English version
MALMDATABASEN
Registrering 3813 - 024 Fosstveit
(Objekt Id: 5649)
(Sist oppdatert: 28.03.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 528240 m. Nord: 6537149 m.
Lengdegrad: 9.4911570 Breddegrad: 58.9730060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Ingen sidestensomvandling
Strøk/Fall: 68 / 75 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm): > 12
Titan provins: Arendal - Bamble %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): > 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Bamblekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Hornblendegneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Granittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :68 / 75 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger på toppen av en ås nord for Fosstveit på nordsida av E18. Et rektangulært, nord-sør orientert opptil 2 m dypt hull med areal 5x2 m er utsprengt. Skjerpet er gjengrodd i nord og øst. I vestveggen er blottet foliert gabbro som dels kan karakteriseres som hornblende gneis med foliasjon 68°/75°. Lengst sør i denne veggen finnes en 1-3 cm bred, foliasjonsparallell stripe med massiv magnetitt, mens en tilsvarende 5 cm bred åre med magnetitt er blottet i det nordvestre hjørnet. Det er skarp kontakt mellom gabbroen og magnetitten. Rett ved skjerpet ligger en gråbergtipp med volum 25 m3, mens en malmtipp på 6 m3 ligger 25 m lengre sør. Nord for skjerpet opptrer vekslende lag med grovkornet granittisk gneis med pegmatittslirer og grå båndgneis med foliasjon 76°/80°. H.P.Geis 1967: Ved Fosstvedt eier disponent Lunøe i Kragerø 3 anvisninger. Jeg ble av skogsvokteren på Vestre Fosstvedt ført frem til 2 forekomster. Den ene ligger ca. 200 m sydvest for Vestre Engvann. Her var en synk med et tverrsnitt på 2 x 5 m. Rundt denne synken ble det funnet en anomalisone som hadde en bredde på 20 m og en lengde på 40 m. Den andre forekomsten var blottet i en liten skjæring 400 m nord for husene, hvor det vistes 4 til 5 m malm av varierende kvalitet. Ved hielp av magnetometer kunne malmen følges over en lengde på ca. 200 m. Herfra ble det tatt en prøve. Laboratorieundersøkelser ga følgende resultat: 30.20% slig - 200 mesh (påsetning 1:3.31). Slig: 60.67 % Fe, 14.77 % TiO2, 0.63 % V. Råmalm: 15.9% TiO2 P. g. a. den hoye TiO2-gehalten i sligen, er forekomsten altså uten interesse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0263.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornet, massiv ilmenitt-magnetittmalm med amfibolmatriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3813 - 024 Fosstveit

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0263.01 Tipprøve 26 41 5 8 6 .2 47.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
TE0263.01 2.0 2.0 1 .4 4 1.00 2 3 -.01
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
TE0263.01 286 69 175 6.35 1.00 4.00 2 1.0 1.00
------------------
Prøvenr. B*
TE0263.01 2


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse