English version
MALMDATABASEN
Registrering 3813 - 018 Meinkjær
(Objekt Id: 5643)
(Sist oppdatert: 12.10.2017)
Tilhører provinsen: Bamble Nikkelgruver

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 531061 m. Nord: 6536466 m.
Lengdegrad: 9.5401280 Breddegrad: 58.9666690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 34 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 0,46 % 11.04.2008
Ni 1,12 % 11.04.2008

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1859 - 1884 Regulær drift Selskap/Institusjon:Bamble Nikkelverk
1916 - 1919 Regulær drift Selskap/Institusjon:A/S Bamble Nikkelkompani
1960 - 1960 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU
Magnetiske flymålinger
1969 - 1973 Geofysikk Selskap/Institusjon:Norsk Hydro
Flymålinger og bakkemålinger
1976 - 1976 Befaring Selskap/Institusjon:NGU
2006 - 2006 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU
Flymålinger på oppdrag for Blackstone Ventures inc.
2007 - 2007 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Blackstone Ventures Inc.
11 borhull i 2007

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Bamblekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Gabbro noritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbronoritt
Sidebergart Amfibolitt Intrusiv
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Granittisk gneiss Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Meinkjær var den viktigste forekomsten til Bamble Nikkelverk som var i virksomhet i perioden 1859 til 1884. Av i alt ca. 37 000 tonn nikkel-kobber malm som ble tatt ut fra gruvene Meinkjær, Nysten og Vissestad, kom 2/3 fra Meinkjær. Ny gruvedrift ble startet opp under navnet A/S Bamle Nikkelkompani i november 1915. Denne driften varte fram til 1920 da aktiviteten ble nedlagt fordi det ikke ble funnet mer driv¬verdig malm. I denne perioden ble det tatt ut 21 500 tonn stein ut av gruvene på Meinkjær, hvorav 17700 tonn var malmholdig. Av dette ble det skeidet ut vel 9 000 tonn malm, hvorav 5 595 tonn ble smeltet. Totalt er det altså tatt ut ca. 34 000 tonn malm fra Meinkjær (25 000 + 9 000 tonn). Meinkjær Gruver består av en rekke dagstrosser og synker, som omkranser et sentralt gabbro/noritt massiv. Dette massivet har i dagen en strøklengde på ca. 100 m i SV-NØ retning og en største bredde på 50-55 m. 25-30 m NØ for Meinkjær-gabbroen er det en annen kropp av gabbro/noritt i størrelse mer 100 x 30 m. 10-20 m NV for denne igjen er en tredje mindre gabbrokropp. I sørkanten av denne befinner det seg en liten gruve; Stolz gruva. Mineraliseringene i Meinkjær opptrer for det meste langs kontakten mellom gabbro-kroppen og de omgivende gneissene. Gabbrokroppen har et fall på ca. 30-40 grader mot nordvest, og de viktigste mineraliseringene befinner seg i liggen på østsiden av gabbroen. Gruva her er kjent som sjaktgruben og har en lengde langs fallet på 75-80 m og en bredde på 35-40 m. Høyden på gruverommene varierer fra 2.5-3 m til 4-6 m. Ut fra driftene må malmen ha vært sammenhengende. I bunnen støtte man i 1917 på en 5-10 m mektig, gjennomsettende pegmatitt¬gang. Det ble i 1918 funnet malm i et borhull på sørsiden av denne pegmatitt¬gangen (1.20 m med 1.82% Ni og 1.32% Cu) , men videre boring kunne ikke påvise noen fort¬settelse. Den vestlige gruva er kjent som Kirken og Sakristiet. Den var forbundet med sjaktgruben via en 30 m lang stoll på 20 meters dyp. Driften i vest var ca. 40 m lang, drevet til ca. 20 meters dyp? Under driften i siste periode ble det skeidet en del malm fra det som lå igjen i gruva fra den gamle driften i perioden 1859-1884.
Historikk
Nikkelfeltene i Bamble Det finnes en rekke forekomster av nikkelholdig sulfidmalm i Bamble. Disse er tilknyttet kropper med mafiske intrusiver. Det var anlagt flere gruver på disse forekomstene: Meinkjær, Bamble, Nysten, Vissestad, Øvre og Nedre Hansås og Skaugen. Den første driften foregikk i perioden 1859-1884 under navnet Bamble Nikkelverk, med den viktigste driften på Meinkjær. I alt ble det da produsert 37000 tonn skeidet malm med ca. 1.1% nikkel og 0.5% kobber, hvorav 2/3 var fra Meinkjær og 1/4 fra Nysten i den tiden. Nikkelverket ble nedlagt i 1885 på grunn av lave priser på nikkel. Ny drift ble igangsatt igjen fra 1916 til 1919, nå under navnet A/S Bamle Nikkelkompani. I denne perioden ble det produsert ca. 18 000 tonn smeltemalm fra 73 000 tonn uttatt masse fra de tre gruvene Nysten, Vissestad og Meinkjær. Ved feltene i Hansås og Skaugen ble det kun gjort mindre geologiske undersøkelser. Av malmen ble 66 % produsert fra Nysten, 31 % fra Meinkjær og kun 3 % fra Vissestad. Nesten all malmen i denne perioden ble produsert i 1917. Smelteverket lå på det som heter Prisgrunn øst for Brevikstranda. Det var taubane mellom Meinkjær og Nysten til smelteverket. Smeltehytta var i drift inntil 1919. I 1918 ble det installert en elektrisk ovn som var i drift fra mars til juli 1919. Det ble da smeltet 1227 tonn nikkel-kobber malm som lå i opplag. Av dette ble det utvunnet 10 500 kg nikkel-kobber matte med 52.9% Ni og 25.3% Cu. I 1919 var det ikke drift, men ble det gjort oppfaringsarbeider og diamantboringer i Meinkjær, Nysten og Vissestad. Det ble ikke påvist nye drivbare ressurser ved noen av feltene og gruvedriften ble derfor nedlagt i 1920. Norsk Hydro overtok mutinger fra Staten i 1968, og gjorde geofysiske undersøkelser over forekomstene. De geofysiske målingene innbefattet magnetiske og slingram bakkemålinger og motstandsmålinger (resistivitet) med helikopter. Målingene gav ikke noen indikasjoner på større forekomster på grunt dyp (inntil 30 m). Det ble heller ikke funnet nye forekomster. Det ble ikke utført mer dyptgående målinger. I 1973 oppgav Hydro feltene. Gode priser på nikkel har ført til fornyet interesse for nikkel i Bamble og store deler av området ble mutet av Sulfidmalm AS i 2004 og 2005. NGU fløy geofysikk over Bamble og Arendal på oppdrag for selskapene Blackstone og Sulfidmalm i 2006. Det ble videre utført diamantboringer på Meinkjær, Vissestad og Nysten i 2007 av Blackstone. Blackstone har tatt prøver fra de forskjellige forekomstene og har gehalter opp til 5.05% Ni og 0.15% Co i Vissestad, 1.95% Ni, 0.43% Cu, 0.17% Co i Nysten og 2.88% Ni, 0.08% Cu, 0.12% Co, 0.06 g/t Pt og 0.20 g/t Pd i Meinkjær.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bugge, Arne , 1920
II. Nikkelgruber i Bamble
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.87;14 sider
Abstrakt:
In the present paper the author treats the geology of some deposits of nickelferous pyrrhotite in archean west of the Oslofjord in southern Norway. The deposits, which have been known for a long time, and have been subject to considerable mining operations, are situated shortly west of the fault, which separates the archean region in the west from the unmetamorphosed palaeozoic sedimentary and eruptive rocks of the "Oslo field" in the east. The archean rocks of the district have not up to the present time been adequately mapped or investigated, and the map accompanying this paper is the first result of a detailed mapping in the district. The region is considered to belong to the northern extremity of the so-called "Bamble formation", a complex of archean rocks, which has long ago been given this separate name on account of its containing unquestionable sedimentary rocks, such as quartzite, cordierite- and silimanite gneisses.

Vogt, J.H.L. , 1917
A/S Bamble Nikkelkompani.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4497;29 sider
Abstrakt:
Rapporten har følgende inndeling: Geologisk orientation. Om noritfelterne og om malmens optræden i samme. Om nikkelprocenten i den rene kis (samt i skjærstenen og i bessemerstenen). Om produktionen i tidligere dage, 1859 - 84. Produktion av malm i den senere tid (des. 1916 - juli 1917). Malmens gjennomsnitlige nikkelindhold netto. Om "oplagsmalmen". Antal arbeidere. Nysten grube. Vissestad. Meinkjær grube. Geologisk bemerkning. Oversigt. Fem kart- og profilbilag er referert til.

Rosenlund, A. L. , 1917
Bamble nikkelgruber.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4042 B;5 sider
Abstrakt:
Norsk utgave. Det foreligger to versjoner av rapporten: Norsk (Bergarkiv nr. 4042 B) og engelsk (Bergarkiv nr. 4042 A). Den omhandler historikk, malmmengder produsert, gehalter og malmarealer for følgende nikkelgruver og skjerp i Bamle: Bamle grube, Nystein storgrube, Meinkjær grube, Lille Meinkjær og Vissestad grube, øvre og nedre, Hanseås grube, Skogen grube og skjerp. Rapporten konkluderer med at det samlede gabbroareal i feltet er meget lite, maksimum 9000 kvadrat meter. Rapportens siste side gir opplysninger tatt fra avisutklipp om Bamlekompaniet.

, 1927
Bamble nikkelverk.
;Norges geologiske undersøkelse;OFFENTLIG PUBLIKASJON; RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6630;15 sider
Abstrakt:
Dokumentet består av bergmesterberetningene for årene 1880-1885 og 1915-1927 fra annalene " Norges bergverksdrift". A/S Bamle Nikkelkompani innstilte drift 21.2.1920. Likvidasjon av selskapet begynte i 1922 og endte i 1927. Forekomstnr.: 10552.

, 1887
Befaring av Bamble Verks gruber og skjærp.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4494;6 sider
Abstrakt:
Dokumentet er en rapport fra befaringene i 1887 av nikkelgruvene Meinkjær, Vissestad, Nystein, Bamble, Hansås og Skaugen, og av tilstøtende skjerp. Informasjon er gitt for de individuelle gruver om beliggenhet og historikk, og om observasjoner gjort i gruveåpningene og på tippene under befaringen. Forekomstnr. forts.: 10552.

R.K. , 1916
Meinkjær grube, utsigter for fremtidig produktion.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4495;5 sider
Abstrakt:
Rapporten opplyser om Meinkjærforekomstens anstående malmarealer og gehalter i øst- og vestdriftens bunn og lengderetning. Den anslår produksjonsevne og fremlegger forslag til oppfaring. Forekomstnr. forts.: 10552.

Mathiesen, C. O. , 1977
Ang. nikkelforekomstene i Bamble.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1430/6A;14 sider
Abstrakt:
I Bamble kommune finnes mange gamle gruber og skjerp på massiv Ni- og Cu- førende magnetkismalm tilknyttet små norittinstrusjoner og situerte i tektoniskinfluerte partier av grensene mellom disse og sidefjellet. Drift ffant sted mellom 1859 og 1884 og igjen mellom 1916 og 1920, med ent total- produksjon av ca. 55 000 tonn skeidet malm med rundt 1,1 % Ni og 0,5 % Cu. De viktigste forekomster var Meinkjær og Nysten, tilknyttet intrusjoner 3- 4 000 m2 i areal. De øvrige er langt mindre, likeså de tilhørende intrusjoner. I 1968 fikk Norsk Hydro A/S håndgivelse på Statens 43 mutinger i kommunen. Deres undersøkelser resulterte i en negativ vurdering av feltets malmpotensial og avtalen gikk ut i 1973. Feltet ble befart og vurdert av USB i 1976. Som tidligere påpekt av Vogt (1905), kan så små intrusjoner neppe gi opphav til større malmforekomster, og lite taler for at forholdene endrer seg vesentlig med dyp. Selve noritten fører bare svak sulfiddisseminasjon. Dessuten ville et konsentrat av malmen ikke føre stort over 3 % Ni og ha dårlig salgsverdi i dag. Videre under- søkelse av Statens rettigheter i feltet anbefales ikke.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0257.01 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Uregelmessige aggregater av magnetkis, noe kobberkis og spredt pyritt i amfiboldominert matriks
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0257.02 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: M. rik impregnasjon av magnetkis/pentlanditt og enkelte aggregater av kobberkis i amfibolmatriks
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 19156 18,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 531084 m. Nord: 6536570 m.
Lengdegrad: 9.5405530 Breddegrad: 58.9676010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0257.03 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Spredte aggregater av magnetkis/pentlanditt og noe kobberkis i amfibolitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 19157 18,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 531095 m. Nord: 6536594 m.
Lengdegrad: 9.5407480 Breddegrad: 58.9678240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni


Navn på lokalitet: Vestre strosse
(Objekt Id: 20799 18,03,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 530991 m. Nord: 6536471 m.
Lengdegrad: 9.5389150 Breddegrad: 58.9667220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni


Navn på lokalitet: Synk
(Objekt Id: 20800 18,04,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 531025 m. Nord: 6536513 m.
Lengdegrad: 9.5395050 Breddegrad: 58.9670980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni


Navn på lokalitet: Synk
(Objekt Id: 20801 18,05,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 531048 m. Nord: 6536508 m.
Lengdegrad: 9.5399130 Breddegrad: 58.9670470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): NiAnalyseresultater
fra
Forekomstområde 3813 - 018 Meinkjær

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0257.01 Tipprøve 1595 32 15 268 7370 .4 17.0
TE0257.02 Tipprøve 2510 33 37 221 5710 .5 16.0
TE0257.03 Tipprøve 1410 23 7 111 2370 .4 20.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Ba* Mo* Sb* Bi* S% Fe%
TE0257.01 64.0 32.0 4 30 2.00 -1 1 5.14 11.85
TE0257.02 23.0 33.0 1 40 1.00 -1 2 4.79 10.85
TE0257.03 12.0 15.0 1 140 -1.00 -1 -1 2.26 4.89


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse