English version
MALMDATABASEN
Registrering 1108 - 002 Lastebotn
(Objekt Id: 4938)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 334349 m. Nord: 6536410 m.
Lengdegrad: 6.1215720 Breddegrad: 58.9352730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Ni Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1767 - 1777 Regulær drift Selskap/Institusjon:Enighedens Kobberverk
1868 - 1870 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Engelske interesser
Omtrentlig tidsperiode.
1880 - 1882 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Belgiske interesser
Omtrentlig tidsperiode
1915 - 1917 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Grosserer Mossige o.a. fra Stavanger
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Ingen sidestensomvandling
Strøk/Fall: 230 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Apatitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Leukogabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Båndgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :204 / 45 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :214 / 55 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruveområdet ligger i en liten dalsenkning i terrenget mellom en mindre bukt på østsida av Lysefjorden og veien, ca. 2 km nord for Lysefjordbrua. Spesielt nordvest for området stiger terrenget bratt. I dag er det synlige drifter over en lengde av 200 m i retning NØ-SV. Det er trolig at den nordligste delen av det opprinnelige gruvefeltet nå ligger under veifyllingen. Omfattende utjevning av de gamle tipphaugene og gjenfylling av sjakter er gjennomført i løpet av de senere årene. Hovedtippen er i dag tomt for en nylig oppsatt enebolig, og malmstuffer er brukt som hagemur. En garasje er satt opp i forlengelsen av hovedstollen. Ut i fra eldre rapporter er det noe uklart i når det var drift ved forekomsten, men det skal ha vært aktivitet i tre perioder. I Stavanger Turistforenings Årbok 1980 sies det at forekomsten ble påvist i 1747 og at Enighetens kobberverk ble startet i 1764. Det skulle ha vært lønnsom drift i 8-10 år med leveranser til smeltehytta ved Hjelmelandsvågen som leverte kobber for 18.000 Riksdaler til Bergen. I de neste drifteperiodene, omkring 1870 (1868 skal være innhugget i fjellet) og 1880 var henholdsvis engelske og belgiske interessenter inne i bilde. Omkring første verdenskrig ble ny prøvedrift påbegynt av handelsmenn fra Stavanger. Koordinatene til hovedforekomsten er lagt sentralt i det største driftsområdet som består av en 50 m lang stoll i sørvest og fortsetter med en 30 m lang dagskjæring videre mot nordøst med retning 40°. Mindre sjakter er drevet ned henholdsvis 35 og 55 m videre mot nordøst. To sjakter ned til hovedstollen er gjenfylt med store blokker. I følge eldre rapporter skal det være drevet ned ca. 45 m langs fallet om med en største bredde på ca. 10 m. Berggrunnen i området domineres av båndgneis med vekslende middelskornete kvarts-feltspat rike og mer finkornete hornblende rike bånd i cm-skala. De mørke bånd er opptil 30 cm tykke. Orienteringen til båndingen varierer noe (190°-215°) men med relativt konstant fall på 45 ° mot VNV. I veiskjæringene ovenfor gruveområdet er det tydelig at sekvensen er isoklinalt foldet. Sulfidmineraliseringene er knytta til en 1-3 m bred sone med fin- til middelskornet leukonoritt/-gabbro som er orientert med en mindre vinkel til gneisens bånding. Pyritt, magnetkis og kobberkis forekommer med varierende mengdeforhold som disseminasjon, årer og bånd. Svak sulfiddisseminasjon sees også i gneisen og i tilknytning til senere pegmatittganger (10-50 cm) og tynne kvartsårer. Ved nordøstre stollinngang er malmsona 10-30 cm mektig (prøve .01). Sona er noe uregelmessig men følger norittens orientering. Utenfor sørvestre stollinngang finnes flere malmsoner, opptil 50 cm mektige (.02) med strøk/fall 230°/50°. Den vanligste mineraliseringstypen på tippen er kraftig disseminasjon og årer av magnetkis og pyritt med mindre mengder kobberkis i finkornet gabbroisk bergart (.05), men også massiv magnetkis (.06) og magnetkis-kobberkis malm (.07) forekommer. Renere kobberkis årer og bånd opptrer i silifisert gabbro nær pegmatitittganger (.08). Den nordligste lokaliteten består av en 3 x 3 m sjakt hvor middelskornet gabbro dominerer. En mindre pegmatittgang (10-15 cm) med retning 206°/60 finnes i tillegg. Den er tilnærmet parallell malmsonas orientering. Massiv malm er ikke påvist, moderat til svak disseminasjon og årer med kobberkis-magnetkis-pyritt finnes i finkornet mafisk grunnmasse (prøve .04). I tillegg er det svak sulfiddisseminasjon og større magnetitt-aggregater i pegmatitten (.03).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lenschow, J. , 1917
Enighets Grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2165;2 sider
Abstrakt:
Forekomsten opptrer som nikkelholdig magnetkis og kobberkis. De omliggende bergartene består av gneis, mørk glimmerskifer og en gabbrobergart. Forekomsten kan følges ca 150 m og mektigheten er opptil 1 m. Forekomsten er ikke drivbar pga. lavt metallinnhold og små malmressurser.

Egge, A. , 1910
"Enighedens kobberverks grube" i Forsand, Høgsfjorden, Ryfylke.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 473;2 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver sulfidmineraliseringer ved: - Rennesøy, hvor det forekommer fattig impregnasjon av svovelkis som opptrer i linser i hornblendeskifer. - Fossan. Mineraliseringen opptrer her uregelmessig og er svovelkis - og kobberkis. Det er utført geofysiske målinger (SP ?) og endelig rapport blir utarbidet når måleresultatene foreligger.

Egge, A.; Dahl, T.; Holmsen , 1911
Enighedens grube i Forsand Ryfylke, Stavanger amt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1715;9 sider
Abstrakt:
Rapporten inneholder et brevkopi og fire utredninger som tilsammen gir en bred beskrivelse av forekomsten. Mineraliseringen består av kobber-, svovel og magnetkis som opptrer på en gjennomgående skifer i granitt. Geofysiske målinger (SP ?) viser at forekomsten er liten og den blir beskrevet som ikke drivbar.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0066.01 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Semi-massive til moderat disseminerte bånd av magnetkis+pyritt+kobberkis i finkornet, tett mafisk bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0066.02 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Moderat til kraftig pyritt-kobberkis disseminasjon i finkornet feltspat-amfibol-kvarts bergart/gabbro.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0066.05 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Moderat til kraftig pyritt/magnetkis+kobberkis disseminasjon i finkornet amfibol+kvarts bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0066.06 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, finkornet magnetkis med litt kobberkis og få bergartsfragmenter.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0066.07 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, finkornet kobberkis-magnetkis malm, kobberkis nær biotittagrregater og bergartsfragmenter.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0066.08 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Årer og uregelmessige bånd med kobberkis i grågrønn silisifisert gabbro, Cu-rik.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0066.11 Tipprøve
Prøvetaker: P.M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Skjærdeformert pegmatitt med Fe-sulfid+kobberkis aggregater
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0066.12 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Svak kobberkis+blyglans disseminasjon og blyglans stikk i lys gabbro med senere kalkspatårer
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0066.13 Tipprøve
Prøvetaker: P.M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Skjærdeformert amfibolitt med disseminasjon og striper av kobberkis
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0066.14 Tipprøve
Prøvetaker: P.M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Fe-sulfider+kobberkis langs kontakten av amfibolitt mot pegmatitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Lastebotn, nordre sjakt
(Objekt Id: 12704 2,01,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 334404 m. Nord: 6536510 m.
Lengdegrad: 6.1224520 Breddegrad: 58.9361910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Ni
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Leuko gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne nordligste lokaliteten i Lastebotn består av en 3 x 3 m sjakt hvor middelskornet gabbro dominerer. En mindre pegmatittgang (10-15 cm) med retning 206°760 finnes i tillegg. Den er tilnærmet parallell malmsonas orientering. Massiv malm er ikke påvist, moderat til svak disseminasjon og årer med kobberkis-magnetkis-pyritt finnes i finkornet mafisk grunnmasse (prøve .04). I tillegg er det svak sulfiddisseminasjon og større magnetitt-aggregater i pegmatitten (.03).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0066.03 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornete magnetittaggregater i grovkornet.feltspat-kvarts pegmatitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0066.04 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Moderat disseminasjon av kobberkis-magnetkis/pyritt, dels stikk/årer i finkornet mørk grønnsvart bergart/gabbro.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0066.09 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Uregelmessige linser/slirer av pyritt+magnetkis+kobberkis i sterkt deformert amfibolitt, aksessorisk molybdenglans
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0066.10 Tipprøve
Prøvetaker: P.M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Kobberkis årer/stikk i grovkornet diorittisk hyperstengneis
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse