English version
MALMDATABASEN
Registrering 3813 - 010 Rørholt
(Objekt Id: 5635)
(Sist oppdatert: 19.01.2022)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 520560 m. Nord: 6539449 m.
Lengdegrad: 9.3578020 Breddegrad: 58.9940990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Au Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 20.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver: ,9 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,14 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1883 - 1884 Prøvedrift
1914 - 1917 Prøvedrift
1961 - 1961 Befaring Selskap/Institusjon:NGU
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Form: Linse
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 75 / 65 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Bamblekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Fint båndet felsisk gneis
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :74 / 65 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Minerallineasjon Retn./Stupn. :150 / 60 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Rørholtforekomsten eller Aaslands kobbergruver som den også ble kalt, ligger på sørvestsida av Rørholtfjorden. Den var i drift ett par år på 1880-tallet og driften fortsatte under 1. verdenskrig med tysk kapital inntil det ble innført eksportforbud av kobber mot slutten av krigen. De første arbeider startet med driving av en synk ca. 300 m vest for og ca. 50 m høyere i terrenget enn fjorden. Synken skal være ca. 35 m dyp. I siste driftsperiode ble det anlagt en ca. 40 m lang stoll fra fjorden og inn mot synken langs den samme malmhorisonten. I følge Klunderud (1917) er det 260 m fra stuffen i stollen til synken, mens det fra synkens såle til stollnivået er 10-20 m. Koordinatene til hovedforekomsten er angitt til stollåpningen da synken er gjenfylt og området omkring er utplanert. Ca. 100 m nord for stollåpningen er det et mindre skjerp hvor det er skutt noe i en parallell sulfidmineralisert sone. I følge Torgersen (1917) finnes det tre parallelle malmsoner hvorav hovedsona er den sørligste. Stollen er vannfylt og har retning 256°. Inngangen ligger 10 m fra og 2 m høyere enn vannkanten. Rett over denne er det en 8-10m høy brattskrent. Berggrunnen ved inngangen domineres av finkornet og fint båndet felsisk gneis som dels er kvartsittisk. Gneisen er tydelig benket, parallelt foliasjonen (74°/65°) og har utprega minerallineasjon, 150°/60°. I taket over inngangen finnes en 20-30 cm mektig rustsone med striper av kobberkis og pyritt i grunnmasse dominert av amfibollinjaler. Rustsonen er parallell foliasjonen. Klunderud (1917) beskriver flere kobberførende linser innover i stollen. Der skal finnes disseminasjon av kobberkis i opptil 1 m mektige linser, mens mer kobberrike linser er 15-20 cm mektige. I tillegg fører malmen også noe sinkblende. Den samme malmen skal også være påvist i brattskråningen ovenfor stollen. Massiv malm ble ikke påvist på tippen. Mest vanlig er finkornet kobberkis, sinkblende og mindre mengder magnetkis som danner aggregater (prøve TE0249.03) eller mer middelskornete sulfider i årer (.04) i amfibolrik grunnmasse. I tillegg forekommer kobberkis og sinkblende i og rundt kvarts-feltspat årer (.05). Prøver med kobberkis-sinkblende strenger i felsisk gneis har høyest innhold av gull (.06, 2,5 g/t Au). Det er ikke klart ut i fra befaringen om mineraliseringen er dannet samtidig med vertsbergarten (syngenetisk) eller avsatt i tilknytning til senere tektonisk aktivitet. På grunn av de forhøyde gullverdiene som er påvist i prøver fra både stollen og synken er det av interesse å undersøke denne forekomsten nærmere.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Klunderud, R. , 1916
Rapport over Aasland kobberforekomst, Bamble.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2154;4 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver, og illustrerer med skisser, malmføringen i Aasland grubens synk og stoll. To drivverdig malmlinser er funnet, og malmmengden overfor stollnivå er beregnet til ca. 900 tonn. Det antas som sannsynlig at malmen fortsetter på dypet.

Schutz, F.; Puntervold, G. , 1916
1. Aaslands-Kobberkisgrube beliggende på Gården Aaslands utmark, Rørholt i Bamle. 2. Utskrift av Befaringsprotokollen for Vestlandske Bergmesterembede ang. Aasland.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1682;4 sider
Abstrakt:
Schutzs rapport beretter om grubens beliggenhet, pågående arbeid, malmen (en 0,4 -1,0 m mektig gang i grabbro, delvis ren sulfid, delvis impregnasjon), produksjon og eksport ( I 1915 ble 40 tonn skeidet eksportmalm med 6,9 % Cu solgt og omtrent like meget vaskemalm med ca. 3 % Cu ble lagret for senere oppredning). Rapporten dessuten beretter litt om planlagt stolldriving, maskinanskaffelser, krafttilgang, boliger og grubens betydning for de omliggende gårder. Vedlagt følger en utskrift av bergmesterens befaringsprotokoll, fra en befaring i juni 1915, med informasjon om Aaslandmalmens opptreden, skeiding og salgsverdi.

Torgersen, J.C. , 1917
Rapport over Aasland kobberkisgrube.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2153;4 sider
Abstrakt:
Rapporten gir opplysninger om Aaslands Kobberkisgrube (på sydsiden av Rørholtvannet nær Kragerø) pr. juli 1916 da Torgersen besøkte gruben, med supplerende opplysninger frem til høsten 1916. Malmen opptrer som tre parallelle soner i presset glimmerskifer nær granitt, og er karakterisert som en kontaktforekomst. Ved 1916 hadde drift pågått kun i den sydligste sonen, som består av kobberkis og magnetkis, undertiden også litt sinkblende og svovelkis. Mektigheter i synkene varierer fra 15 cm hvor malmen er massiv til 60 cm hvor både kompakt malm og impregnasjon opptrer. Rapporten gir dessuten informasjon om malmmengder produsert (70 tonn eksportmalm med 8-10 % cu og 70 tonn impregnasjonsmalm og gruskis for senere oppredning), beregnet ytelse (8,8 tonn eksportmalm, 8,8 tonn impregnasjons- malm og gruskis og 82,4 tonn gråberg pr. tonn utdrevet gods) og synk- og stolldriving.

Færden, Johannes , 1961
Åslands koberforekomst, Rørholt i Bamle.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3226;2 sider
Abstrakt:
Forekomsten har utgående et stykke fra sydsiden av Rørholtfjorden i et gneisområde. Strøkretningen er 286 g., altså nær Ø - V med fall 65 g. S. Ertsmineralene er kobberkis og magnetkis med litt sinkblende. Malmen opptrer i stenglig gneis, antagelig som linjaler etter fallet uten dragning i felt. Det er hittil påvist 2 linjaler, en over stollen og en i synken. Linjalene har antagelig sammenheng med en tynn mineralisert stripe. Mektighetene i linjalene kan bli opptil 1 m., midlere mektighet skal være ca. 0,8 m. R. Klunderud har beregnet malmarealet i stollen til ca. 8 m2., mens det i synken er ca. 2 m2. Malmarealet i synken synes å ha holdt seg konstant. Men disse malmarealene, er det utelukket at man kan gjøre seg noe håp om lønnsom gruvedrift, og vi kan derfor ikke anbefale noen form for dyrere undersøkelser på denne forekomsten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0249.03 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Sinkblende-kobberkis, kraftig disseminasjon/aggregater i grønn, finkornet amfibolrik bergart, vanlig mineralisering på tipp.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0249.04 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Kobberkis-sinkblende aggregater/strenger i grønn, middelskornet amfibolrik bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0249.05 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Kobberkis-sinkblende strenger/aggregater i og rundt grovkornet kvarts+grønn feltspat åre.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0249.06 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Kobberkis-sinkblende strenger/disseminasjon i finkornet felsisk gneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Rørholt
(Objekt Id: 13608 10,00,01)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 520490 m. Nord: 6539440 m.
Lengdegrad: 9.3565830 Breddegrad: 58.9940130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunktet er et svært lite, gjengrodd skjerp i brattskråningen ovenfor dagstollen. Noen større sulfidmineraliserte blokker finnes. Kobberkis+sinkblende+pyritt opptrer disseminert og i aggregater, gjerne rundt kvartsårer, i fint båndet, finkornet grå gneis (prøve TE0249.12). Den sulfidmineraliserte sonen er trolig mindre en 20 cm mektig.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0249.12 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Kobberkis+pyritt+sinkblende aggregater/strenger/disseminasjon i grå felsisk gneis (tipp)
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Rørholt synken
(Objekt Id: 10715 10,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 520259 m. Nord: 6539330 m.
Lengdegrad: 9.3525700 Breddegrad: 58.9930360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Au Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Fint båndet felsisk gneis
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :70 / 60
Sidebergart Minerallineasjon Retn./Stupn. :165 / 60

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Åpningen til synken er ikke mulig å påvise i dag da området er utplanert. Det danner en liten, 6-8 m bred øst-vest orientert dal. I nord finnes blotninger med den samme fint båndete gneis som ved stollen. Den er foliert (70°/60°) med tydelig minerallineasjon, 165°/60°, og fører en få cm bred kobberkis-pyritt åre i amfibolrik sone (prøve .07) parallelt foliasjonen. Blokker med semi-massiv kobberkis, magnetkis og sinkblende (.08) og mer massiv magnetkis dominert malm ble også prøvetatt (.09). Synken skal ha hatt areal på 2x6 m til 2x10 m med største lengde langs strøket, og malmlinsa var 10-80 cm mektig (Klunderborg 1917). Den besto av kobberkis og varierende mengder magnetkis og sinkblende.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Rørholt synken"
Foto nr. 2 viser "Rørholt synken"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0249.07 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Kobberkis+pyritt årer/stikk i grønn amfibolrik sone i felsisk gneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0249.08 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Semi-massive bånd med kobberkis-magnetkis-sinkblende i kontakt med biotittførende gneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0249.09 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, middelskornet magnetkis-sinkblende+kobberkis malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Rørholt vestre skjerp
(Objekt Id: 13606 10,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 520199 m. Nord: 6539309 m.
Lengdegrad: 9.3515240 Breddegrad: 58.9928590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet er en 4 m lang, 1,5-2 m bred og opptil 4 m høy dagskjæring med retning 250° i en østvendt skråning, ca. 80 m vest for området med den utplanerte synken. En 30-40 cm bred rustsone, med noe disseminasjon og strenger av kobberkis og pyritt (prøve TE0249.10) opptrer i finkornet, grå kvartsittisk gneis med foliasjon 58°/65°. Enkelte pegmatittiske slirer med kvarts og feltspat finnes også i denne sona.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0249.10 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Pyritt-kobberkis årer/strenger/disseminasjon i grå kvartsittisk gneis (fast fjell)
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Rørholt, søndre veiskjæring
(Objekt Id: 13607 10,02,01)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 520109 m. Nord: 6539259 m.
Lengdegrad: 9.3499530 Breddegrad: 58.9924140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kun en smal, 5-6 cm bred, rustsone med svak disseminasjon av pyritt og kobberkis i grå, felsisk gneis finnes i veiskjæringen (prøve TE0249.11). Dette er den vestligste lokaliteten langs hovedsulfidsona i Rørholt, og viser at den er minimum 500 m lang.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0249.11 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Svak-moderat disseminasjon av pyritt+kobberkis i finkornet, grå felsisk gneis (fast fjell)
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Rørholt, nordre skjerp
(Objekt Id: 10716 10,03,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 520440 m. Nord: 6539539 m.
Lengdegrad: 9.3557220 Breddegrad: 58.9949130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Finkornet, felsisk gneis
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Hydrotermalåre Strøk/Fall :66 / 60 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :62 / 60 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger ved vannkanten ca. 100 m nord for stollinngangen til hovedforekomsten. Det er et 5 m dypt og opptil 3 m høyt påhugg i en brattskrent. Dominerende bergart er finkornet og fint båndet, grå gneis med hornblendeførende bånd. Gneissen er tydelig benket i liggen (i nord) 62°/60° . I hengen er den dels kvartsittisk. Den er mørkere grå, grafittførende og sterkt småfoldet, dels oppknust inn mot den 1 m brede rustsona sentralt i skjerpet. Rustsona består av en 20-30 cm bred kvartslinse og svak sulfiddisseminasjon i felsisk gneis. Svak disseminasjon av pyritt og mindre mengder kobberkis finnes både i den oppknuste gneissen (prøve .01) og i finkornet amfibolførende gneis (.02).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0249.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Pyritt+kobberkis strenger/disseminasjon, finkornet i svært finkornet, mørk gråblå kataklasitt?.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0249.02 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Pyritt/magnetkis+kobberkis+sinkblende disseminasjon/strenger/aggregater i fink. grågrønn kvarts-feltspat-amfibol bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Rørholt, nordre skjerp 2
(Objekt Id: 13610 10,04,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 520269 m. Nord: 6539449 m.
Lengdegrad: 9.3527550 Breddegrad: 58.9941130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er et lite skjerp langs den nordre sulfidsona i Rørholt. Det er 1-1,5 m bredt, opptil 1,8 m høyt og 1 m dypt innhugg i en vestvendt skråning langs et markert dalsøkk. En 50 cm bred rustsone med orientering 45°/60° finnes i en finkornet, felsisk gneis med foliasjon 68°/60°. Rustsona består svak disseminasjon av arsenkis og mindre mengder magnetkis og kobberkis både i grovkornete kvartsganger, som er 5-15 cm brede (prøve TE0249.15), og gneisen (prøve TE0249.16).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0249.15 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Finkornet magnetkis+kobberis i striper og disseminert i grovkornet kvarts med ruststikk (fast fjell)
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0249.16 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Svak pyritt/magnetkis+kobberkis disseminasjon i grågrønn gneis med ruststikk (fast fjell)
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Rørholt, nordre veiskjæring
(Objekt Id: 13611 10,04,01)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 520099 m. Nord: 6539389 m.
Lengdegrad: 9.3497910 Breddegrad: 58.9935820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
To parallelle, mindre rustsoner (ca. 1 og 0,5 m brede) finnes i grå kvartsittisk gneis i en veiskjæring ca. 100 m nord for den søndre sulfidsona i veiskjæring i Rørholt. Kun svak disseminasjon av magnetkis, pyritt og kobberkis er påvist (prøver TE0249.13/.14).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0249.13 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Svak-moderat disseminsjon av magnetkis i grå, kvartsittisk gneis (fats fjell)
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0249.14 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Svak pyritt/magnetkis+kobberkis disseminasjon i grågrønn gneis (fast fjell)
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Rørholt, prøvepunkt 2
(Objekt Id: 13612 10,04,02)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 520060 m. Nord: 6539349 m.
Lengdegrad: 9.3490920 Breddegrad: 58.9932250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
To rustsoner opptrer i en brattskråning ca. 60 m vestsørvest for rustsonene i veiskjæringa og er trolig en fortsettelse av disse. Kun svak disseminasjon av jernsulfider er påvist i en grågrønn, felsisk gneis (prøve TE0249.17).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0249.17 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Moderat pyritt+magnetkis+kobberkis disseminasjon/strenger/stikk i grågrønn, dels glimmer-/klorittrik felsisk gneis (fast fjell)
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Nordvestre skjerp
(Objekt Id: 14668 10,04,03)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 519899 m. Nord: 6539269 m.
Lengdegrad: 9.3463000 Breddegrad: 58.9925140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet er en 8x3 m grunn, gjengrodd grop. Lengst nord i grop finnes en 20-30 cm mektig, grovkornet kvartsgang med ca. orientering 60°/40°. Den fører ikke sulfidmineraler, men i enkelte kvartsblokker finnes aggregater og strenger rike på arsenkis og kobberkis (prøve JS02.28). Analyser viser også svak gullanrikning (1,4 g/t Au). Kontakten til den felsiske gneisen er ikke blottet. Den har foliasjon 62°/70°. Dette skjerpet er den vestligste lokalitet som er påvist langs den nordre sulfidsona i Rørholt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS02.28 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Finkornet arsenkis?magnetkis strenger og grovkornete aggregater av kobberkis i grovkornet kvarts (tipp)
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3813 - 010 Rørholt

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS02.28 Tipprøve 12368 85 25 396 100 18.4 1402.0
TE0249.01 Tipprøve 494 34 32 20 285 1.4 14.0
TE0249.02 Tipprøve 379 42 7 31 335 .2 585.0
TE0249.03 Tipprøve 20970 72890 159 48 9 19.5 359.0
TE0249.04 Tipprøve 24569 42833 87 34 9 23.2 755.0
TE0249.05 Tipprøve 9757 11760 66 16 4 8.3 695.0
TE0249.06 Tipprøve 25853 14073 143 39 22 22.3 2523.0
TE0249.07 Fastfjell 37749 3051 18 30 32 32.2 4487.0
TE0249.08 Tipprøve 24826 44415 3 112 102 16.5 2019.0
TE0249.09 Tipprøve 5246 25669 2 275 262 3.1 394.0
TE0249.10 Fastfjell 18029 2262 12 37 27 14.2 901.0
TE0249.11 Fastfjell 399 63 12 21 69 .4 18.0
TE0249.12 Tipprøve 9861 12477 141 16 5 5.8 256.0
TE0249.13 Fastfjell 158 420 10 17 141 .3 -2.0
TE0249.14 Fastfjell 194 335 21 31 70 .8 9.0
TE0249.15 Fastfjell 103 29 167 25 104 -.3 43.0
TE0249.16 Fastfjell 307 28 10 26 180 -.3 3.0
TE0249.17 Fastfjell 166 229 18 31 179 .5 15.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
JS02.28 -2.0 -2.0 99999 1.0 29 3.00 10 11
TE0249.01 1.0 1.0 156 .2 34 17.00 17 2 7.29
TE0249.02 1.0 1.0 72 .2 36 16.00 3 2 6.03
TE0249.03 1.0 1.0 4 186.1 3 3.00 3 21 5.93
TE0249.04 1.0 1.0 6 111.3 5 2.00 3 2 4.39
TE0249.05 1.0 1.0 5 33.1 14 3.00 3 6 1.81
TE0249.06 1.0 1.0 4 36.9 50 4.00 5 2 3.68
TE0249.07 1.0 1.0 3 8.9 57 3.00 8 37 4.66
TE0249.08 2.0 2.0 9 124.5 36 4.00 2 4 10.60
TE0249.09 2.0 1.0 43 72.3 27 4.00 2 8 24.90
TE0249.10 -2.0 -2.0 4 6.0 72 3.00 4 -3
TE0249.11 -2.0 4.0 15 -1.0 48 6.00 3 -3
TE0249.12 -2.0 -2.0 4 35.0 113 2.00 -3 -3
TE0249.13 8.0 4.0 7 2.0 77 14.00 -3 -3
TE0249.14 7.0 16.0 12 2.0 34 3.00 3 -3
TE0249.15 5.0 10.0 5183 -1.0 5 3.00 97 7
TE0249.16 -2.0 8.0 1347 -1.0 38 8.00 11 -3
TE0249.17 -2.0 6.0 34 2.0 28 18.00 28 -3
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
JS02.28 3 17 159 8.67 2.00 -8.00 13 2.0 -1.00
TE0249.01 37 25 109 8.14 10.00 8.00 6 3.0 1.00
TE0249.02 52 33 171 11.28 10.00 12.00 9 4.0 1.00
TE0249.03 2 6 171 5.26 1.00 4.00 1 7.0 1.00
TE0249.04 2 11 180 5.21 1.00 4.00 10 7.0 3.00
TE0249.05 2 14 140 2.34 1.00 4.00 3 8.0 3.00
TE0249.06 31 20 284 7.69 2.00 4.00 1 15.0 14.00
TE0249.07 65 82 540 10.43 3.00 9.00 1 14.0 6.00
TE0249.08 56 34 696 18.19 1.00 4.00 1 9.0 2.00
TE0249.09 31 21 447 35.52 1.00 4.00 1 3.0 3.00
TE0249.10 93 71 494 7.46 -2.00 -8.00 -2 16.0 5.00
TE0249.11 97 41 512 6.74 7.00 -8.00 -2 8.0 15.00
TE0249.12 29 10 146 3.43 -2.00 -8.00 -2 16.0 5.00
TE0249.13 213 78 322 5.22 7.00 -8.00 5 4.0 13.00
TE0249.14 76 89 393 4.48 2.00 -8.00 6 30.0 4.00
TE0249.15 9 14 411 3.78 -2.00 -8.00 6 4.0 3.00
TE0249.16 29 16 149 6.30 7.00 -8.00 -2 3.0 9.00
TE0249.17 67 25 110 7.31 8.00 -8.00 9 3.0 12.00
------------------
Prøvenr. B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
JS02.28 -3 100 100 900 90 400 500 -100
TE0249.01 4
TE0249.02 2
TE0249.03 6
TE0249.04 4
TE0249.05 6
TE0249.06 5
TE0249.07 2
TE0249.08 2
TE0249.09 5
TE0249.10 -3 600 14100 19600 850 2600 5900 2300
TE0249.11 -3 400 6300 13200 510 2000 4100 1200
TE0249.12 -3 700 4500 11100 400 1900 6000 1800
TE0249.13 -3 300 11800 13500 510 7700 1800 1900
TE0249.14 -3 800 8900 16000 730 1900 10100 1300
TE0249.15 -3 -100 1200 1500 70 200 3200 -100
TE0249.16 -3 100 2300 7500 600 2000 1400 -100
TE0249.17 -3 100 5800 15100 600 2000 900 -100


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse