English version
MALMDATABASEN
Registrering 1108 - 009 Kyllesknuten
(Objekt Id: 4931)
(Sist oppdatert: 15.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 323379 m. Nord: 6530079 m.
Lengdegrad: 5.9362900 Breddegrad: 58.8741280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Hydrotermal breksje Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Kalksilikatomvandling
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Diopsid Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Klinozoisitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Finkornet grønn kataklasitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Kvartshyperstenmonzonitt
Metamorf fase :Granulitt
Vertsbergart Finkornet grårød kataklasitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Hypestengranodioritt
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Rosa granittisk ortogneiss Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :66 / 20 Pre-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :68 / 35 Pre-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Breksjeplan Strøk/Fall :117 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruva ligger i tett bjørkeskog like over et lite platå i lia på NV-siden av Kyllesknuten. Den er vanskelig å finne, men kjentfolk finnes på Veraland gård. Gruva omfatter en 11m lang skjæring som er drevet mot SØ og som ender i en ca. 10m lang stoll som svinger mot SSV. Stedskoordinatene er for stollpåhugget. De innerste 4m av stollen er avsynket til 1-2m dyp. Stollen har et tverrsnitt på 2m x 2-3m. Stollen er drevet inn i en flattliggende, bredbåndet (1-2m) og hematittmineralisert sekvens (str./fall: 66-68/20-35) bestående av rødlige og grålige finkornete felsiske gneiser. Sekvensen er minimum 5m mektig og representerer sannsynligvis kataklasitter dannet langs en skyvesone av ukjent alder. De finkornete gneisene gjennomsettes av lav-vinklete ganger av lys grå grovkornet gneisgranitt som fører litt hornblende og biotitt. Mineraliseringen er opptrer uregelmessig fordelt i sekvensen og omfatter 1-1,5m mektige stratabundete soner hvor finkornet hematitt danner semi-massive bånd og årer (5-10cm brede) langs foliasjonen i hovedsakelig de grå finkornete variantene. Dessuten finnes hematitten som lokale segregasjoner, linser og stedvis som sement i stratabundete breksjer med 10-30cm fragmenter av grønnlig felsisk gneis. Grovkornet hematitt finnes enkelte steder i kvartsårer og -segregasjoner. Den mineraliserte sekvens gjennomsettes også av steiltstående breksjesoner, 0,5-3m brede, som stryker i ØSØ-VNV til SØ-NV-lig retning. Disse breksjer er bare svakt hematittmineralisert. Forekomsten har mange likhetstrekk med Veraland forekomst (RO0054).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Jernmalm i Kylleknuten"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0059.01 Tipprøve
Prøvetaker: J. S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Massiv, fin-middelsk. hematittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0059.02 Tipprøve
Prøvetaker: J. S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Årenett/breksjefylling av hematitt, fin-middelsk., svært fink. fragmenter.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse