English version
MALMDATABASEN
Registrering 5035 - 019 Hoås
(Objekt Id: 51)
(Sist oppdatert: 22.12.1998)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 606939 m. Nord: 7031242 m.
Lengdegrad: 11.1404030 Breddegrad: 63.3937100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1897 - 1897 Prøvedrift
1904 - 1904 Geofysikk
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 280 / 65 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Støren Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Støren Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Greenschist Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Graphite schist Sedimentær
Opprinnelig bergart :Bitumenøs leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :280 / 65 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen har utgående i Kleivåa rett sør for Hoåsaunet, ca. 350 m SV for Hoåsaunet-forekomsten (NT0054). Med 20 m øst-vestlig avstand ligger på hver side av Kleivåa, Larsengruben og Kobberåsskjerpet. Her ble arbeidet litt i 1897, og 70 - 80 tonn malm ble sendt til Sverige. Chr. A. Munster foretok geofysiske målinger i 1904. Larsengruben: 5 m nord for Kleivåa og 20 m rett vest for Kobberåsskjerpet er ei 5 x 3 m vannfylt, gjengrodd grop, samt at det er gravd endel inn i skråningen mot nord. Det er blottet litt (knapt 0.5 m) av en vasskishorisont bestående av finkornet massiv svovelkis med enkelte tynne bånd av litt grovere svovelkis (prøve 02). I dens heng er det ei 10 m lang gjengrodd grøft mot vest, hvori det ett sted er blottet grafittskifer som er gjennomvevd av 1-2-mm-tynne svovelkisårer av forskjellig retning (01). I dennes heng er ett sted blottet grønnskifer. Vasskisens mektighet er iflg. Horneman (1918) ca. 1.7 m. I Kleivåa mellom de to skjerpene stikker det opp en 0.5 m mektig massiv-svovelkis-horisont med grafitt. I dens hengkontakt er blottet få cm av svartskifer med svovelkisbånd. Øvrig sidebergart er ikke blottet. Denne vasskisen har retning 280°/65°, og synes å ligge omlag 5 m strukturelt over vasskisen i de to skjerpene.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Munster, C.A. , 1904
Rapport over Hoset og Hoaasaune (Leksdalen), Stjørdal, Nord- Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 442;3 sider
Abstrakt:
Forekomster: 30326 Hosjevollen 32 6082 70293, 30330 Ytteris 32 6080 70325. Rapporten starter med en generell beskrivelse av den type kisforekomster som man har i Leksdalen (vasskis). Kisdraget i Leksdalen utmerker seg ved mye, men uren kis. Mektigheten på kisen innen området er i området 2-5 m. Kisforekomstene her har kanskje av alle norske forekomster den største ut- strekning i felt. På grunnlag av disse opplysninger ble Hoaasen og Hoaas- aune kisforekomster undersøkt. Hoaasaune: Kort linse. I gjennomsnitt 50 m lang og 2 m bred. Linsen har ingen fortsettelse i strøkretningen. Hoset: Kort linse på 50 m lengde. Mektigheten er i gjennomsnitt 3 m. Undersøkelsene gav stort sett et skuffende resultat. Forekomstnr. forts.: 30330.

Horneman, C.H.S. , 1918
Rapport over kisforekomstene i Leksdalen, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 23;6 sider
Abstrakt:
Forekomster: 30326 Hjosvollen 32 6082 70293, 30330 Ytterås 32 6080 70325. I Leksdal opptrer et stort antall nærliggende kisforekomster. Forekomstene er alle små. De største har en utstrekning i felt av ca. 50-60 m, og en mektighet av 1.5-2 m. Malmen er dårlig. Den er tett og hard og meget forurenset med gråberg, magne- titt og magnetkis. Malmen er tilnærmet kobberfri. Svovelinnholdet er høyst 35%. Malmen lar seg ikke anrike ved oppredning. Kun en liten del av den utbrudte malm kan ved skeiding komme opp til høyst 40% S. Gruvedriften har foregått som rovdrift med store åpne dagstrosser. Malmens utholdenhet mot dypet er ikke undersøkt. På grunn av terrengforholdene kan stolldrift ikke anvendes. Da forekomstene delvis ligger i myrterreng og delvis i dalbunnen ved elvebredden, vil vanntilsiget bli meget sjenerende. De hittil funne forekomster i Leksdalen er ikke drivverdige. Forekomstnr. forts.: 30330.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0052.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Graphite schist with pyrite veinlets.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0052.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Fine grained massive pyrite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Kobberåsskjerpet
(Objekt Id: 410 19,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 606959 m. Nord: 7031242 m.
Lengdegrad: 11.1408030 Breddegrad: 63.3937040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1897 - 1897 Prøvedrift
1904 - 1904 Geofysikk
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kobberåsskjerpet: 5 m sør for Kleivåa er ei 4 x 4 m og 2 m dyp, helt gjengrodd grop. Tipp sees ikke, muligens helt overgrodd. Iflg. Horneman (1918) er vasskishorisonten her ca. 2.5 m mektig.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Horneman, C.H.S. , 1918
Rapport over kisforekomstene i Leksdalen, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 23;6 sider
Abstrakt:
Forekomster: 30326 Hjosvollen 32 6082 70293, 30330 Ytterås 32 6080 70325. I Leksdal opptrer et stort antall nærliggende kisforekomster. Forekomstene er alle små. De største har en utstrekning i felt av ca. 50-60 m, og en mektighet av 1.5-2 m. Malmen er dårlig. Den er tett og hard og meget forurenset med gråberg, magne- titt og magnetkis. Malmen er tilnærmet kobberfri. Svovelinnholdet er høyst 35%. Malmen lar seg ikke anrike ved oppredning. Kun en liten del av den utbrudte malm kan ved skeiding komme opp til høyst 40% S. Gruvedriften har foregått som rovdrift med store åpne dagstrosser. Malmens utholdenhet mot dypet er ikke undersøkt. På grunn av terrengforholdene kan stolldrift ikke anvendes. Da forekomstene delvis ligger i myrterreng og delvis i dalbunnen ved elvebredden, vil vanntilsiget bli meget sjenerende. De hittil funne forekomster i Leksdalen er ikke drivverdige. Forekomstnr. forts.: 30330.

Munster, C.A. , 1904
Rapport over Hoset og Hoaasaune (Leksdalen), Stjørdal, Nord- Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 442;3 sider
Abstrakt:
Forekomster: 30326 Hosjevollen 32 6082 70293, 30330 Ytteris 32 6080 70325. Rapporten starter med en generell beskrivelse av den type kisforekomster som man har i Leksdalen (vasskis). Kisdraget i Leksdalen utmerker seg ved mye, men uren kis. Mektigheten på kisen innen området er i området 2-5 m. Kisforekomstene her har kanskje av alle norske forekomster den største ut- strekning i felt. På grunnlag av disse opplysninger ble Hoaasen og Hoaas- aune kisforekomster undersøkt. Hoaasaune: Kort linse. I gjennomsnitt 50 m lang og 2 m bred. Linsen har ingen fortsettelse i strøkretningen. Hoset: Kort linse på 50 m lengde. Mektigheten er i gjennomsnitt 3 m. Undersøkelsene gav stort sett et skuffende resultat. Forekomstnr. forts.: 30330.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5035 - 019 Hoås

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0052.01 Fastfjell 38 88 11 3 10 -.3 19.0
NT0052.02 Fastfjell 244 574 42 8 76 .4 10.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0052.01 10.0 3.0 -1.0 224 -.2 9 8.00 7 2
NT0052.02 3.0 8.0 1.0 28 .9 6 12.00 4 5
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0052.01 34.85 10 3 187 15.51 2.00 -5.00 -2 1.0
NT0052.02 27.34 24 7 653 40.99 8.00 -5.00 -2 6.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NT0052.01 -1.00 -3
NT0052.02 6.00 -3


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse