English version
MALMDATABASEN
Registrering 1122 - 008 Gilja
(Objekt Id: 4936)
(Sist oppdatert: 15.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Frafjord (1312-4) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 342449 m. Nord: 6521349 m.
Lengdegrad: 6.2727890 Breddegrad: 58.8032280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Fortrengningsmalm Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Ingen sidestensomvandling
Strøk/Fall: 310 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Noritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Noritt
Metamorf fase :Granulitt
Vertsbergart Rødlig charnokittisk åregneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :108 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :261 / 30 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :265 / 30 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :300 / 25 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :311 / 40 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruveområdet omfatter 4 stoller og en større synk. Forekomstens koordinater refererer til synken som ligger midt i området. Stollene ligger fordelt over en strekning på 250m i SV skråningen mellom villaveien oppe i åssiden og bekken på Gilja. Torstein Gilje som bor i den første eneboligen man kommer til langs veien kjenner gruvenes beliggenhet. Gruvene er drevet på 1-3m mektige rustsoner som opptrer i grønlige charnokittiske gneiser som fører migmatitt- og kvartsårer langs foliasjonen. Gneisenes foliasjon er relativt flattliggende og svakt foldet om NØ-lige akser. Strøk/fall er varierende fra 300-311/25-40 til 261-265/30. På grunn av overdekning og stedvis tett bjerkeskog var det vanskelig å fastslå om driftene var anlagt på en eller flere foldete rustsoner. Sannsynligvis representerer de flere separate soner. Sulfidmineraliseringen i rustsonene er generelt meget svak og omfatter svovelkis, kobberkis og/eller magnetkis som danner disseminasjon, tynne årer og striper langs foliasjonen. Helt lokalt som i Synken finnes det breksjemineraliseringer a la Røyrdalsforekomsten (RO0060). Synken ligger 35m NV for stoll no. 2 og omfatter en 5m lang og 2-2,5m bred skjæring som ender i en skråsjakt/synk med tverrsnitt på 5m x 4m. Skjæringen og synkens lengste akse er NØ-lig (N41Ø). Innerst i skjæringen og på kanten av synken opptrer en duktil forkastning med str./fall på 108/70. Denne tilsynelatende reversforkastning skjærer relativt loddrett gjennom gneisenes foliasjonsplan som er orientert 265/30. Hovedmineraliseringen omfatter en 3m mektig stratabundet sone av breksjert og sterkt rusten noritt med årenett og disseminasjon av magnetkis og kobberkis både i fragmenter og breksjesement. Breksjesonen er omgitt av meterbrede soner av rusten gneis hvor magnetkis, kobberkis og litt svovelkis opptrer som svak disseminasjon og et svakt utviklet årenett.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0064.03 Tipprøve
Prøvetaker: J. S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Massiv, fin-middelsk. magnetkis-pyritt malm med enkelte kobberkis korn.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0064.05 Tipprøve
Prøvetaker: J. S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Grovkornete magnetkisårer med litt kobberkis i amfibolittisk bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Stoll no. 1, Gilja
(Objekt Id: 12367 8,01,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Frafjord (1312-4) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 342559 m. Nord: 6521279 m.
Lengdegrad: 6.2747400 Breddegrad: 58.8026400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Stoll no. 1 ligger lengst SØ i gruveområdet og er drevet inn 13m mot NNØ (N17Ø). Den er anlagt på en 2,5-3m mektig rustsone som kan følges 10m langs strøket (300/25).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0064.01 Tipprøve
Prøvetaker: J. S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Svak-moderat diss. av pyritt/magnetkis i middelsk. granittisk gneis/charnokitt, grønn feltspat.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Stoll no. 2
(Objekt Id: 12368 8,02,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Frafjord (1312-4) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 342479 m. Nord: 6521330 m.
Lengdegrad: 6.2733220 Breddegrad: 58.8030600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Stoll no. 2 ligger ca. 95m mot NV for Stoll no. 1 og er 17,5m lang. Den er drevet mot NØ (Ytre 3m mot N41Ø og indre del mot N35Ø). Rustsonen som er 3m mektig kan bare følges noen meter langs strøket (261/30).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0064.02 Fastfjell
Prøvetaker: J. S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Svak-moderat disseminasjon av pyritt/magnetkis i middelsk. grågrønn charnokitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Stoll no. 3
(Objekt Id: 12369 8,03,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Frafjord (1312-4) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 342424 m. Nord: 6521390 m.
Lengdegrad: 6.2723290 Breddegrad: 58.8035780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Stoll no. 3 ligger 50m NV for synken og omfatter en 5m lang stoll som er drevet inn i rustne gneiser mot NØ.

Navn på lokalitet: Stoll no. 4
(Objekt Id: 12370 8,04,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Frafjord (1312-4) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 342369 m. Nord: 6521429 m.
Lengdegrad: 6.2713500 Breddegrad: 58.8039160
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Stoll no. 4 ligger lengst mot NV og 70m fra stoll no. 3. Den ligger på toppen av en bratt skrent. Den er totalt 21m lang og har L formet forløp. Benet på L-en er svakt buet og drevet rett østover de første 7,5m. Foten med retning N14Ø er 7m lang. Stollen er drevet inn langs en 1m mektig rustsone i en 3m mektig gneisenhet som er omgitt av grovkornet hornblende granitt. Gneisens strøk/fall er 311/40.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0064.04 Tipprøve
Prøvetaker: J. S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Svak-moderat disseminasjon av magnetkis, dels bånd i feltspatrik amfibolitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1122 - 008 Gilja

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
RO0064.01 Tipprøve 2277 73 5 157 392 1.2 28.0
RO0064.02 Fastfjell 583 53 2 40 135 .2 11.0
RO0064.03 Tipprøve 2037 35 4 442 1557 .4 82.0
RO0064.04 Tipprøve 1183 159 3 185 645 .5 35.0
RO0064.05 Tipprøve 2229 56 2 386 1332 .8 77.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
RO0064.01 2.0 10.0 6 .2 25 23.00 2 4 6.73
RO0064.02 2.0 1.0 1 .2 13 10.00 2 3 2.17
RO0064.03 1.0 35.0 14 1.0 11 21.00 2 2 18.62
RO0064.04 3.0 9.0 5 .4 73 9.00 2 5 4.65
RO0064.05 1.0 9.0 7 .9 12 23.00 2 7 15.76
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
RO0064.01 71 124 338 11.69 1.00 20.00 7 9.0 4.00
RO0064.02 39 47 161 6.09 1.00 4.00 7 15.0 5.00
RO0064.03 25 90 122 33.10 5.00 26.00 2 4.0 29.00
RO0064.04 91 471 486 11.52 4.00 19.00 4 4.0 9.00
RO0064.05 28 99 159 27.00 4.00 16.00 2 6.0 25.00
------------------
Prøvenr. B*
RO0064.01 3
RO0064.02 2
RO0064.03 2
RO0064.04 2
RO0064.05 3


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse