English version
MALMDATABASEN
Registrering 1108 - 001 Rossevika
(Objekt Id: 4937)
(Sist oppdatert: 15.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 334095 m. Nord: 6530324 m.
Lengdegrad: 6.1216940 Breddegrad: 58.8805950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 180 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Apatitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grå karbonatbergart Intrusiv
Opprinnelig bergart :Kalkspatkarbonatitt
Metamorf fase :Granulitt
Vertsbergart Grå båndgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Vakke
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Biotitt-hornblende gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Dioritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Grågrønn charnokittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Rød granittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :313 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :323 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :342 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Foldeakse Retn./Stupn. :353 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :158 / 75 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :158 / 75 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :187 / 65 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :213 / 50 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :226 / 30 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Fjellområdet Uburen består av en massiv granodiorittisk gneis som lokalt er apatittførende. Gneisen har ellers en variert sammensetning med partier av alkaligranitt og pegmatitt. Den malmførende sone er ca. 3 m mektig hvor py opptrer som uregelmessig impregnasjon i en karbonatsone med høyt innehold av apatitt. Forekomsten er undersøkt med to systemer av stoller og orter som ligger i den skogkledde lia ned mot Høgsfjorden på SV-siden av Uburen. Gruvene nås lettest ved å følge bil- og traktorveien fra Rossevika gård til enden av gårdens åkre og beitemarker. Forekomstkoordinatene refererer til stollpåhugget for Øvre Gruve som ligger 25m vertikalt over Nedre Gruve som ligger 35m horisontalt mot SV. Stollene har ikke blitt undersøkt under befaringen. Begge gruvene er anlagt på 3-4m mektige soner av grålig grovkornet apatitt-flogopitt-karbonat bergart som fører svak disseminasjon av svovelkis og litt magnetitt og kobberkis. Apatitten er grågrønn og forekommer i opptil 10mm store krystaller og større aggregater. Kroppene ligger grovt sett konformt med foliasjonen i omgivende gneiser som omfatter båndete paragneiser i veksling med mer homogene soner av granittiske og charnokittiske gneiser. Båndgneisene består av vekslende 1-10dm bånd av granat amfibolitt, granat-førende kvartsofeltspatiske biotitt og/eller hornblende migmatitter og middelskornete granittiske gneiser. Båndingen overskjæres lokalt av lav-vinklete granittganger. De kvartsofeltspatiske båndgneisene er svakt rustne pga. finkornet disseminasjon av magnetkis. Karbonatkroppene er omgitt av en 3-4m vid sulfidhalo hvor gneisene fører disseminasjon av hovedsakelig svovelkis, men også litt kobberkis og lokalt magnetkis. Kontaktsonen kjennetegnes også ved opptreden av 2-3mm store kjøttrøde feltspat krystaller som finnes i varierende tetthet både i gneisene (inntil 1m fra kontakten) og karbonatbergartene. Karbonatsonen i Øvre gruve danner en sub-vertikal plate, mens den i Nedre gruve opptrer som en svakt ØNØ-lig til Ø-lig fallende plate. I begge gruver er karbonatsonene påvirket av slepefolder med akse 353/10. Gneisenes strøk/fall kan indikere at kroppene ligger langs samme strukturelle nivå og langs hver sin flanke av en stor åpen assymetrisk synform. Forgreningene i Øvre gruve indikerer at karbonatsonen her ligger nær overgangen til en antiformombøyning. Foldenes akseretning er sannsynligvis parallelle med slepefoldenes akser og med akseplan fallende ca. 60° mot øst. Øvre gruve omfatter en 4m bred og 5m lang skjæring som er drevet inn i langs en svakt bølget subvertikal karbonatsone (str./fall: 187-213/ 50-65 nederst og 10/80 øverst) som oppover mot øst sender ut tre 1-2m tykke og 3-6m lange forgreninger langs foliasjonen i omgivende granittiske gneiser (fall 30-60°V, str./fall: 226/30). Hovedsonen kiler ut i en høyde av 8-10m over sålen av skjæringen. Skjæringen går over i to parallelle stoller med innbyrdes avstand på ca. 5m som ytterst er dekket av rasmateriale. Raset skyldes at stollene i de ytterste 10m av gruva har blitt strosset ut til en høyde av henholdsvis 5m (hovedsone) og 3m (forgrening). Da de granittiske gneisene langs østsiden av hovedsonen er sterkt oppsprukket har dette medført at taket i den ytterste del av gruva har rast sammen og en 6-7m høy og 5m bred velving er dannet. Det er derfor forbundet med stor risiko å gjøre geologi i dette området. Ut fra mengden av tippmateriale nedover lia så er det sannsynlig at gruva er relativt dyp.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0065.05 Tipprøve
Prøvetaker: P. M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Grønlig pegmatittisk bergart med diss. og tynne årer av svovelkis og litt kobberkis. Skeidehaug i vest.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0065.06 Tipprøve
Prøvetaker: P. M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Bergart bestående av karbonat, rød feltspat og apatitt, samt litt diss. svovelkis og kobberkis. Skeidehaug vest.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nedre gruve
(Objekt Id: 12371 1,01,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 334070 m. Nord: 6530304 m.
Lengdegrad: 6.1212760 Breddegrad: 58.8804060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :313 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :323 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :342 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Foldeakse Retn./Stupn. :353 / 10
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :158 / 75 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :237 / 30 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Nedre gruve omfatter en ca. 5m lang vannfylt stoll med tverrsnitt på 2m (b) x 1,5m (h) som er drevet inn langs en 3m mektig flattliggende karbonatsone mot ØNØ. Sonen følger foliasjonen i de båndete gneisene i sidesteinen som har strøk/fall på 313-342/20-25. Sonen er godt blottet i fjellveggen NNV for stollpåhugget og kontakten er her lokalt påvirket av små Z- og S-formete slepefolder med akse 353/10. Stollen ender i en større strosse 5-10m i diameter.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0065.01 Fastfjell
Prøvetaker: P. M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Svak diss. og hårtynne årer langs fol. av svovelkis og litt kobberkis i bio.-hbl. gn. med spredte korn av rød feltsp.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0065.02 Fastfjell
Prøvetaker: P. M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Svovelkis og kobberkis diss. i grå felsisk bio. gneis med hbl.-rike striper.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0065.03 Fastfjell
Prøvetaker: P. M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Apatittførende karbonatbergart med svak diss. av svovelkis og litt kobberkis og magnetitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0065.04 Fastfjell
Prøvetaker: P. M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Grovkornet apatitt-biotitt-karbonat bergart med aksessorisk svovel og kobberkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse