English version
MALMDATABASEN
Registrering 3813 - 003 Tråk hovedgrube
(Objekt Id: 5628)
(Sist oppdatert: 18.04.2008)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kilebygd (1713-3) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 533800 m. Nord: 6550265 m.
Lengdegrad: 9.5898660 Breddegrad: 59.0903780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 20 tusen tonn
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 20,2 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ag 15.04.2008
Pb 15.04.2008
Zn 15.04.2008

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1905 - 1908 Regulær drift Selskap/Institusjon:Traag Mines Limited
1963 - 1963 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Bernt Røsholt

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Perm
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 180 / 85 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Bamblekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Porfyrisk granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Porfyrgranitt
Sidebergart Finkornet granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Sidebergart Amfibolitt Intrusiv

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergverksdriften i bly- og sinkgruvene på Tråk ved Herre kan ha vært drevet siden først på 1500-tallet, men det er først under Kristian III (1536-59) at vi finner sikre opplysninger om bergverksdrift ved "Drachenberg". Pga dårlig lønnsomhet ga imidlertid Kristian III opp gruvedriften i 1549. Opp gjennom årene har Tråk Gruver vært forsøkt drevet i kortere perioder men aldri med særlig utbytte. Den siste store driftsperioden var 1905-08 da engelske og norske investorer anla "Traag Mines Limited". Med en kapital på 43 000 pund satset man på stordrift, og i 1906 stod et topp moderne gruveanlegg klar for produksjon. Nede ved fjorden lå malmvaskeriet med knuser og mølle og en ca 2 km lang jernbane skulle frakte malmen fra gruvene. Arbeidsstokken var oppe i ca. 100 mann. Også denne gangen viste det seg at forekomstene av bly og sink var for sparsomme til å drive lønnsomt og i 1908 ble gruvedriften ved Tråk gruver nedlagt for siste gang. Totalt ble det i denne perioden kun produsert knapt 5300 tonn med malm. Mineraliseringene består vesentlig av blyglans og sinkblende tilknyttet kvartsganger. Disse gangene representerer sprekkefyllinger på nær vertikalstående sprekker. Gangene kan følges over strekninger på opptil 2 km. I alt er det kjent mer enn 200 skjerp og mutinger i Tråk-området. Kun et ti-talls av disse kan kalles gruver. De fleste forekomstene finnes innenfor et ca. 8 km2 område, mens området med tilsvarende forekomster dekker et areal på ca. 70 km2. De viktigste forekomstene ligger langs tre nærmest rettlinjede hovedganger, benevnt I-III, som har strøk til¬nærmet nord-sør (fra nord 5-10 grader vest til nord 5-10 grader øst), og har et fall på 85 grader mot vest, dels også vertikalt¬-stående. Mektigheten på gangene er mest typisk rundt 1 meter, stedvis ned mot 20-30 cm og opp mot 3-4 meter. Den aller største driften har vært relatert til hovedgang I. Malmen som ble tatt ut her inneholdt 13-18% sinkblende og 1-5% blyglans. I tillegg til ertsmineralene og kvarts inneholder gangene typiske små og store bruddstykker av sidebergartene i området som er granitt, granittisk gneiss diorittisk gneiss, amfibolitt og kvartsitt. Det er også en del kvartsårer som skjærer inn i sidebergartene fra gangene. Bruddstykkene fra sidebergartene og oppsprekking med injisering av kvarts inn i sidebergartene, viser at forekomstene er dannet ved breksjiering og etter all sannsynligvis er relatert til dannelsen av Oslofeltet. Permiske dolerittganger er vanlig i området og gjennomskjærer og dels splitter de mineraliserte gangene flere steder. Tilsvarende bly-sink forekomster er også vanlig i Kongsbergfeltet lenger nord, spesielt i Fiskumområdet. I databasen har forekomstene relatert til de tre hovedgangene fått hvert sitt nummer for den viktigste forekomsten, mens de andre forekomstene langs hver av gangene er lagt under hovedforekomstene.
Fri tekst
Kværnhusåsen (Grube nr. 1 eller Tråk Hovedgrube) var den største og viktigste gruva i feltet. Den ligger sentralt i Hovedgang nr. I. Den består av en synk som går ned til 65 meters dyp, samt en del orter mot sør og nord langs kvartsgangen. Før siste driftsperiode var synken 30 m dyp, det var drevet en ort ca. 6 m lang mot syd på 8.5 meters dyp og en ort ca. 14.5 m lang mot nord på 10.5 meters dyp. I alt var det da tatt ut 190-200 kvm. gangareal som tilsvarer 500-550 kbm. masse. Det oppgis at 40 % av dette var vaskemalm, mens 60 % var gråberg. I siste driftsperiode ble det tatt ut 5242 tonn stein som gav 2020 tonn malm med ca. 18 % sinkblende og 3 % blyglans. De omgivende bergartene består av finkornet granitt, porfyrisk granitt (Tråk granitt) og amfibolitt. Et profil av gangen like nord for synken viser (fra vest til øst): sidebergart amfibolitt – 0.5 m mineralisert kvartsåre – 1.0 m dolerittgang – 0.2 m mineralisert kvartsåre – sidebergart finkornet granitt. Mineraliseringen er rapportert til å ha inneholdt opp til 18 % sinkblende og 3 % blyglans. Det er også noe kobberkis som spredte enkeltkorn og avblandinger i sinkblende. Det er også mindre mengder pyritt. Sølvinnholdet i blyglans er bestemt til ca. 0.05%.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Røsholt, B. , 1964
Tråk sink-blyfelt i Bamble herred.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3484;4 sider
Abstrakt:
Rapporten har følgende hovedinndeling: - Beliggenhet. - Geologisk oversikt. - Beskrivelse av de enkelte forekomster. - Konklusjon. Røsholt finner det vanskelig å vurdere om feltet kan være drivverdig. Han påpeker geofysikkens muligheter, og antar at prospektering vil falle forholdsvis rimelig.

Røsholt, Bernt , 1967
The lead and zinc bearing veins at Tråk in Southern Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.250 B;1-32 sider
Abstrakt:
The nearly vertical zinc and lead bearing veins that cut through Precambrian rocks near the Oslo region at Tråk in Bamle Southern Norway, are described. They can be followed for nearly 2.5 km. A younger introuded diabase is found in some of the veins. Ore minerals are sphalerite and galena with some pyrite and calcopyrite. Quartz is the dominant gangue mineral.

Vogt, J.H.L.; Paaske, C. , 1904
Zinkblende-blyglansforekomsterne ved Traag, Bamble, benævnt "Bamble zink-og blygruber".
;Norges geologiske undersøkelse;TEKNISK RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 620;8 sider
Abstrakt:
Dokumentet er en trykt rapport om Tråg Zn/pb-feltet i Bamle. På dokumentets siste side erklærer bergmester Paaske at han på embetets vegne har jevnlig inspisert feltet, og anser det som lovende for en større drift. Vogts rapport har følgende inndeling: - Beliggenhet. - Gangfeltets geologi. - Om ertsene og ertsføringen. - Om den fremtidige oppredning. - Om kraftspørsmålet. - Om sinkmalmens og blymalmens salgsverdi. Vogt avslutter ved å anbefale fortsatt undersøkelser. Som etterord er det oppgitt at gammelt arbeid i feltet (benevnt "Drakenberg") er anmerket i "Historiske Efterretninger om Norges Biergverker fra 1516 til 1623" for året 1543 og for 1546 da arbeidet ble nedlagt. Nedenfor dette er det med håndskrift satt opp en rentabilitetskalkyle.

Cockburn, J.S.A. , 1908
Traag Mines Limited.
;Norges geologiske undersøkelse;TEKNISK RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 621;28 sider
Abstrakt:
Forst. Forekomstens navn og koordinater: Tveitan, Ravnes. Rapporten er adressert: The Traag Mines Limited, Manchester. Den gir en detaljert oversikt over anlegg og produksjon, malmsammensetning, malmmengder oppfart og antatt, oppredningsresultater og verdi av produkt, samt kommentarer om fremtidig utvikling og behov. Rapporten er fulgt av syv bilag med konsentratanalyser og konsentratverdier.

, 1927
Tråg, Bamble sogn. Utdrag av bergmesterrapportene.
;Norges geologiske undersøkelse;OFFENTLIG PUBLIKASJON; RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1029;7 sider
Abstrakt:
Forst. Forekomstens navn og koordinater: Tveitan, Ravnes. Dokumentet består av bergmesterberetningene om Tråg fra annalene "Norges Bergverksdrift" for årene 1904-1927. Etter feltets overtagelse i 1904 av et engelsk-amerikansk selskap og påfølgende anleggsarbeider, foregikk produksjonsdrift mellom 1906 og 1908, deretter litt stolldrift frem til 1910 og kun vedlikeholdsarbeider videre frem til 1927. Dokumentet er innledet med en kort oversikt på tysk (sannsynligvis skrevet i okkupasjonstiden), med informasjon om beliggenhet, malmtype, forekomststørrelser, produksjon, andre data, foreslåtte arbeider, referanser og grunneieren.

Navn på lokalitet: Amundskås
(Objekt Id: 18926 3,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kilebygd (1713-3) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 533855 m. Nord: 6549989 m.
Lengdegrad: 9.5907830 Breddegrad: 59.0879040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: ,46 tusen tonn
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: ,7 tusen tonn


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne gruva ligger på grensen mellom porfyrisk granitt (Tråk granitten) og amfibolitt. Forekomsten befinner seg ca. 800 m sør for hovedgruva på hovedgang I. Den sørligste del av forekomsten er drevet som et dagbrudd, mens den nordligste og underliggende del er strosset ut og malmen er fordret i en stoll som går ut mot nord. Malmen minner mye om den som finnes i hovedgruva, og det er rapportert at malmen holdt 10-15 % sinkblende og 4-6 % blyglans. I siste driftsperiode 1905-1908 ble det tatt ut 4541 tonn stein som gav 687 tonn malm. Kobberkis og pyritt finnes bare i mindre mengder. Sinkblenden her er dels i form av en lys grønnlig variant (svært lite jern). Sølv i blyglansen er analysert til 0.02 %. Et profil tvers over gangen fra vest mot øst like nord for gruva viser: sidebergart Tråk granitt – 0.2 m mineralisert kvartsåre – 1.5-2 m dolerittgang – 1-1.5 m mineralisert kvartsåre – sidebergart Tråk granitt.

Navn på lokalitet: Havna I
(Objekt Id: 18927 3,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kilebygd (1713-3) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 533790 m. Nord: 6550489 m.
Lengdegrad: 9.5897260 Breddegrad: 59.0923990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: ,19 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,37 tusen tonn


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruva befinner seg 230 meter nord for hovedgruva på hovedgang I. Den består av en synk som er ca.12 m dyp (i 1904). I synken var kvartsgangen 3-4 m bred. I snitt skal gangen ha ført 15 % sinkblende og 1 % blyglans. I siste driftsperiode ble det tatt ut 1899 tonn stein som gav 370 tonn malm. Forekomsten ligger i porfyrisk granitt (Tråk granitt) med innslag av amfibolitt. Et profil tvers over gangen 30 m sørvest for synken viser (fra vest mot øst): sidebergart Tråk granitt – 2.0 m mineralisert kvartsåre – 0.15 m kalkspatåre – 0.5 m dolerittgang – sidebergart Tråk granitt. Det er lite kobberkis avblandet i sinkblende, og både kobberkis og pyritt finnes bare i aksessoriske mengder.

Navn på lokalitet: Havna II
(Objekt Id: 18928 3,03,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kilebygd (1713-3) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 533790 m. Nord: 6550680 m.
Lengdegrad: 9.5897550 Breddegrad: 59.0941060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: ,16 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,26 tusen tonn


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruva ligger vel 400 m nord for hovedgruva på hovedgang I. Den ligger på grensen mellom porfyrisk granitt og amfibolitt. Her er det drevet ned en mindre synk i siste driftsperiode. Den opptil 2 m brede gangen skal ha ført 15 % sinkblende og 1 % blyglans. I siste driftsperiode ble det tatt ut 735 tonn stein som gav 261 tonn malm. Kobberkis opptrer aksessorisk, mens pyritt er mer vanlig enn i de andre gruvene langs denne gangen. Et profil tvers over gangen i synken viser (fra vest mot øst): sidebergart Tråk granitt – 2.0 m mineralisert kvartsåre – 0.4 m dolerittgang – sidebergart amfibolitt.

Navn på lokalitet: Tråkfjellet
(Objekt Id: 18929 3,04,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kilebygd (1713-3) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 533900 m. Nord: 6549334 m.
Lengdegrad: 9.5914670 Breddegrad: 59.0820180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver: ,1 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,05 tusen tonn


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger her innesluttet i porfyrisk granitt (Tråk granitt). Driften her ligger ca. 1 km sør for hovedgruva på hovedgang I. Det har her kun vært prøvedrift og drevet ned en synk til ca. 8 meters dyp. Det ble i siste driftsperiode produsert 50 tonn malm fra forekomsten. Lengden på synken er ca. 5 meter. Gangen har en mektighet på 0.2-0.5 m og er ganske rik i ertsmineraler. Det er relativt sett mer blyglans og kobberkis i forhold til sinkblende her enn i de andre lokalitetene langs hovedgangen. I blyglansen er det ca. 0.02% Ag, mens kobberkis inneholder 0.05-0.1% Ag.

Navn på lokalitet: Tråkfjell orter
(Objekt Id: 18930 3,05,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kilebygd (1713-3) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 533949 m. Nord: 6549235 m.
Lengdegrad: 9.5923230 Breddegrad: 59.0811170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger her innesluttet i porfyrisk granitt (Tråk granitt). Driften her ligger ca. 1 km sør for hovedgruva på hovedgang I. To 15-20 m lange stoller er drevet inn i hver sin retning av en trang øst-vest gående dal. Dette er visstnok de eldste driftene i området. Malmen ligner mye på den i Tråkfjellet, men er noe fattigere. Det er imidlertid mye sølv i blyglansen, opptil 0.30-0.35 %.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse