English version
MALMDATABASEN
Registrering 4601 - 002 Hølle
(Objekt Id: 4804)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bergen (4601)
Kart 1:50000: Austevoll (1115-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 298018 m. Nord: 6682391 m.
Lengdegrad: 5.3524300 Breddegrad: 60.2280450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 64 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
430 mill. år;..Metode:Rb/Sr

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her ligger flere skjerp. Det ene (skjerp nr. 1) ligger på sydsiden av en liten øy i Bakarvika. Øya består av granitt, og har forbindelse til land ved fjære sjø. Skjerpet ligger i havnivå og overskylles hele tiden. Det er utskjerpet 8-10 m3. I skjerpet ses en tynn svovelkisåre med orientering 64°/50°SØ. Ved svovelkisåra er det hist og her udfelt litt hydrothermal kvarts i form av cm-store slirer og linser. Ved Bakarvikas nordlige bredd, i en høyde av 3 m.o.h., ligger også et skjerp (hovedforekomsten). Her er det utskjerpet 3-4 m3. Skjerpet ligger i en ca. 70-100 cm mektig forkastning med orientering 90°/58°S. Den granittiske vertsbergarten er forskifret og har karakter av en finkornet glimmerskifer. Faststående mineralisering ses ikke, men i tippmaterialet ses litt hydrothermal kvarts som inneholder litt (<1%) forvitret svovelkis som i noen tilfeller var grovkornet (opp til 1 cm store terninger). En gammel mann mente at det lå et større skjerp med endel tippmateriale litt nord for sistnevnte skjerp, og noen andre lokalkjente fra Ospevik, som visste om ovennevnte 2 skjerp, omtalte også et skjerp nord for Bakarvika, men undertegnede fant det aldri. Korneliussen (1977) omtaler en synk som ligger ved UTM E 298100, N 6682900, og muligens er denne lokaliteten identisk med den de lokalkjente personene nevnte. De ovennevnte skjerpene virker uinteressante.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, A.; Staw, J. ; Midthjell, B. , 1978
Befaringer av malmforekomster, Hordaland 1977.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/17C;58 sider
Abstrakt:
For å høyne kunnskapsnivået og for dermed å bli bedre i stand til å plukke ut interessante forekomster og områder for nærmere undersøkelser, er det utført befaringer av malmforekomster i Hordaland sommeren 1977. 3 hovedområder har vært gjenstand for oppmerksomhet; Bergensmrådet (Fe, Ti, Cu, Ni-forekomster), Hardangerfjordområdet (Cu,Zn-forekomster) og Bømlo-området (Au, Cu-forekomster). Det gis en kort beskrivelse av de befarte forekomster, og en vurdering av de enkelte forekomster og av forekomsttyper og områder sett ut fra et økonomisk/malmgeologisk synspunkt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0115.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: "Chip-sample". Kvarts med 2-3 % py. Forvitret. Prøven består av de mest py-holdige fragmenter.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 6713 2,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bergen (4601)
Kart 1:50000: Austevoll (1115-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 298017 m. Nord: 6682691 m.
Lengdegrad: 5.3521300 Breddegrad: 60.2307330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse