English version
MALMDATABASEN
Registrering 3813 - 012 Skaugen
(Objekt Id: 5637)
(Sist oppdatert: 24.08.2010)
Tilhører provinsen: Bamble Nikkelgruver

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kilebygd (1713-3) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 531296 m. Nord: 6543551 m.
Lengdegrad: 9.5452130 Breddegrad: 59.0302770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 2 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ni 1.5 % 10.04.2008

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1875 - 1877 Regulær drift Selskap/Institusjon:Johan Dahll
Bamble Nikkelgruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Bamblekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Gabbro noritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbronoritt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I Skaugenfeltet er det kjent en mindre gruve og tre skjerp. Disse ligger alle på Heivassåsen øst for gårdene Skaugen (eller Skogen), mellom Bamblevann og Flåte. Gruva består av to synker, hvorav den sørligste er den mest betydelige. Den skal være ca. 25 m dyp og ha orter mot sør og nord i bunnen. Om lag 7 meter mot nordvest er en mindre synk. Det mellomliggende partiet er sterkt rustet og forvitret. Lengden på mineraliseringene oppgis til ca. 20 meter, og smalne av mot dypet. Gruva ble drevet av Johan Dahll i 1875 til 1877, og skal ha produsert ca. 2000 t malm med ca. 1.5 % Ni. Forekomsten ligger helt innesluttet i grovkornet gabbro (Skogen-gabbroen). Det nordligste skjerpet i feltet er kjent som Næste skjerp. Det befinner seg 450 meter NNV for Skaugen gruve. I kanten av lia er det inndrevet en dagstrosse med en liten synk. Skjerpet ble drevet av Johan Dahll, samtidig med driften på Skaugen gruve. Bergarten er gabbro, men med innslag av gneiss. Ca. 300 m SØ for Skaugen gruve er det en liten synk med litt magnetkis og svovelkis i gabbro. Driften skal være utført av en ved navn Esmarch, hjemmehørende i Brevik. Det såkalte Skaugen skjerp ligger ca. 250 m NØ for Skaugen gruve. Her er det neddrevet en liten synk, kanskje 4 meter dyp. Dette arbeidet var utført av Esmarch fra Brevik. Det er litt magnetkis å finne i skjerpet. Bergarten er også her gabbro.
Historikk
Nikkelfeltene i Bamble Det finnes en rekke forekomster av nikkelholdig sulfidmalm i Bamble. Disse er tilknyttet kropper med mafiske intrusiver. Det var anlagt flere gruver på disse forekomstene: Meinkjær, Bamble, Nysten, Vissestad, Øvre og Nedre Hansås og Skaugen. Den første driften foregikk i perioden 1859-1884 under navnet Bamble Nikkelverk, med den viktigste driften på Meinkjær. I alt ble det da produsert 37000 tonn skeidet malm med ca. 1.1% nikkel og 0.5% kobber, hvorav 2/3 var fra Meinkjær og 1/4 fra Nysten i den tiden. Nikkelverket ble nedlagt i 1885 på grunn av lave priser på nikkel. Ny drift ble igangsatt igjen fra 1916 til 1919, nå under navnet A/S Bamle Nikkelkompani. I denne perioden ble det produsert ca. 18 000 tonn smeltemalm fra 73 000 tonn uttatt masse fra de tre gruvene Nysten, Vissestad og Meinkjær. Ved feltene i Hansås og Skaugen ble det kun gjort mindre geologiske undersøkelser. Av malmen ble 66 % produsert fra Nysten, 31 % fra Meinkjær og kun 3 % fra Vissestad. Nesten all malmen i denne perioden ble produsert i 1917. Smelteverket lå på det som heter Prisgrunn øst for Brevikstranda. Det var taubane mellom Meinkjær og Nysten til smelteverket. Smeltehytta var i drift inntil 1919. I 1918 ble det installert en elektrisk ovn som var i drift fra mars til juli 1919. Det ble da smeltet 1227 tonn nikkel-kobber malm som lå i opplag. Av dette ble det utvunnet 10 500 kg nikkel-kobber matte med 52.9% Ni og 25.3% Cu. I 1919 var det ikke drift, men ble det gjort oppfaringsarbeider og diamantboringer i Meinkjær, Nysten og Vissestad. Det ble ikke påvist nye drivbare ressurser ved noen av feltene og gruvedriften ble derfor nedlagt i 1920. Norsk Hydro overtok mutinger fra Staten i 1968, og gjorde geofysiske undersøkelser over forekomstene. De geofysiske målingene innbefattet magnetiske og slingram bakkemålinger og motstandsmålinger (resistivitet) med helikopter. Målingene gav ikke noen indikasjoner på større forekomster på grunt dyp (inntil 30 m). Det ble heller ikke funnet nye forekomster. Det ble ikke utført mer dyptgående målinger. I 1973 oppgav Hydro feltene. Gode priser på nikkel har ført til fornyet interesse for nikkel i Bamble og store deler av området ble mutet av Sulfidmalm AS i 2004 og 2005. NGU fløy geofysikk over Bamble og Arendal på oppdrag for selskapene Blackstone og Sulfidmalm i 2006. Det ble videre utført diamantboringer på Meinkjær, Vissestad og Nysten i 2007 av Blackstone. Blackstone har tatt prøver fra de forskjellige forekomstene og har gehalter opp til 5.05% Ni og 0.15% Co i Vissestad, 1.95% Ni, 0.43% Cu, 0.17% Co i Nysten og 2.88% Ni, 0.08% Cu, 0.12% Co, 0.06 g/t Pt og 0.20 g/t Pd i Meinkjær.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, J.H.L. , 1917
A/S Bamble Nikkelkompani.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4497;29 sider
Abstrakt:
Rapporten har følgende inndeling: Geologisk orientation. Om noritfelterne og om malmens optræden i samme. Om nikkelprocenten i den rene kis (samt i skjærstenen og i bessemerstenen). Om produktionen i tidligere dage, 1859 - 84. Produktion av malm i den senere tid (des. 1916 - juli 1917). Malmens gjennomsnitlige nikkelindhold netto. Om "oplagsmalmen". Antal arbeidere. Nysten grube. Vissestad. Meinkjær grube. Geologisk bemerkning. Oversigt. Fem kart- og profilbilag er referert til.

Rosenlund, A. L. , 1917
Bamble nikkelgruber.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4042 B;5 sider
Abstrakt:
Norsk utgave. Det foreligger to versjoner av rapporten: Norsk (Bergarkiv nr. 4042 B) og engelsk (Bergarkiv nr. 4042 A). Den omhandler historikk, malmmengder produsert, gehalter og malmarealer for følgende nikkelgruver og skjerp i Bamle: Bamle grube, Nystein storgrube, Meinkjær grube, Lille Meinkjær og Vissestad grube, øvre og nedre, Hanseås grube, Skogen grube og skjerp. Rapporten konkluderer med at det samlede gabbroareal i feltet er meget lite, maksimum 9000 kvadrat meter. Rapportens siste side gir opplysninger tatt fra avisutklipp om Bamlekompaniet.

Bamble grube. Planskisse over Skaugen grubefelt 1:5 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1941

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0251.01 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Samleprøve med massiv/semimassiv pyritt-magnetkis, noe kobberkis
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0251.02 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Rik pyrittimpregnasjon i gabbro
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Næste skjerp
(Objekt Id: 18938 12,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kilebygd (1713-3) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 531105 m. Nord: 6543980 m.
Lengdegrad: 9.5419460 Breddegrad: 59.0341430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0251.03 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Kobberkis-impregnasjon som uregelmessige aggregater i gabbro
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0251.04 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Uregelmessige slirer av pyritt i gabbro, lite kobberkis
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skaugen skjerp
(Objekt Id: 18939 12,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kilebygd (1713-3) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 531336 m. Nord: 6543809 m.
Lengdegrad: 9.5459630 Breddegrad: 59.0325990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu


Navn på lokalitet: Langmyr skjerp
(Objekt Id: 18940 12,03,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kilebygd (1713-3) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 531159 m. Nord: 6543839 m.
Lengdegrad: 9.5428840 Breddegrad: 59.0328730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni CuAnalyseresultater
fra
Forekomstområde 3813 - 012 Skaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0251.01 Tipprøve 7460 47 4 336 3700 1.5 39.0
TE0251.02 Tipprøve 2290 37 5 412 5100 1.0 14.0
TE0251.03 Tipprøve 10000 81 2 106 2150 2.8 162.0
TE0251.04 Tipprøve 1740 16 3 362 4880 .3 11.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Ba* Mo* Sb* Bi* S% Fe%
TE0251.01 8.0 1.0 51 80 -1.00 -1 1 5.52 9.94
TE0251.02 -10.0 1.0 105 60 -1.00 1 -1 7.69 13.45
TE0251.03 -10.0 1.0 1 100 -1.00 -1 -1 3.63 8.92
TE0251.04 11.0 2.0 5 60 1.00 -1 -1 6.27 10.30


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse