English version
MALMDATABASEN
Registrering 1160 - 002 Vats
(Objekt Id: 4957)
(Sist oppdatert: 15.04.2002)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Vindafjord (1160)
Kart 1:50000: Ølen (1214-3) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 314364 m. Nord: 6601614 m.
Lengdegrad: 5.7192190 Breddegrad: 59.5117070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2001 - 2001 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvarts-feltspat gneis Ekstrusiv
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :336 / 85 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger på østsida av Vatsvannet, omtrent ved midten av vannet, i og rett vest for veien mellom Velle og Kårhus. En stoll er drevet inn ca. 20 m øst for og 3 m høyere enn vannkanten med retning 80° mot veien. Stollen ligger ca. 20 m lavere i terrenget enn veien som trolig er anlagt over en synk. Synken skal være 30-32 m dyp (Egge 1909) og en tipp med ca. 60 m3 masse fra denne finnes rett på nedsida av veien. Den horisontale lengden mellom stollåpningen og synken er ca. 25 m. Gruva skal først være drevet av Enighetens Kobberverk (se RO0066 Lastebotn) omkring 1770. Ved stollåpningen er det blottet fin- til middelskornet amfibolitt som dels har gabbroisk tekstur og dels kan karakteriseres som hornblendegneis, med foliasjon 336°/85°. Omkring den antatte synken og i veiskjæringene videre sørøstover dominerer dels sterkt rustfarget kvarts-feltspatisk gneis med glimmerlaminer i veksling med smalere soner med umineralisert amfibolitt. Denne rustsonen, som er 20-30 m bred, kan følges videre ca. 150-200 m sørøstover langs veien. Nordøst for synken dominerer igjen amfibolitt. Blokker fra tippen utenfor stollåpningen (100m3) viser at magnetkis og mindre mengder pyritt og sporadisk kobberkis opptrer i hovedsak som striper, aggregater og disseminert i finkornet amfibolitt (prøve .01 og .03). Mer massiv pyritt-magnetkis (.02) og semi-massiv magnetkis i kvarts og amfibol rik grunnmasse (.04) finnes også. I tippen fra synken dominerer pyritt ± kobberkis disseminasjon i felsisk gneis (.05). Liknende mineralisering er vanlig i veiskjæringene. Sør for den antatte synken og 5 m vest for veien finnes et mindre skjerp med 2 og 7 m lange skjæringer, henholdsvis i nordvest og nordøst. Veggene er opptil 1.5 m høye. Sterk til moderat disseminasjon av pyritt opptrer i kvartsrik, felsisk gneis. Mineraliseringene er trolig av den samme typen som i synken. I den sterkt overgrodde tippen finnes i tillegg blokker med semi-massiv magnetkis i grønn plagioklas/diopsid? rik grunnmasse (prøve .06).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Egge, A.; Munster, C.A. , 1909
Rapport over Vats gamle kobbergrube i Vatts, Stavanger amt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1755;3 sider
Abstrakt:
Denne gruven er drevet så tidlig som 1770 og har en synk som er 30 - 32 m dyp. Ertsen består av magnetkis, svovelkis og kobberkis, men det er usikkert hvor mye det er av sistnevnte. Malmen kunne følges med elektromagnetiske målinger men den synes ellers uinteressant.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0084.01 Tipprøve
Prøvetaker: P.M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Magnetkis-pyritt, fin- til grovkornet i striper/tynne bånd/aggregater i finkornet amfibolitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0084.02 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Tilnærmet massiv, grovkornet pyritt+magnetkis malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0084.03 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Middelskornete magnetkis aggregater og finkornet disseminasjon i amfibolitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0084.04 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Semi-massiv magnetkis-pyritt i kvarts og amfibolrik grunnmasse
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Vats synken
(Objekt Id: 12766 2,01,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Vindafjord (1160)
Kart 1:50000: Ølen (1214-3) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 314384 m. Nord: 6601625 m.
Lengdegrad: 5.7195630 Breddegrad: 59.5118060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Veiskjæring ved synk i Vats"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0084.05 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Svak til moderat pyritt+kobberkis disseminasjon i felsisk gneis
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Vats skjerp
(Objekt Id: 12767 2,02,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Vindafjord (1160)
Kart 1:50000: Ølen (1214-3) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 314410 m. Nord: 6601580 m.
Lengdegrad: 5.7200440 Breddegrad: 59.5114140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sør for den antatte synken og 5 m vest for veien finnes et mindre skjerp med 2 og 7 m lange skjæringer, henholdsvis i nordvest og nordøst. Veggene er opptil 1.5 m høye. Sterk til moderat disseminasjon av pyritt opptrer i kvartsrik, felsisk gneis. Mineraliseringene er trolig av den samme typen som i synken. I den sterkt overgrodde tippen finnes i tillegg blokker med semi-massiv magnetkis i grønn plagioklas/diopsid? rik grunnmasse (prøve .06).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Skjerpet i Vats"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0084.06 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Semi-massiv, finkornet magnetkis i middelskornet, grønn-grønnhvit diopsid?plagioklas førende bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1160 - 002 Vats

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
RO0084.01 Tipprøve 380 196 -3 6 147 .3 -2.0
RO0084.02 Tipprøve 723 29 4 161 337 1.0 12.0
RO0084.03 Tipprøve 344 135 -3 57 120 -.3 2.0
RO0084.04 Tipprøve 487 48 7 17 284 .8 8.0
RO0084.05 Tipprøve 205 37 12 39 70 -.3 202.0
RO0084.06 Tipprøve 695 13 10 21 323 -.3 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
RO0084.01 3.0 7.0 7 1.4 99 5.00 -3 -3 8.46
RO0084.02 17.0 24.0 6 .6 5 5.00 -3 -3 34.23
RO0084.03 9.0 3.0 5 1.0 62 2.00 -3 -3 11.00
RO0084.04 7.0 17.0 6 1.2 23 25.00 -3 -3 15.64
RO0084.05 2.0 5.0 -2 -.2 9 1.00 -3 -3 7.80
RO0084.06 7.0 6.0 -2 .2 24 5.00 -3 -3 15.97
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
RO0084.01 169 187 306 11.67 -2.00 -8.00 -2 46.0 2.00
RO0084.02 19 11 142 34.39 -2.00 -8.00 -2 4.0 2.00
RO0084.03 93 115 267 12.43 -2.00 -8.00 -2 24.0 5.00
RO0084.04 58 53 138 19.69 -2.00 8.00 -2 80.0 4.00
RO0084.05 18 55 121 8.06 -2.00 -8.00 -2 21.0 3.00
RO0084.06 11 19 46 21.66 2.00 -8.00 -2 9.0 6.00
------------------
Prøvenr. B*
RO0084.01 -3
RO0084.02 -3
RO0084.03 4
RO0084.04 -3
RO0084.05 3
RO0084.06 -3


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse