens skjærp.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1865;1 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 20276, 20281. Rapporten anbefaler undersøkelser ved disse 2 lokaliteter uten å gi geologiske opplysninger.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0096.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts og skifer med 10 % py og 5 % karbonat. Middelsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0096.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, fink., lagdelt py-malm med 20 % kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0096.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, fink., lagdelt py-malm med 20 % kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4617 - 033 Hisdalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0096.01 Fastfjell 843 479 24 10 8 -.3 8.0
HO0096.02 Fastfjell 1336 193 96 25 6 3.0 142.0
HO0096.03 Fastfjell 1426 161 35 30 4 2.4 144.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0096.01 -3.0 -3.0 -5.0 -2 -.2 2 7.00 -2 -2
HO0096.02 -3.0 -3.0 -5.0 19 -.2 2 -1.00 7 14
HO0096.03 -3.0 -3.0 -5.0 17 -.2 2 -1.00 4 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0096.01 1.78 72 5 1032 6.65 -2.00 -5.00 -2 29.0
HO0096.02 44.14 3 2 170 22.70 -2.00 -5.00 5 10.0
HO0096.03 43.63 5 1 266 22.94 -2.00 -5.00 4 11.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0096.01 -1.00 18
HO0096.02 1.00 11
HO0096.03 -1.00 6


Faktaarket ble generert 16.05.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse