English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 011 Tingelstadtjern
(Objekt Id: 5885)
(Sist oppdatert: 17.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Hokksund (1714-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548510 m. Nord: 6645175 m.
Lengdegrad: 9.8681780 Breddegrad: 59.9411470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ukjent Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kongsbergkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Serpentin Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Magnesitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Talk Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Serpentinitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kvarts-feltspat gneiss
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :310 / 68

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne gruva befinner seg 200-250 m sør for Tingelstadtjern , ca 2 km sørvest for Vestre Spone. Det er tett skog i området. Gruva består av to ca. 100 m lange grøfter i N-S retning (~ 160o). Det er også en tverrgrøft med retning tilnærmet øst-vest (~ 80o) helt i sør. Grøftene er 2-4 m dype og 2-5 m brede. På grunn av den tette skogen og undervegetasjon som også dekker tipphaugene, er det vanskelig å bedømme størrelsen på driftene, men det er nok anslagsvis 4000 kbm materiale i tipphaugene. På tipphaugene ligger det en god del rustne malm-kibber og det er rester av en taubane som strekker seg ned til veien som går opp mot Skuterud koboltgruver. Mineralisering består av rik, men uregelmessig fordelt impregnasjon av hematitt med mindre mengder magnetitt, i form av uregelmessige og grovkornede aggregater i lys grønn serpentin og spredte korn av talk. Enkelte steder er det også en god del hvit magnesitt. Mineraliseringen er tilknyttet en serpentinitt som ligger langs en tektonisk sone i granittisk gneiss. Denne sonen består i enkelte partier langs grensen mot gneissen av nærmest ren talk. Serpentinen har dels fin grønn farge og er såkalt "edel-serpentin".

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Jøsang, Ottar , 1960
Serpentine-magnesite deposits at Modum.
;Norges geologiske undersøkelse;EKSKURSJONSGUIDE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.212o;5-8 sider

Jøsang, Ottar , 1966
Geologiske og petrografiske undersøkelser i Modumfeltet.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.235;1-148 + p sider
Abstrakt:
Geological mapping of part of the Modum area, the northernmost part of the Kongsberg-Bamble area in the Precambrian of southern Norway, was carried out. The different rocks are described, and metasomatic processes which have taken place in some of them, are described and discussed. The tectonic features, such as faults, breccias and more of less hypothetical folds are treated. Finally an attempt is made to set up a stratigraphy of the rocks, which most likely are of sedimentary origin. The rocks in the area are amphibolites and gabbros, banded gneisses, pegmatites, different types of micaschists - among which some are sillimanite-bearing-sillimanite granites, quartzites, rocks consisting of magnesite and serpentine (often with a number of rare minerals), scapolite rocks and different sorts of albite rocks. The gabbros always change gradually into amphibolites towards their borders; most of the amphibolites in the area were most probably originally gabbroic rocks. It is shown how sillimanite micaschists with plagioclase gradually change into sillimanite granites by K-metasomatism, whereby the potassium reacts with sillimanite and quartz to give muscovite, and with the plagioclase to give microcline.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0079.01 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Rich impregnation of hematite with subordinate magnetite in coarse aggregates in light green serpentinite, scattered flakes of talc.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0079.02 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Rich impregnation of hematite with subordinate magnetite in coarse aggregates in light green serpentinite, scattered flakes of talc and aggregates of magnesite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0079.03 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Scattered aggregates of magnetite in green serpentinite
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse