English version
MALMDATABASEN
Registrering 5035 - 020 Hoåsaunet
(Objekt Id: 52)
(Sist oppdatert: 22.12.1998)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 607239 m. Nord: 7031412 m.
Lengdegrad: 11.1465160 Breddegrad: 63.3951450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1917 - 1917 Prøvedrift Selskap/Institusjon:A/S Leksdalen Gruber
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 80 / 80 Retning: 80
Feltstupning: 35
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Støren Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Støren Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Grafitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Graphite schist Sedimentær
Opprinnelig bergart :Bitumenøs leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Amphibolitic greenstone Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Quartz keratophyre Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Greenschist Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :80 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :85 / 90 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Retn./Stupn. :80 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Minerallineasjon Retn./Stupn. :80 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen har utgående i Kleivåa 250 m øst for Hoåsaunet gård, og ble funnet ca. 1910 da en mindre demning i Kleivåa, rett på oversiden, brast. Flomvann skyllet bort løsmasser og blottla mineraliseringen. Det ble drevet litt prøvedrift på forekomsten i 1917 av A/S Leksdalen Gruber. Mineraliseringen er fulgt med litt utstrossing over en strøklengde på 65 m langs nordbredden av Kleivåa. Vestligste angrepspunkt (5 m nord for elva) er begynnelsen på en 2 m bred og 2 m dyp strosse som løper mot øst (80°). Vasskishorisonten som det er drevet på sees ikke, men det er god skjæring gjennom heng og ligg, som også er mineralisert: I vasskisens heng er det fra strosseveggen en mektighet på 1.5 m med alternerende bånd av finkornet massiv magnetkis med litt svovelkis (opptil 3 mm store krystaller)-disseminasjon (prøve 01) som veksler med amfibolittisk grønnstein med semimassiv til disseminert magnetkis (og svovelkis), og tynne horisonter med lys kvarts-serisittskifer (kvartskeratofyr) med svovelkis-disseminasjon og kvartskeratofyr med noe amfibol og magnetkis-disseminasjon. Her er lagning / bånding 80°/80°. Over disse 1.5 m er det en 15 cm mektig semikonkordant kvartsgang. Derover en tett, finkornet, mørk karbonholdig kvarts-amfibolitt (tuffitt). På sørsiden av elva, vel 10 m sør for strossa, er det blottet grønnskifer med litt svovelkis-disseminasjon. (Varierende fall.) I strossens nordvegg, den utdrevne vasskisens strukturelle ligg, gjenstår 10 cm mektig massiv magnetkis. Derunder er det hvit kvartskeratofyr uten muskovitt og serisitt, vekslende med lysgul (magnetkis-disseminasjon) kvartskeratofyr med muskovitt og serisitt. I denne ligg-kvartskeratofyr sees i en 2 m høy nord-sørgående vertikalskjæring: I kvartskeratofyren nær massiv-magnetkislaget, i skjæringens øvre del, finnes en avkuttet del av en synform av grafittskifer med svovelkis-bånding og nettverk av tynne svovelkisårer. 1 m nedenfor, stikkende litt opp over sålen, øvre del av en antiform med samme svovelkis-mineralisert grafittskifer. Det kan muligens dreie seg om stokk- eller linseformet grafitt-kis-innslag i keratofyren. De har mektighet på 30 - 40 cm og retning (foldeakse?) 80°/35°. Strossa forløper 10 m mot øst, der den løper ut i en uttørket avgreining av Kleivåa. Herfra og østover er bare strossens nordvegg (vasskisens liggkontakt) blottet langs elveleiet. 20 m øst for den førstnevnte vestlige inngang til strossa er det i underkant av veggen blottet 1 m mektig grafittrik kis (02), bestående av finkornet massiv svovelkis med mer eller mindre grafitt, som gjennomveves av mm-årer på kryss og tvers av sekundær svovelkis. Denne har noe økt kornstørrelse og er gul, i motsetning til den mer grå primære svovelkis. Det er endel kvartsårer med fibrig kvarts. Fibrene er parallelle med lineasjon og foldeakseretning, og fibrigheten kan være alt fra parallell med, til normalt på åreretningen, avhengig av åreretningen. Her har den grafittrike kissona tektonisk, diskordant liggkontakt mot den hvite / lysgul-grønnlige skiferen. "Vasskisens" liggkontakt: 85°/90°. Skiferen: 70°/65°. Den blottede veggen (65 m lang) ender i øst i en vannfylt synk (4 x 3 m). Her sees ikke mineralisering, men det er vasskis i tippen. Den nevnte tektoniske kontakten ses tydelig som en sleppeflate i veggen. Det er grønnskifer sør for (heng) synken. 15 m ØSØ for synken (ca. 30 m NV for bru over Kleivåa) og 5 m nord for elva er et lite skjerp i et annet, sørligere, strukturelt nivå. Her er bare rusten kvartsittisk, flintig kvartskeratofyr (nærmest chert) med noe magnetkis-disseminasjon.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Horneman, C.H.S. , 1918
Rapport over kisforekomstene i Leksdalen, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 23;6 sider
Abstrakt:
Forekomster: 30326 Hjosvollen 32 6082 70293, 30330 Ytterås 32 6080 70325. I Leksdal opptrer et stort antall nærliggende kisforekomster. Forekomstene er alle små. De største har en utstrekning i felt av ca. 50-60 m, og en mektighet av 1.5-2 m. Malmen er dårlig. Den er tett og hard og meget forurenset med gråberg, magne- titt og magnetkis. Malmen er tilnærmet kobberfri. Svovelinnholdet er høyst 35%. Malmen lar seg ikke anrike ved oppredning. Kun en liten del av den utbrudte malm kan ved skeiding komme opp til høyst 40% S. Gruvedriften har foregått som rovdrift med store åpne dagstrosser. Malmens utholdenhet mot dypet er ikke undersøkt. På grunn av terrengforholdene kan stolldrift ikke anvendes. Da forekomstene delvis ligger i myrterreng og delvis i dalbunnen ved elvebredden, vil vanntilsiget bli meget sjenerende. De hittil funne forekomster i Leksdalen er ikke drivverdige. Forekomstnr. forts.: 30330.

Egge, A. , 1915
Rapport over Hr. Edvard K. Trøens svovelkisforekomst ved Klevelva i Lunke sogn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 336;3 sider
Abstrakt:
Forekomsten ble blottlagt etter en flom. Ertsen er svovelkis med opp til ca. 45% S. Det antas at det er i alle fall 2-3 m mektig kis med gjennom- snittlig ca. 40% S. Den omgivende bergart syntes nær kisen å være gabbroid. Lite er undersøkt om forekomsten, men i området rundt er det tidligere opp- daget flere forekomster av samme type. Området er et ganske betydelig "mineralisert" distrikt. Det antas at dersom alle forekomster i området ble samlet på en hånd og nærmere undersøkt, er det grunnlag for gruvedrift her. Forekomster: 30326 Hosjevollen 32 6082 70293, 30330 Ytteris 32 6080 70325. Forekomstnr. forts.: 30330.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0054.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Fine grained, massive pyrrhotite with some pyrite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0054.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Fine grained, massive, banded pyrite ore ("vasskis").
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5035 - 020 Hoåsaunet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0054.01 Fastfjell 360 264 128 66 213 .6 17.0
NT0054.02 Fastfjell 96 500 63 3 53 1.0 81.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0054.01 5.0 8.0 2.0 -2 .7 54 21.00 -2 -2
NT0054.02 3.0 2.0 1.0 410 -.2 9 1.00 23 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0054.01 27.61 24 7 4694 38.50 7.00 -5.00 -2 21.0
NT0054.02 42.24 10 1 966 19.01 3.00 -5.00 -2 7.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NT0054.01 13.00 -3
NT0054.02 3.00 -3


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse