English version
MALMDATABASEN
Registrering 4601 - 004 Gymmeland
(Objekt Id: 4806)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bergen (4601)
Kart 1:50000: Bergen (1115-1) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 304018 m. Nord: 6690292 m.
Lengdegrad: 5.4528790 Breddegrad: 60.3017740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ifølge Korneliussen og Stav (1977) ligger forekomsten 50m øst for hovedveien ved Gymmeland i motsatt dalside på sørsiden av elven. Det er drevet en liten stoll med retning mot sydøst. 30m ovenfor stollen mot sydøst er en 20-30m lang røskegrøft med retning N30Ø. Mineraliseringen består av impregnasjon av magnetitt i amfibolittisk/hornblendittisk bergart. Etter steinmaterialet på tippen nedenfor stollen å bedømme er mineraliseringen for en stor del relativt lavgehaltig (10-20 % Fe-Ti oksyder) med enkelte rikere partier/lag (50-60% oksyder). Området er en god del overdekket og ingen sikker informasjon om malmmektigheten; et sannsynlig anslag er 2-4m malmmektighet med 20-30% Fe-Ti oksyder i gjennomsnitt. To malmprøver er analysert (Korneliussen m.fl. 1977, begge med 40-50 % oksyder. TiO2-innholdet er 3.6 % i begge prøveme, V er 0.16 og 0.17% og P2O5-innholdet er 0.3 og 0.4%. Ilmenitten inneholder avblandingslameller av hematitt. Forekomsten synes å være uten økonomisk interesse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

, 1938
Gimmeland Jernfelter. Rapport vedrørende en magnetometrisk undersøkelse.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 666;5 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler en magnetometrisk undersøkelse av Gimmeland jernfelter i Fana, ca. 1,7 mil fra Bergen. Det er gitt detaljerte opplysninger både om utførelsen av målingene og resultatet av disse. Grunnlaget for tolkningen av måleresultatene er videre omtalt. Geologiske tolkninger av måleresultatene (malmens feltopptreden og dens dypgående) er også innlemmet i teksten.

Stadheim, J. F. , 1939
Gymmeland (=Glimmeland) jernfelt (Dagbokutskrift).
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2723;1 sider
Abstrakt:
Rapporten er en utskrift av J. Stadheims dagbok for 1939 I og omhandler Gymmeland jernmalmfelt i Fana, ca. 2 mil fra bergen. Det er gitt opplysninger om feltets beliggenhet, utførte arbeider, bergrettigheter m.m. PS. I S. Foslies "Syd-Norges Gruber og Malmforekomster" er feltet feilaktig benevnt "Glimmeland", 306 II.

Haber, G. , 1941
Bericht, Uber das eisenerzvorkommen bei Gymmeland Sudlich Bergen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 803;2 sider
Abstrakt:
Dette er en tysk rapport fra krigstiden, og den omhandler Gymmeland jernmalmfelt beliggende syd for Bergen. Det er gitt opplysninger om utført gruvearbeide, magnetiske målinger, malmfeltets beliggenhet, malmens feltopptreden (langstrakte linseformige legemer), malmtype, malmmineraler, gangartsmineraler, malmmektigheter, m.m.

Korneliussen, A.; Staw, J. ; Midthjell, B. , 1978
Befaringer av malmforekomster, Hordaland 1977.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/17C;58 sider
Abstrakt:
For å høyne kunnskapsnivået og for dermed å bli bedre i stand til å plukke ut interessante forekomster og områder for nærmere undersøkelser, er det utført befaringer av malmforekomster i Hordaland sommeren 1977. 3 hovedområder har vært gjenstand for oppmerksomhet; Bergensmrådet (Fe, Ti, Cu, Ni-forekomster), Hardangerfjordområdet (Cu,Zn-forekomster) og Bømlo-området (Au, Cu-forekomster). Det gis en kort beskrivelse av de befarte forekomster, og en vurdering av de enkelte forekomster og av forekomsttyper og områder sett ut fra et økonomisk/malmgeologisk synspunkt.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse