English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 047 Dyngebekken
(Objekt Id: 4861)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 285967 m. Nord: 6627241 m.
Lengdegrad: 5.1926050 Breddegrad: 59.7277880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 260 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lyklingofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Grønnsten Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger innunder et uthengende berg på nordsiden av og 5 m fra bekken som kommer ned fra Koladalen. Man finner stedet ved å gå ca. 5 minutter fra Dyngebækken opp mot Koladalen i ei kløft. Selve skjerpet er vanskelig å se, men en rustsone og noen sudfidrike løsblokker omkring skjerpet ses tydelig. En løsblokk med spor etter boring er det eneste tydelige tegn på at det er skjerpet her. Sulfidlaget er 20-30 cm tykt, er orientert 80°/60°N og det kan følges ca. 2 m, men er utvilsomt lengre. I hengen ses mange "slicken-sides". Malmen er en deformert ("durch-bewegung") massiv middelskornet svovelkis (90%), resten er slireformete klorittflak. Vertsbergarten er metabasalt tilhørende Lyklingofiolittens gang-kompleks. Mineraliseringen omtales ikke i litteraturen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0172.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, middelsk. py-malm med "durchbewegung", ca. 90 % py, resten er klorittslirer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0172.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, middelsk. py-malm med "durchbewegung", ca. 90 % py, resten er klorittslirer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 047 Dyngebekken

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0172.01 Fastfjell 3340 14 12 236 59 .9 17.0
HO0172.02 Fastfjell 2195 30 7 184 64 .5 10.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0172.01 -3.0 3.0 -5.0 47 2.8 3 1.00 -2 3
HO0172.02 -3.0 6.0 -5.0 46 .8 4 2.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0172.01 29.80 18 7 399 21.93 -2.00 -5.00 -2 14.0
HO0172.02 27.95 81 21 453 27.98 -2.00 -5.00 -2 11.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0172.01 -1.00 -3
HO0172.02 1.00 -3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse