English version
MALMDATABASEN
Registrering 3823 - 006 Grusen
(Objekt Id: 5561)
(Sist oppdatert: 28.03.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 435590 m. Nord: 6575603 m.
Lengdegrad: 7.8685310 Breddegrad: 59.3143600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Ag
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 19.des.2007 av Terje Bjerkgård)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 19.12.2007

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1541 - 1549 Regulær drift Selskap/Institusjon:Moisesberg Kobberverk
1550 - 1558 Regulær drift Selskap/Institusjon:Tyske bergmenn
Sporadisk smådrift
1752 - 1757 Regulær drift Selskap/Institusjon:von Koss og medinteressenter
1760 - 1760 Befaring Selskap/Institusjon:Bergamtet på Kongsberg
1760 - 1797 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Kongsberg Sølvverk?
1822 - 1822 Befaring Selskap/Institusjon:Kongsberg Sølvverk?
1865 - 1865 Befaring Selskap/Institusjon:Kammerherre Skogen, Kongsberg
1980 - 1980 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bandak Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Bornitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Molybdenglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Tellurobismuthitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Hessitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Blyglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Elektrum Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Hematitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Digenitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Djurleitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Sølv Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Metasandstein Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Sidebergart Grønnstein Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :75 / 38 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Grusen gruve ligger i nordskråningen under Gruvenutane eller Grønfjell, vel 600 m nordvest for Moberg gruvefelt. Dagåpningen går på skrå mot sør-sørøst ned under en høy skrent. Den overhengende fjellsiden er sterkt oppsprukket og mange større steinblokker har falt ned. Den skrå sjakta er vannfylt og det er store sprekker i taket (rasfarlig). Over vannflata er det et mer enn 3 m høyt bergrom. som går ca. 7 meter innover før det skrånende taket når vannflata. Trekubber er synlig nede i sjakta under vannflaten. Det er også en 10 m lang skjæring langs bergveggen i øst-vest retning. Inn til gruva, helt oppe ved overflaten ser det ut til å ha gått en stoll som nå er nesten totalt gjenrast. I fjellet like ved der stollen har gått inn til gruva er det hogd inn et kors med sirkelformede spor i endene og midten (som på Moberg). På fjellveggen like ved er det hogd inn årstallet 1782, bokstavene MB og bergverkssymbolet hammer og bergsjern. Tipphaugen utenfor gruva inneholder anslagsvis 1500 kbm. Ifølge Berg (2006), stammer nok mye av materialet fra drift i perioden 172-1757, da Oberstløytnant Christian von Koss og medinteressenter, blant annet fra Kongsberg, drev både på Moberg og Grusen. Historikk Gruva var antakelig den viktigste i Moisesberg Kobberverk som var i drift i perioden 1541 til 1549/50. Den er i følge Berg (2006) med rimelig stor sikkerhet den samme som i gamle kilder er kjent som Påskelammet (tysk: Osterlamm). Produksjonstall er kjent fra 1541-1545 og det ble da produsert 3,5 tonn rent kobber og 10 kg sølv i gruva. Totalt er det anslått at Moisesberg Kobberverk produserte 15-20 tonn kobber og rundt 50 kg sølv, og at Grusen nok produserte mer enn 1/3 av dette. Det var noe smådrift i de gamle gruvene som tilhørte Moisesberg i årene etter nedleggelsen, og i 1558 ble det levert vel to tonn kobber til kongen av de tyske bergmennene Wolf Dost, Lucas Drub og Caspar Auersperger. Neste kjente driftsperiode er fra 1752 til 1757 da da Oberstløytnant Christian von Koss og medinteressenter, blant annet fra Kongsberg, drev både på Moberg og Grusen i tillegg til drift på Åmdals verk. Bergamtet på Kongsberg besøkte bl.a. Grusen gruve i 1760 etter Koss' død. De kunne fortelle at gangen i selve avsynkingen, 32 meter under dagstollen, gav meget god malm. Vannet rant ut av dagstollen som dels hadde falt sammen. Gruva var forbygd med drivsjakt og stempler, med en haspel med svinghjul i gruva, og to pumper. Noe undersøkelser har foregått i perioden 1760-1797 av folk fra Kongsberg (jfr. MB og årstallet 1782 hugget inn ved sjakta), rundt 1822 også av folk fra Kongsberg og i 1865 da Kammerherre Skogen mutet forekomsten. Åmdal Kobberverk drev undersøkelsesdrift på Moberg gruve i 1889 og 1890 og de kan i den perioden også undersøkt Grusen. Seinere har det ikke blitt gjort noen undersøkelser ved noen av gruvene i området. Mineralisering består vesentlig av bornitt tilknyttet en tynn (maksimalt 15 cm) kvartsgang. Kvartsgangen med mineralisering er typisk forgrenet med tynnere årer og stikk som ligger innenfor en bredde på 1-2 meter i ØNØ-VSV retning, subparallelt foliasjonen i den omgivende metasandsteinen. Bornitt opptrer som spredte, dels rike impregnasjoner i årene. Kvartsgangene har dels vært åpne sprekkefyllinger, typisk med bornitt i midten av sprekkene. I tilknytning til årene er det for øvrig en del muskovitt og Fe-rik karbonat opptrer inn i sidesteinen. Noe molybdenglans finnes som uregelmessige årer og stikk i enkelte kvartsganger. Bornitt finnes også som < 1 mm stikk i bergarten sammen med muskovitt. Det er også en rekke mindre drifter tilknyttet Grusenfeltet både øst og vest for bekken fra Gruvetjønna. Ingen av disse er foreløpig befart, så beskrivelsene er hentet fra Berg (2006). Driftene i området, inklusive Grusen gruve, danner to linjer og er høyst sannsynlig knyttet til to hovedganger med kobbermineralisering.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myhra, R. , 1961
Kobberforekomster i Veum sokn, Fyridal herred.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3388;2 sider
Abstrakt:
Befaringsrapport fra flere mindre skjerp i området. Kobberkis finnes i kvartsganger i skifer, på en forekomst nevnes også molybdenglans i skiferen. Skjerpene er for små til å ha særlig intresse.

Nordrum, F.S.; van der Wel, D. , 1981
Mineral-, stein- og ertsforekomster innen kartblad Sauda M 1:250 000. (Med fargetrykt kart.) Mineral, rock and ore deposits within the map-sheet Sauda (1:250 000).
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL; KARTBESKRIVELSE;NGU; Skrifter; No.366; 34;1-58 + ka sider
Abstrakt:
The mineral, rock and ore deposits within map-sheet Sauda are described. The most important types are slate and schist, fluorite, and iron-titanium, copper and zinc deposits. Mica, feldspar, soapstone, asbestos, manganese, molybdenum and lead deposits are also present. No significant mining or quarrying activity is in progress at the present time (1978). Most of the occurrences of slate and schist are located within the lower Caledonian thrust zone. The iron-titanium deposits are of magmatic origin and related to mafic intrusives. The fluorite, copper and molybdenum deposits are associated with various stages of hydrothermal activity in Precambrian time. The Sauda zinc deposits occur in metamorphic rocks and have been affected by hydrothermal activity. The lead mineralizations are confined to regions along the eastern border of the Caledonian mountain chain. They are most likely of the same type as the lead deposits occurring along this border elsewhere in Scandinavia.

Elstad, Harald , 1980
VLF-målinger Grusen og Moberg gruver
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1750/42B;5 sider
Abstrakt:
Forekomsten inneholder en Cu-mineralisering hovedsaklig av bornitt som ligger som spredte klumper i kvarts. Det er tidligere utført en del bergmessige arbeider. Det ble ikke påvist ledende soner ved målingene. Undersøkelsen har vist at VLF-metoden ikke egner seg til å påvise mine- raliserte soner av denne type.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Berg, B.I., 2006: Moisesberg i Fyresdal 1541-1549. Norsk Bergverksmuseums undersøkelser av et kobberbergverk i Telemark. Novus forlag og Norsk Bergverksmuseum, Oslo 2006. 400 sider.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0175.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Bornitt+molybdenglans årenettverk i grovkornet kvarts (rel rik)
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0175.02 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Tynne strenger med finkornet molybdenglans og middelskornet bornitt i grovkornet kvarts
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0175.03 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Bornitt i kvartsårer i sandstein
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Stoll (lok.341)
(Objekt Id: 18578 6,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 435489 m. Nord: 6575724 m.
Lengdegrad: 7.8667380 Breddegrad: 59.3154310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Ag


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er en stoll 150 m nordvest for hovedgruva (lok. 341 i Berg, 2006). Denne har en 15 m dagskjæring som går over i en 11 m stoll mot sørvest. Tipphaugen inneholder 150 kbm materiale. Ifølge Berg (2006) er det sannsynlig at stollen var tenkt å forbindes med et skjerp 60 m mot vest.

Navn på lokalitet: Skjæring (lok.340)
(Objekt Id: 18579 6,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 435439 m. Nord: 6575715 m.
Lengdegrad: 7.8658630 Breddegrad: 59.3153340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Ag


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ca. 200 vest for hovedgruva er det en vannfylt skjæring, om lag 8 m lang i øst-vest retning og 2 m bred (lok. 340 i Berg, 2006). Det sees flere arbinger for kubber i veggene og kubber nede under vannflaten. Det er mulig at en stoll 60 m mot øst og 16 m lavere i terrenget var tenkt å skulle forbindes med skjerpet.

Navn på lokalitet: Påhugg (lok.351)
(Objekt Id: 18580 6,03,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 435469 m. Nord: 6575624 m.
Lengdegrad: 7.8664170 Breddegrad: 59.3145300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Ag


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
120 m mot vest fra Grusen gruve er det et påhugg med 2 m lengde inn i fjellet fra en 1.5 m skjæring (lok. 351 i Berg, 2006). Den er drevet på en smal, kobberførende åre som har fall på ca. 45 grader. Sekundære kobbermineraler er synlig innerst i stollen.

Navn på lokalitet: Skjæring (lok.349)
(Objekt Id: 18581 6,04,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 435369 m. Nord: 6575699 m.
Lengdegrad: 7.8646380 Breddegrad: 59.3151880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Ag


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
250 meter vest for hovedgruva er det en større skjæring i fjellveggen (lok. 349 i Berg, 2006). Det er brutt i en synlig høyde på 2.8 m og det er vannfylt i bunnen. Det sterkt skrånende terrenget gjør det vanskelig å anslå størrelse på tipphaugen.

Navn på lokalitet: Skjæring (lok.336)
(Objekt Id: 18582 6,05,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 435720 m. Nord: 6575637 m.
Lengdegrad: 7.8708040 Breddegrad: 59.3146850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Ag


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
120 meter øst for Grusen gruve er det en 20 m lang skjæring (lok. 336 i Berg, 2006). Den går i NØ-SV retning. Dybden er opptil 2.5 meter.

Navn på lokalitet: Skjerp (lok.309-312)
(Objekt Id: 18583 6,06,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 435567 m. Nord: 6575634 m.
Lengdegrad: 7.8681350 Breddegrad: 59.3146350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Ag


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
40-50 meter nordvest for Grusen gruve er det fire mindre skjerp eller røsker (lok. 309-312 i Berg, 2006). Det ene (lok. 312 i Berg, 2006) er et vannfylt hull i en bratt fjellskrent. En innhogd arbing i fjellveggen, viser at det har vært forbygd med tømmer og således må ha en viss dybde. Tipphaugen er imidlertid uanselig. De andre røskene er små groper.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3823 - 006 Grusen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0175.01 Tipprøve 134200 -100 -100 -10 -10 454.0 2300.0
TE0175.02 Tipprøve 7910 -100 -100 -10 -10 30.0 140.0
TE0175.03 Tipprøve 66330 -100 -100 -10 -10 192.0 1160.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Mo* Sb* Bi* Cr* Mn*
TE0175.01 -10.0 10.0 -100 -10.0 940.00 -10 1000 -10 100
TE0175.02 10.0 10.0 -100 -10.0 10520.00 -10 100 10 100
TE0175.03 -10.0 -10.0 -100 -10.0 630.00 -10 600 10 100
------------------
Prøvenr. Fe% W* Sr* Na* Mg* Al* P* Ca* Hg*
TE0175.01 1.89 -10 -10.0 100 -100 200 10 100 -10
TE0175.02 .56 -10 -10.0 100 100 1800 80 200 -10
TE0175.03 1.22 -10 -10.0 100 100 2000 50 200 -10


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse